تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

نخستین سروی ماهواره‌یی ادارۀ احصاییه از کشت‌زار‌های برنج در کشور

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، برای نخستین بار یک سروی را با استفاده از تصویرهای ماهواره‌یی در کشور انجام داده است.

این سروی، در نُه ماه گذشته به هدف بررسی شالی کاری در افغانستان انجام شده است و یافته‌های آن نشان می‌دهند که امسال ۳۵۲ هزارتُن برنج در کشور تولید شده اند.

یافته‌های این سروی نشان می‌دهند که در مقایسه با پارسال فراورده‌های برنج در کشور چهار درصد و زمین‌های زیر کشت آن هفت درصد افزایش یافته‌اند.

بربنیاد این یافته‌ها، امسال بر گسترۀ ۱۱۷هزار هکتار زمین در ۱۷ولایت کشور شالی کشت شده بود و از مجموع ۳۵۲هزار تُن فراورده‌های برنج، بیش از ۴۷ درصد آن در ولایت کندز تولید شده است. 

نور الله ستانکزی، معاون انسجام معلومات جغرافیایی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات دراین باره گفت: «ساحه را به اساس تصاویر ماهواره‌یی تخمین کرده‌ایم و به همین ترتیب منبع دومی که در نتایج این سروی استفاده شده، سروی زمینی بود.»

این سروی، با همکاری وزارت زراعت و آبیاری وادارۀ ملی احصائیه و معلومات انجام شده است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری گفت: «تولیدات باغی، سبزیجات و شالی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. صرف گندم للمی در سال جاری بنابر این که به بار وابسته است کاهش یافته است.»

از سوی دیگر، با آن‌که بربنیاد سروی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، بیش از ۶۱ درصد نیازمندی کشور به برنج در داخل کشور تولید می‌شود، اما بازارهای پایتخت پر از برنج‌های وارداتی استند.

بربنیاد آمارهای ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نیازمندی سالانۀ کشور به برنج ۵۷۴هزار تُن است.

بازرگانی

نخستین سروی ماهواره‌یی ادارۀ احصاییه از کشت‌زار‌های برنج در کشور

یافته‌های این سروی نشان می‌دهند که در مقایسه با پارسال فراورده‌های برنج در کشور چهار درصد و زمین‌های زیر کشت آن هفت درصد افزایش یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، برای نخستین بار یک سروی را با استفاده از تصویرهای ماهواره‌یی در کشور انجام داده است.

این سروی، در نُه ماه گذشته به هدف بررسی شالی کاری در افغانستان انجام شده است و یافته‌های آن نشان می‌دهند که امسال ۳۵۲ هزارتُن برنج در کشور تولید شده اند.

یافته‌های این سروی نشان می‌دهند که در مقایسه با پارسال فراورده‌های برنج در کشور چهار درصد و زمین‌های زیر کشت آن هفت درصد افزایش یافته‌اند.

بربنیاد این یافته‌ها، امسال بر گسترۀ ۱۱۷هزار هکتار زمین در ۱۷ولایت کشور شالی کشت شده بود و از مجموع ۳۵۲هزار تُن فراورده‌های برنج، بیش از ۴۷ درصد آن در ولایت کندز تولید شده است. 

نور الله ستانکزی، معاون انسجام معلومات جغرافیایی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات دراین باره گفت: «ساحه را به اساس تصاویر ماهواره‌یی تخمین کرده‌ایم و به همین ترتیب منبع دومی که در نتایج این سروی استفاده شده، سروی زمینی بود.»

این سروی، با همکاری وزارت زراعت و آبیاری وادارۀ ملی احصائیه و معلومات انجام شده است.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری گفت: «تولیدات باغی، سبزیجات و شالی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. صرف گندم للمی در سال جاری بنابر این که به بار وابسته است کاهش یافته است.»

از سوی دیگر، با آن‌که بربنیاد سروی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، بیش از ۶۱ درصد نیازمندی کشور به برنج در داخل کشور تولید می‌شود، اما بازارهای پایتخت پر از برنج‌های وارداتی استند.

بربنیاد آمارهای ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نیازمندی سالانۀ کشور به برنج ۵۷۴هزار تُن است.

هم‌رسانی کنید