Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین محمولۀ گندم هند از راه چابهار وارد کشور خواهد شد

مسوولان اتاق تجارت وصنایع می‌گویند نخستین محمولۀ گندم کمک شده هند به افغانستان از راه بندر چابهار وارد کشور خواهد شد .

آنان می‌گویند که رسیدن نخستین محمولۀ گندم کمک شده هند به بندرچابهار زمینه را برای گسترش داد و ستدهای بازرگانی با هند از این راه  فراهم می‌سازد.

آنان میگویند که  بندرچابهاربرای کالاهای ترانزیتی افغانستان به هند، بدیل مناسب تر ازراه کراچی  پاکستان است و حکومت های ایران وافغانستان باید زمینه های دادوستد ها  را ازاین راه فراهم سازند.

کامله صدیقی معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع گفت: «این روند برای گسترش روابط ترانزیتی وبازرگانی ما با هند وایران بسیارمهم است وتالاش میکنیم که زمینه ها بهتر وبیشتری را برای افزایش دادوستد بازرگانی ازاین راه فراهم سازیم.»

در همین حال مسوولان اتاق تجارت وصنایع هرچند دادوستد کنونی افغانستان و هند را از راه بندر چابهار بسیار زیاد نمیدانند اما میگویند که با رسیدن محموله گندم کمک شده هند به افغانستان بازرگانان افغان به بکارگیری ازبندرچابهاربه هدف ترانزیت وبازرگانی با هند تشویق خواهند شد.

عتیق الله نصرت رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت: «یک بار این روند آغاز شود بسیاری از بازرگانان تلاش خواهند کرد که داد و ستد شان را از راه بندر چابهار به هند افزایش دهند و نیز زمینه های بهتر برای رسیدن کالاهای افغانستان از راه نزدیک به بازراهای هند فراهم شده می‌تواند.»

این در حالی است که پیش ازاین اتاق های تجارت و صنایع با در نظرداشت مشکل‌تراشی‌های مکرر پاکستان فراراه ترانزیت کالاهای افغانستان به هند، بر بکارشدن هرچه زودتر بندر چابهار تأکید کرده‌اند.

نخستین محمولۀ گندم هند از راه چابهار وارد کشور خواهد شد

به گفتۀ مسوولان اتاق‌ تجارت و صنایع، رسیدن نخستین محمولۀ گندم کمک شده هند به بندرچابهار زمینه را برای گسترش داد و ستدهای بازرگانی با هند از این راه  فراهم می‌سازد.

Thumbnail

مسوولان اتاق تجارت وصنایع می‌گویند نخستین محمولۀ گندم کمک شده هند به افغانستان از راه بندر چابهار وارد کشور خواهد شد .

آنان می‌گویند که رسیدن نخستین محمولۀ گندم کمک شده هند به بندرچابهار زمینه را برای گسترش داد و ستدهای بازرگانی با هند از این راه  فراهم می‌سازد.

آنان میگویند که  بندرچابهاربرای کالاهای ترانزیتی افغانستان به هند، بدیل مناسب تر ازراه کراچی  پاکستان است و حکومت های ایران وافغانستان باید زمینه های دادوستد ها  را ازاین راه فراهم سازند.

کامله صدیقی معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع گفت: «این روند برای گسترش روابط ترانزیتی وبازرگانی ما با هند وایران بسیارمهم است وتالاش میکنیم که زمینه ها بهتر وبیشتری را برای افزایش دادوستد بازرگانی ازاین راه فراهم سازیم.»

در همین حال مسوولان اتاق تجارت وصنایع هرچند دادوستد کنونی افغانستان و هند را از راه بندر چابهار بسیار زیاد نمیدانند اما میگویند که با رسیدن محموله گندم کمک شده هند به افغانستان بازرگانان افغان به بکارگیری ازبندرچابهاربه هدف ترانزیت وبازرگانی با هند تشویق خواهند شد.

عتیق الله نصرت رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت: «یک بار این روند آغاز شود بسیاری از بازرگانان تلاش خواهند کرد که داد و ستد شان را از راه بندر چابهار به هند افزایش دهند و نیز زمینه های بهتر برای رسیدن کالاهای افغانستان از راه نزدیک به بازراهای هند فراهم شده می‌تواند.»

این در حالی است که پیش ازاین اتاق های تجارت و صنایع با در نظرداشت مشکل‌تراشی‌های مکرر پاکستان فراراه ترانزیت کالاهای افغانستان به هند، بر بکارشدن هرچه زودتر بندر چابهار تأکید کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید