تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

منابع: وزارت مالیه به سه اداره جداگانه تقسیم می‌شود

منابعی به طلوع نیوزمیگویندکه ، قراراست وزارت مالیه به سه اداره جداگانه تقسیم شود.

این منابع میگویند که بربنیاد یک طرح رییس جمهور، وزارت مالیه به اداره عواید وگمرک ها، خزانه داری و اداره مالی کشورتقسیم خواهند شد .

وزارت مالیه میپذیرد که رییس جمهوربرای آوردن یک تغییر ساختاری دروزارت مالیه با شماری ازنهاد ها ومردم صحبت کرده است.

پس از تغییرات ساختاری دروزارت انرژی وآب، قراراست که این تغییرات دروزارت مالیه نیزعملی شوند.

منابع به طلوع نیوزمیگویند که رییس جمهوربرای تقسیم کردن وزارت مالیه به اداره های عواید وگمرک ها، خزانه داری واداره مالی برنامه ریزی کرده است .

از سویی هم وزارت مالیه نیزازتغییرساختاری دراین وزارت خبرمیدهد.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «برنامه از طرف رییس صاحب جمهور وجود دارد، اما این که این وزرات از لحاظ ساختاری به کدام تغییراتی می‌رود، هنوز در این مورد برنامه دقیق ساخته نشده است.»

وزارت مالیه درحال حاضر چهارمعینیت دارد که به شمول معینت عواید وگمرک ها، معینیت های پالیسی، مالی واداری هستند قرارطرح تقسیمات این معینیت ها معینیت پالیسی احتمال دارد به وزارت امورخارجه انتقال یابد.

قیس محمدی  استاد اقتصاد، گفت: «اگر در افغانستان تقسیم کردن وزرات مالیه به سه بخش دیگر، به خاطر تخصصی تر شدن مدیریت عمومی مالی و پولی باشد، می تواند که مفید واقع شود.»

پس ازاوج انتقاد ها درباره وجود فساد دربخش های ازوزارت مالیه به ویژه گمرک های کشور، اکنون نگرانی های وجود دارند که شاید درراس این اداره ها نیزافراد کاربکارگماشته نشوند.

عبدالقادرجیلانی، کارشناس اموراقتصادی، گفت: «حکومت چی تصمیم دارد. تصمیم اش این است که برای عواید و گمرکات اداره مشخص ایجاد کند یا بازهم اداره عواید ملی جدا باشد و بخش گمرکات جدا باشد.»

پیش ازاین دریک اقدام همانند وزارت انرژی وآب به دواداره برق واداره تنظیم آب تقسیم شده است.

بازرگانی

منابع: وزارت مالیه به سه اداره جداگانه تقسیم می‌شود

وزارت مالیه میپذیرد که رییس جمهوربرای آوردن یک تغییر ساختاری دروزارت مالیه با شماری ازنهاد ها ومردم صحبت کرده است.

تصویر بندانگشتی

منابعی به طلوع نیوزمیگویندکه ، قراراست وزارت مالیه به سه اداره جداگانه تقسیم شود.

این منابع میگویند که بربنیاد یک طرح رییس جمهور، وزارت مالیه به اداره عواید وگمرک ها، خزانه داری و اداره مالی کشورتقسیم خواهند شد .

وزارت مالیه میپذیرد که رییس جمهوربرای آوردن یک تغییر ساختاری دروزارت مالیه با شماری ازنهاد ها ومردم صحبت کرده است.

پس از تغییرات ساختاری دروزارت انرژی وآب، قراراست که این تغییرات دروزارت مالیه نیزعملی شوند.

منابع به طلوع نیوزمیگویند که رییس جمهوربرای تقسیم کردن وزارت مالیه به اداره های عواید وگمرک ها، خزانه داری واداره مالی برنامه ریزی کرده است .

از سویی هم وزارت مالیه نیزازتغییرساختاری دراین وزارت خبرمیدهد.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «برنامه از طرف رییس صاحب جمهور وجود دارد، اما این که این وزرات از لحاظ ساختاری به کدام تغییراتی می‌رود، هنوز در این مورد برنامه دقیق ساخته نشده است.»

وزارت مالیه درحال حاضر چهارمعینیت دارد که به شمول معینت عواید وگمرک ها، معینیت های پالیسی، مالی واداری هستند قرارطرح تقسیمات این معینیت ها معینیت پالیسی احتمال دارد به وزارت امورخارجه انتقال یابد.

قیس محمدی  استاد اقتصاد، گفت: «اگر در افغانستان تقسیم کردن وزرات مالیه به سه بخش دیگر، به خاطر تخصصی تر شدن مدیریت عمومی مالی و پولی باشد، می تواند که مفید واقع شود.»

پس ازاوج انتقاد ها درباره وجود فساد دربخش های ازوزارت مالیه به ویژه گمرک های کشور، اکنون نگرانی های وجود دارند که شاید درراس این اداره ها نیزافراد کاربکارگماشته نشوند.

عبدالقادرجیلانی، کارشناس اموراقتصادی، گفت: «حکومت چی تصمیم دارد. تصمیم اش این است که برای عواید و گمرکات اداره مشخص ایجاد کند یا بازهم اداره عواید ملی جدا باشد و بخش گمرکات جدا باشد.»

پیش ازاین دریک اقدام همانند وزارت انرژی وآب به دواداره برق واداره تنظیم آب تقسیم شده است.

هم‌رسانی کنید