تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

نخستین پرواز مستقیم میان افغانستان و کویت انجام شد

ادارۀ هوانوردی ملکی، از آغاز پرواز مستقیم میان افغانستان و کویت خبر داده‌است.

این اداره، گفته‌است که نخستین پرواز مستقیم میان افغانستان و کویت، روز شنبه (شنبه، ۱۱عقرب) انجام شد.

ادارۀ هوانوردی ملکی، می‌افزاید که این پرواز با یک هواپیمای مسافربری شرکت هوایی «کام‌ایر» انجام شد.

اما، اتحادیۀ شرکت‌های هوانوردی می‌گوید که همزمان با این، شرکت فلای دُبی بهای تکت‌هایش را به دُبی کاهش داده‌است تا مسافران ترجیح بدهند که بگونۀ ترانزیت نخست به دُبی و از آنجا به کویت بروند.

این در حالی است که شرکت هوانوردی کام‌ایر از حدود سه سال بدین سو تا کنون اجازه نیافته‌است که پروازهایش را به میدان هوایی دُبی از سرگیرد.

فرید پیکار، رییس اتحادیه شرکت‌های هوانوردی گفت: «تردد مسافران بین کابل و امارات به اندازه زیاد نیست. تقریبأ اگر بیست درصد مسافران به امارات بروند، هشتاد درصد دیگر مسافران ترانزیت استند. شرکت‌های داخلی تا حال دو سه بار عریضه کردند که این‌ها با پیروی از رقابت ناسالم و سیاست دمپنگ پروازهای مستقیم شرکت‌های داخلی به عربستان سعودی، کویت، ترکیه و کشورهای دیگر را نیز متضرر ساخته‌اند.»

در همین حال، ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گوید که به روز سه‌شنبه در نشستی با مسؤولان شرکت‌های هوانوردی به مشکل سیاست‌های دمپنگ یا قیمت شکنی رسیده‌گی خواهند شد.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی در این باره بیان داشت: «جلسه‌یی را به روز سه شنبه هفته جاری با حضور نماینده‌گان شرکت‌های هوانوردی داخلی و خارجی تنظیم کردیم تا حداقل و حداکثر قیمت‌های تکت‌ها در تمام سکتورهای بین‌المللی مشخص شود و روی آن توافق صورت بگیرد و شرکت‌های بر رعایت قیمت‌هایی که تعیین شده‌است از سوی خود شان بخاطر جلوگیری از دمپنگ یا ارزان فروشی که موجب ورشکست شدن شرکت های ما می‌شود و هم چنان بخاطر جلوگیری از گران فروشی که مستهلکان را متضرر می‌سازد، تعهد نمایند.»

از سویی هم اتحادیه شرکت‌های هوانوردی خواهان تعدیل سیاست آسمان با آمارات متحده عرب است.

رییس این اتحادیه، می‌گوید که اجازۀ پرواز چهارم در یک روز به شرکت فلای دُبی به کابل مشروط بر اجازه یافتن پروازهای شرکت کام‌ایر به میدان دُبی بوده است، اما در حالی‌که همه روزه شرکت فلای دُبی چهار پرواز به کابل دارد، شرکت هوانوردی کام‌ایر تا هنوز اجازۀ پرواز به میدان هوایی دُبی را دریافت نکرده‌است.

بازرگانی

نخستین پرواز مستقیم میان افغانستان و کویت انجام شد

در همین حال، مسؤولان شرکت کامایر میگویند که پروازهای این شرکت به کویت یک‌بار در هفته -  روزهای جمعه - و توسط طیارۀ بویینگ ۷۳۷ صورت می‌گیرند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ هوانوردی ملکی، از آغاز پرواز مستقیم میان افغانستان و کویت خبر داده‌است.

این اداره، گفته‌است که نخستین پرواز مستقیم میان افغانستان و کویت، روز شنبه (شنبه، ۱۱عقرب) انجام شد.

ادارۀ هوانوردی ملکی، می‌افزاید که این پرواز با یک هواپیمای مسافربری شرکت هوایی «کام‌ایر» انجام شد.

اما، اتحادیۀ شرکت‌های هوانوردی می‌گوید که همزمان با این، شرکت فلای دُبی بهای تکت‌هایش را به دُبی کاهش داده‌است تا مسافران ترجیح بدهند که بگونۀ ترانزیت نخست به دُبی و از آنجا به کویت بروند.

این در حالی است که شرکت هوانوردی کام‌ایر از حدود سه سال بدین سو تا کنون اجازه نیافته‌است که پروازهایش را به میدان هوایی دُبی از سرگیرد.

فرید پیکار، رییس اتحادیه شرکت‌های هوانوردی گفت: «تردد مسافران بین کابل و امارات به اندازه زیاد نیست. تقریبأ اگر بیست درصد مسافران به امارات بروند، هشتاد درصد دیگر مسافران ترانزیت استند. شرکت‌های داخلی تا حال دو سه بار عریضه کردند که این‌ها با پیروی از رقابت ناسالم و سیاست دمپنگ پروازهای مستقیم شرکت‌های داخلی به عربستان سعودی، کویت، ترکیه و کشورهای دیگر را نیز متضرر ساخته‌اند.»

در همین حال، ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گوید که به روز سه‌شنبه در نشستی با مسؤولان شرکت‌های هوانوردی به مشکل سیاست‌های دمپنگ یا قیمت شکنی رسیده‌گی خواهند شد.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی در این باره بیان داشت: «جلسه‌یی را به روز سه شنبه هفته جاری با حضور نماینده‌گان شرکت‌های هوانوردی داخلی و خارجی تنظیم کردیم تا حداقل و حداکثر قیمت‌های تکت‌ها در تمام سکتورهای بین‌المللی مشخص شود و روی آن توافق صورت بگیرد و شرکت‌های بر رعایت قیمت‌هایی که تعیین شده‌است از سوی خود شان بخاطر جلوگیری از دمپنگ یا ارزان فروشی که موجب ورشکست شدن شرکت های ما می‌شود و هم چنان بخاطر جلوگیری از گران فروشی که مستهلکان را متضرر می‌سازد، تعهد نمایند.»

از سویی هم اتحادیه شرکت‌های هوانوردی خواهان تعدیل سیاست آسمان با آمارات متحده عرب است.

رییس این اتحادیه، می‌گوید که اجازۀ پرواز چهارم در یک روز به شرکت فلای دُبی به کابل مشروط بر اجازه یافتن پروازهای شرکت کام‌ایر به میدان دُبی بوده است، اما در حالی‌که همه روزه شرکت فلای دُبی چهار پرواز به کابل دارد، شرکت هوانوردی کام‌ایر تا هنوز اجازۀ پرواز به میدان هوایی دُبی را دریافت نکرده‌است.

هم‌رسانی کنید