Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

موافقتنامۀ راه لاجورد میان پنج کشور امضا شد

موافقتنامۀ بازرگانی و ترانزیتی راه لاجورد میان نماینده‌گان پنج کشور شامل این راه امضاء شد.

مقام‌های حکومت افغانستان امضاء شدن این موافقتنامه را  بازشدن صفحه جدید درترانزیت وتجارت منطقه یی به ویژه افغانستان می‌دانند.

با امضاء شدن این موافقتنامه افغانستان، ترکمنسان، آزربایجان، ترکیه و گرجستان کشورهای شامل راه لاجورد، روابط بازرگانی و ترانزیتی شان را گسترش خواهند داد.

سهولت‌های ترانزیتی ، گمرکی  وایجاد زیربنا های حمل ونقل  میان  کشورها شامل راه لاجورد، بهبود خدمات حمل نقل در این کشورها و نیز حل مشکلات دربندرهای ابی وخشکه از مواردی اند که در موافقتنامۀ ترانزیتی و بازرگانی لاجورد گنجانیده شده اند.

میخایل، وزیر خارجۀ گرجستان در نشست ریکا گفت: «ما بیشتر به راه جدیدترانزیتی که به افغانستان میرسد توجه میکنیم ما تلاش میکنیم که باحکومت افغانستان درباره راه لاجورد کارکیم این راه درمحراق توجه تاجیکستان هم است واین راه جدید می‌تواند در اقتصاد منطقه نقش مهمی را ایفا کند.»

از سویی هم مسوولان وزرت امورخارجه بکار شدن راه لاجورد را برای گسترش بازرگانی کشور با کشورهای اروپایی و آسیایی مهم می‌داند.

با بکارگیری از راه لاجورد کالاهای بازرگانی افغانستان  با گذشتن از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، بحیره سیاه و ترکیه به بحیرۀ مدیترانه و اروپا از راه زمین خواهد رسید. اتاق تجارت وصنایع  این راه را کوتاه‌ترین مسیر و کم هزینه‌ترین راه ترانزیتی برای کالاهای بازرگانی افغانستان و کشورهای آسیایی به اروپا می‌خواند.

حسن سروش، رییس همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، گفت: «موافقت‌نامه راه لاجورد یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های منطقه‌یی است. گسترش تجارت منطقه‌یی، اتصال منطقه‌یی، رفع موانع ترانزیتی و تجارتی از تأثیرات درازمدت این راه خواهد بود.»

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که هشتاد درصد انتقالات در این راه با راه آهن خواهد بود و نیز در بحیره کسپین سهولت‌های بزرگ حمل و نقل کالاها با کشتی فراهم شده‌اند.

در کنار این هزینه‌های حمل و نقل کالاها از این راه به گونهء چشمگیری کاهش  خواهند یافت و نیز زمان رسیدن کالاهای بازرگانی به بازارهای جهانی کوتاه خواهند شد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «انتقالات از طریق خط آهن  صورت می‌گیرد. واقعیت یک راه جدید دیگر است که مستقیم افغانستان به اورپا وصل می‌شود.»

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «یکی از راه‌های که برای ما مهم است و تقربیا گفت‌وگوها نهایی شده است، دهلیز لاجورد بین پنج کشور است.»

از سویی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که راه لاجورد افغانستان را از وابسته‌گی به کشورهای همسایه رهانیده است و این کشور را به بزرگترین راه ترانزیتی در منطقه مبدل خواهد کرد.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی، گفت: «افغانستان از وابسته‌گی اقتصادی  و از راه ترانزیتی که ما همیشه از بابت آن از هر لحاظ ضربه دیده‌ایم، خلاص می‌شود.»

راه لاجورد از تورغندی و آقینه آغاز و با گذشتن از بندر ترکمن باشی و بحیره خزر به آزربایجان و گرجستان می‌رسد و از آن‌جا با گذشتن از بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه به شهر قارص و بندر استانبول و در نهایت به اروپا می‌رسد.

گفته می‌شود که حمل ونقل کالاها در این راه بیشتر با راه آهن صورت خواهند گرفت و بکارگیری از این راه به سود تمام کشورهای منطقه خواهد بود.

