تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مواد نفتی همچنان با بهای بلند عرضه می‌شوند

شماری از باشنده‌گان به‌ویژه راننده‌گان در پایتخت می‌گویند با انتقاد از حکومت می‌گویند که برای کاهش بهای مواد نفتی و گاز مایع در بازارها به مردم وعده‌های دروغین می‌دهند.

در همین‌ حال، معیین عواید و گمرکات وزارت مالیه می‌گوید که از یک هفته بدین‌سو مواد نفتی با تعرفۀ تازۀ تعیین‌‌شده به کشور وارد می‌شود.

هرچند وزارت مالیه پانزده روز پیش اعلام کرد که برای کاهش بهای مواد نفتی در بازارها تعرفه بر واردات این مواد را از دوازده‌درصد به شش‌درصد کاهش داده‌اند و این‌کار سبب کاهش بهای این مواد در بازارها خواهند شد، اما شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که این‌کار بر بهای مواد نفتی اثرگذار نبوده‌است.

آنان می‌گویند که از دوروز بدین‌سو در بهای هرلیتر دیزل یک افغانی افزایش آمده‌است.

جان‌محمد، باشندۀ پایتخت، می‌گوید: «قیمت ها تغییر نکرده، همان چهل‌وهفت افغانی است.»

محمد محفوظ، باشندۀ پایتخت می‌گوید: «هفته پیش تیل ارزان‌تر بود، حالا قیمت شده، تجاران قیمت می‌کنند، اگرنه محصول هم که کمتر شده.» 

این باشنده‌گان حکومت را به بی‌پروایی و فروشنده‌گان و بازرگانان مواد نفتی و گازمایع را به گران‌فروشی متهم می‌سازند.

آنان می‌گویند که حکومت قادر به عملی‌شدن فیصله‌هایش نیست و این‌کار سبب گران‌فروشی در بازارها شده‌است.

محبوب‌شاه، باشندۀ پایتخت، می‌گوید: «قیمت‌های تغییر نکرده، محصول که پایین آمده، باید تفتیش شود. حکومت باید نظارت کند، باید قیمت‌ها هم پایین بیایند.»

درهمین‌حال، معین عواید و گمرک‌ها می‌گوید که درحال حاضر مواد نفتی وارداتی بربنیاد تعرفه جدید در گمرک‌ها طی‌مراحل می‌شوند.

او می‌گوید که بهای مواد نفتی اکنون در هر تُن یک‌صدوپنجاه دالر کمتر از گذشته در گمرک‌های کشور محاسبه می‌شود.

نجیب‌الله وردک، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، می‌گوید: «ما در سیستم‌های گمرک خود در تمام افغانستان که از آن‌جاها مواد نفتی میایند، به تاریخ بیست که روز دوشنبه بود سر از هشت‌بجۀ صبح هم تعرفه از دوازده‌درصد آمد به شش‌درصد و هم قیمت که شش‌صد دالر فی تُن بود به چهارصدوپنجاه دالر فی تُن عیار گردید.»

با تلاش‌های زیاد موفق به دریافت نظر اتحادیۀ واردکننده‌گان مواد نفتی  را در این باره داشته باشیم.

پیش‌از این، اعضای این اتحادیه با استقبال از کاهش تعرفه بر واردات مواد نفتی به کاهش بهای این مواد در بازارهای کشور، خوشبینی کرده بودند.

مواد نفتی همچنان با بهای بلند عرضه می‌شوند

با وجود کاهش پنجاه درصدی تعرفۀ گمرکی بر مواد نفتی در گمرک‌ها، هنوز مواد نفتی در بازارها با بهای بلند فروخته می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان به‌ویژه راننده‌گان در پایتخت می‌گویند با انتقاد از حکومت می‌گویند که برای کاهش بهای مواد نفتی و گاز مایع در بازارها به مردم وعده‌های دروغین می‌دهند.

در همین‌ حال، معیین عواید و گمرکات وزارت مالیه می‌گوید که از یک هفته بدین‌سو مواد نفتی با تعرفۀ تازۀ تعیین‌‌شده به کشور وارد می‌شود.

هرچند وزارت مالیه پانزده روز پیش اعلام کرد که برای کاهش بهای مواد نفتی در بازارها تعرفه بر واردات این مواد را از دوازده‌درصد به شش‌درصد کاهش داده‌اند و این‌کار سبب کاهش بهای این مواد در بازارها خواهند شد، اما شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که این‌کار بر بهای مواد نفتی اثرگذار نبوده‌است.

آنان می‌گویند که از دوروز بدین‌سو در بهای هرلیتر دیزل یک افغانی افزایش آمده‌است.

جان‌محمد، باشندۀ پایتخت، می‌گوید: «قیمت ها تغییر نکرده، همان چهل‌وهفت افغانی است.»

محمد محفوظ، باشندۀ پایتخت می‌گوید: «هفته پیش تیل ارزان‌تر بود، حالا قیمت شده، تجاران قیمت می‌کنند، اگرنه محصول هم که کمتر شده.» 

این باشنده‌گان حکومت را به بی‌پروایی و فروشنده‌گان و بازرگانان مواد نفتی و گازمایع را به گران‌فروشی متهم می‌سازند.

آنان می‌گویند که حکومت قادر به عملی‌شدن فیصله‌هایش نیست و این‌کار سبب گران‌فروشی در بازارها شده‌است.

محبوب‌شاه، باشندۀ پایتخت، می‌گوید: «قیمت‌های تغییر نکرده، محصول که پایین آمده، باید تفتیش شود. حکومت باید نظارت کند، باید قیمت‌ها هم پایین بیایند.»

درهمین‌حال، معین عواید و گمرک‌ها می‌گوید که درحال حاضر مواد نفتی وارداتی بربنیاد تعرفه جدید در گمرک‌ها طی‌مراحل می‌شوند.

او می‌گوید که بهای مواد نفتی اکنون در هر تُن یک‌صدوپنجاه دالر کمتر از گذشته در گمرک‌های کشور محاسبه می‌شود.

نجیب‌الله وردک، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، می‌گوید: «ما در سیستم‌های گمرک خود در تمام افغانستان که از آن‌جاها مواد نفتی میایند، به تاریخ بیست که روز دوشنبه بود سر از هشت‌بجۀ صبح هم تعرفه از دوازده‌درصد آمد به شش‌درصد و هم قیمت که شش‌صد دالر فی تُن بود به چهارصدوپنجاه دالر فی تُن عیار گردید.»

با تلاش‌های زیاد موفق به دریافت نظر اتحادیۀ واردکننده‌گان مواد نفتی  را در این باره داشته باشیم.

پیش‌از این، اعضای این اتحادیه با استقبال از کاهش تعرفه بر واردات مواد نفتی به کاهش بهای این مواد در بازارهای کشور، خوشبینی کرده بودند.

هم‌رسانی کنید