تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

نبود کارگران فنی یکی از چالش‌های عمده در برابر سرمایه‌گذاران

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که به علت نبود کارگران فنی سرمایه‌گذاران ۸۰ درصد از کارگران فنی را از کشورهای بیرونی استخدم می‌کنند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «حکومت باید مراکز آموزشی را برای تربیۀ کارگران ماهر ایجاد کند. در حال حاضر این مشکل جدی برای ما است و ما مجبور هستیم هشتاد درصد کارگران ماهر را از بیرون برای کار کردن بیاوریم.»

درهمین حال، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که برای آموزش کارگران فنی در سراسر کشور در ۴۵ مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌یی در بخش‌های گوناگون به جوانان آموزش داده می‌شود.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، گفت: «ما می‌کوشیم با گسترش مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌یی جوانان زیادی را برای برطرف‌سازی نیازمندی بازار به کارگران ماهر برطرف سازیم.»

انستیتوت افغان کوریا یکی از مرکزهای آموزش‌های فنی و حرفه‌یی کشور است که در آن هزار تن از جوانان در بخش‌های ترمیم موتر، برق، لوله کشی، ساختمانی، خیاطی، کمپیوتر و دیگر بخش‌ها آموزش می‌بینند.

از سویی هم کارآموزان در انستیتوت افغان کوریا ایجاد مراکز آموزش‌های فنی را برای جوانان یک نیاز می‌دانند و بر فراهم‌آوری سهولت‌های لازم در این مراکز تأکید می‌ورزند.

سید نصرت، کارآموز، گفت: «اگر این قسم مراکز آموزش بیشتر شود برای جوانان بسیار خوب است که می‌تواند در پهلوی درس یک حرفه را نیز یاد بگیرند.»

بصیره، کار آموز دیگر این انستیتیوت، گفت: «در قسمت کتاب‌ها مشکل داریم. باید تمام کتاب را خودما بگیریم و نیز دیگر سهولت که در سال‌های گذشته برای شاگردان فراهم بود برای ما نیست.»

به گفتۀ وزارت کار و امور اجتماعی، امسال بیش از ۴۶ مرکز دیگر آموزش‌های فنی برای جوانان در بخش‌های گوناگون به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

بازرگانی

نبود کارگران فنی یکی از چالش‌های عمده در برابر سرمایه‌گذاران

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که زمینه‌های کار برای کارگران داخلی بیشتر خواهد شد در صورتی که حکومت بتواند کارگران فنی را در کشور آموزش بدهد.

Thumbnail

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که به علت نبود کارگران فنی سرمایه‌گذاران ۸۰ درصد از کارگران فنی را از کشورهای بیرونی استخدم می‌کنند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «حکومت باید مراکز آموزشی را برای تربیۀ کارگران ماهر ایجاد کند. در حال حاضر این مشکل جدی برای ما است و ما مجبور هستیم هشتاد درصد کارگران ماهر را از بیرون برای کار کردن بیاوریم.»

درهمین حال، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که برای آموزش کارگران فنی در سراسر کشور در ۴۵ مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌یی در بخش‌های گوناگون به جوانان آموزش داده می‌شود.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، گفت: «ما می‌کوشیم با گسترش مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌یی جوانان زیادی را برای برطرف‌سازی نیازمندی بازار به کارگران ماهر برطرف سازیم.»

انستیتوت افغان کوریا یکی از مرکزهای آموزش‌های فنی و حرفه‌یی کشور است که در آن هزار تن از جوانان در بخش‌های ترمیم موتر، برق، لوله کشی، ساختمانی، خیاطی، کمپیوتر و دیگر بخش‌ها آموزش می‌بینند.

از سویی هم کارآموزان در انستیتوت افغان کوریا ایجاد مراکز آموزش‌های فنی را برای جوانان یک نیاز می‌دانند و بر فراهم‌آوری سهولت‌های لازم در این مراکز تأکید می‌ورزند.

سید نصرت، کارآموز، گفت: «اگر این قسم مراکز آموزش بیشتر شود برای جوانان بسیار خوب است که می‌تواند در پهلوی درس یک حرفه را نیز یاد بگیرند.»

بصیره، کار آموز دیگر این انستیتیوت، گفت: «در قسمت کتاب‌ها مشکل داریم. باید تمام کتاب را خودما بگیریم و نیز دیگر سهولت که در سال‌های گذشته برای شاگردان فراهم بود برای ما نیست.»

به گفتۀ وزارت کار و امور اجتماعی، امسال بیش از ۴۶ مرکز دیگر آموزش‌های فنی برای جوانان در بخش‌های گوناگون به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

هم‌رسانی کنید