موافقتنامۀ راه لاجورد میان پنج کشور امضا شد

بر اساس این موافقتنامه، افغانستان، ترکمنسان، آزربایجان، ترکیه و گرجستان کشورهای شامل راه لاجورد، روابط بازرگانی و ترانزیتی شان را گسترش خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

موافقتنامۀ بازرگانی و ترانزیتی راه لاجورد میان نماینده‌گان پنج کشور شامل این راه امضاء شد.

مقام‌های حکومت افغانستان امضاء شدن این موافقتنامه را  بازشدن صفحه جدید درترانزیت وتجارت منطقه یی به ویژه افغانستان می‌دانند.

با امضاء شدن این موافقتنامه افغانستان، ترکمنسان، آزربایجان، ترکیه و گرجستان کشورهای شامل راه لاجورد، روابط بازرگانی و ترانزیتی شان را گسترش خواهند داد.

سهولت‌های ترانزیتی ، گمرکی  وایجاد زیربنا های حمل ونقل  میان  کشورها شامل راه لاجورد، بهبود خدمات حمل نقل در این کشورها و نیز حل مشکلات دربندرهای ابی وخشکه از مواردی اند که در موافقتنامۀ ترانزیتی و بازرگانی لاجورد گنجانیده شده اند.

میخایل، وزیر خارجۀ گرجستان در نشست ریکا گفت: «ما بیشتر به راه جدیدترانزیتی که به افغانستان میرسد توجه میکنیم ما تلاش میکنیم که باحکومت افغانستان درباره راه لاجورد کارکیم این راه درمحراق توجه تاجیکستان هم است واین راه جدید می‌تواند در اقتصاد منطقه نقش مهمی را ایفا کند.»

از سویی هم مسوولان وزرت امورخارجه بکار شدن راه لاجورد را برای گسترش بازرگانی کشور با کشورهای اروپایی و آسیایی مهم می‌داند.

با بکارگیری از راه لاجورد کالاهای بازرگانی افغانستان  با گذشتن از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، بحیره سیاه و ترکیه به بحیرۀ مدیترانه و اروپا از راه زمین خواهد رسید. اتاق تجارت وصنایع  این راه را کوتاه‌ترین مسیر و کم هزینه‌ترین راه ترانزیتی برای کالاهای بازرگانی افغانستان و کشورهای آسیایی به اروپا می‌خواند.

حسن سروش، رییس همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، گفت: «موافقت‌نامه راه لاجورد یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های منطقه‌یی است. گسترش تجارت منطقه‌یی، اتصال منطقه‌یی، رفع موانع ترانزیتی و تجارتی از تأثیرات درازمدت این راه خواهد بود.»

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که هشتاد درصد انتقالات در این راه با راه آهن خواهد بود و نیز در بحیره کسپین سهولت‌های بزرگ حمل و نقل کالاها با کشتی فراهم شده‌اند.

در کنار این هزینه‌های حمل و نقل کالاها از این راه به گونهء چشمگیری کاهش  خواهند یافت و نیز زمان رسیدن کالاهای بازرگانی به بازارهای جهانی کوتاه خواهند شد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «انتقالات از طریق خط آهن  صورت می‌گیرد. واقعیت یک راه جدید دیگر است که مستقیم افغانستان به اورپا وصل می‌شود.»

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «یکی از راه‌های که برای ما مهم است و تقربیا گفت‌وگوها نهایی شده است، دهلیز لاجورد بین پنج کشور است.»

از سویی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که راه لاجورد افغانستان را از وابسته‌گی به کشورهای همسایه رهانیده است و این کشور را به بزرگترین راه ترانزیتی در منطقه مبدل خواهد کرد.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی، گفت: «افغانستان از وابسته‌گی اقتصادی  و از راه ترانزیتی که ما همیشه از بابت آن از هر لحاظ ضربه دیده‌ایم، خلاص می‌شود.»

راه لاجورد از تورغندی و آقینه آغاز و با گذشتن از بندر ترکمن باشی و بحیره خزر به آزربایجان و گرجستان می‌رسد و از آن‌جا با گذشتن از بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه به شهر قارص و بندر استانبول و در نهایت به اروپا می‌رسد.

گفته می‌شود که حمل ونقل کالاها در این راه بیشتر با راه آهن صورت خواهند گرفت و بکارگیری از این راه به سود تمام کشورهای منطقه خواهد بود.

هم‌رسانی کنید