تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق پاکستان برای حل مشکلات بازرگانی با افغانستان

وزارت تجارت و صنایع، از امضاء موافقت‌نامه میان مقام‌های افغانستان و پاکستان برحل بخشی‌از مشکلات فراراه ترانزیت و بازرگانی میان دوکشور، خبر‌ می‌دهد.
 
سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در پایان نشست دوجانبه، مقام‌های بازرگانی و صنعت دوکشور در اسلام‌آباد، جانب پاکستانی پذیرفته‌است که با کاهش تعرفۀ گمرکی بر میوه‌های و سبزی‌های افغانستان، روند صادرات پنبه افغانستان را به این کشور اجازه خواهد داد.
 
مسافر قوقندی، سخن‌گوی وزارت صنعت و بازرگانی، در این باره گفت: «این نشست مقام‌های دوکشور روی ترانزیت و بازرگانی در افغانستان و پاکستان پُردست‌آورد بوده‌است چون در این نشست توافق شده‌است که پاکستان تعرفۀ گمرکی را که سال گذشته بر میوه‌ها و سبزی‌های کشور افزایش داده بود، کاهش می‌دهد.»
 
مسؤولان شورای سرمایه‌گذاری، صنعت و معادن اما، با درنظرداشت وعده‌شکنی‌های مکرر پاکستان درحل مشکلات بازرگانی و ترانزیتی در این کشور، به عملی‌شدن این موافقت‌نامه باورمند نیستند.
 
ازسویی‌هم، در اعلامیۀ اتاق‌های مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان آمده‌است که مقام‌های پاکستانی وعده کرده‌اند که در یک هفتۀ آینده بخش بزرگی از مشکلات فراراه ترانزیت و بازرگانی دوکشور را، حل خواهند ساخت.
 
اما شماری‌از نماینده‌گان بخش خصوصی به این وعده‌های حکومت پاکستان باورمند نیستند.
 
شبیر بشیری، رییس شورای صنعت، بازرگانی و معادن، گفت: «هرچند ما بسیار امیدوار به عملی‌شدن این تعهدات از سوی پاکستان نیستیم، اما اگر عملی شوند؛ بدون شک برای هردوکشور و به تجارت دوکشور سودمند خواهند بود.»
 
نماینده‌گان بخش خصوصی می‌گویند که حکومت افغانستان باید از یک موقف توانمند وارد گفت‌وگوها با پاکستان شود و مشکلات ترانزیتی و بازرگانی بازرگانان افغانستان را در خاک این کشور، به‌گونۀ بنیادی حل سازد.

توافق پاکستان برای حل مشکلات بازرگانی با افغانستان

سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که در این نشست، شرایط دشوار گواهی‌نامه‌های قرنطین بر کالاهای بازرگانی افغانستان و آغاز صادارت پنبه افغانستان به پاکستان، امضاء شده‌است.

Thumbnail

وزارت تجارت و صنایع، از امضاء موافقت‌نامه میان مقام‌های افغانستان و پاکستان برحل بخشی‌از مشکلات فراراه ترانزیت و بازرگانی میان دوکشور، خبر‌ می‌دهد.
 
سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در پایان نشست دوجانبه، مقام‌های بازرگانی و صنعت دوکشور در اسلام‌آباد، جانب پاکستانی پذیرفته‌است که با کاهش تعرفۀ گمرکی بر میوه‌های و سبزی‌های افغانستان، روند صادرات پنبه افغانستان را به این کشور اجازه خواهد داد.
 
مسافر قوقندی، سخن‌گوی وزارت صنعت و بازرگانی، در این باره گفت: «این نشست مقام‌های دوکشور روی ترانزیت و بازرگانی در افغانستان و پاکستان پُردست‌آورد بوده‌است چون در این نشست توافق شده‌است که پاکستان تعرفۀ گمرکی را که سال گذشته بر میوه‌ها و سبزی‌های کشور افزایش داده بود، کاهش می‌دهد.»
 
مسؤولان شورای سرمایه‌گذاری، صنعت و معادن اما، با درنظرداشت وعده‌شکنی‌های مکرر پاکستان درحل مشکلات بازرگانی و ترانزیتی در این کشور، به عملی‌شدن این موافقت‌نامه باورمند نیستند.
 
ازسویی‌هم، در اعلامیۀ اتاق‌های مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان آمده‌است که مقام‌های پاکستانی وعده کرده‌اند که در یک هفتۀ آینده بخش بزرگی از مشکلات فراراه ترانزیت و بازرگانی دوکشور را، حل خواهند ساخت.
 
اما شماری‌از نماینده‌گان بخش خصوصی به این وعده‌های حکومت پاکستان باورمند نیستند.
 
شبیر بشیری، رییس شورای صنعت، بازرگانی و معادن، گفت: «هرچند ما بسیار امیدوار به عملی‌شدن این تعهدات از سوی پاکستان نیستیم، اما اگر عملی شوند؛ بدون شک برای هردوکشور و به تجارت دوکشور سودمند خواهند بود.»
 
نماینده‌گان بخش خصوصی می‌گویند که حکومت افغانستان باید از یک موقف توانمند وارد گفت‌وگوها با پاکستان شود و مشکلات ترانزیتی و بازرگانی بازرگانان افغانستان را در خاک این کشور، به‌گونۀ بنیادی حل سازد.

هم‌رسانی کنید