Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نظرسنجی بنیاد آسیا: میزان بیکاری در کشور رو به افزایش است

نظر سنجی امسال "بنیاد آسیا" نشان می‌دهد که بیکاری و کارناکافی در کشور رو به افزایش استند.

در این نظرسنجی که در ۳۴ ولایت کشور انجام شده است شماری بزرگی از گفتگوشونده‌گان گفته اند که بیکاری و کاهش مزد از بزرگترین چالش در برابر آنان استند.

از این میان جوانان در روستاها بزرگترین مشکل شان را بیکاری گفته اند.

در این نظرسنجی که به گونه نمونه‌یی میان بیش از ۱۷ هزار و ۸۰۰ شهروند افغانستان انجام شده است، بیکاری و ناداری از چالش‌های بزرگ فراراه مردم به ویژه جوانان در کشور شناخته شده‌اند.

در این نظر سنجی ۷۲ درصد جوانان بیکاری را مشکل اساسی شان گفته‎اند که از این میان ۲۴ درصد زنان بیکاری را یک مشکل بزرگ گفته اند و ۵۲ درصد تمام پرسش شونده‎گان علت ترک کشور را بیکاری و تنها ۲۰ درصد آن‎ها اوضاع بد اقتصادی را علت ترک کردن دیارشان گفته اند.

در این نظرسنجی ۶۳ درصد از پرسش شونده‎گان در شهرها گفته‎اند که بیکاری به گونه روزافزون بیشتر می‎شود.

شماری از مزدکاران در چهاراه‎های کابل می‎گویند که امسال در مقایسه با سال پارکارها به نصف کاهش یافته اند.

از سویی هم، در نظر سنجی "بنیاد آسیا" از رهگذر میزان اشتغال در خانواده‎ها، ولایت‎های بلخ، فاریاب، بامیان، دایکندی، تخار، نورستان و ننگرهار پیشتاز استند اما ولایت لغمان یگانه ولایت با کمترین زمینه‎های کار برای خانواده‎ها شناسایی شده است.

نظرسنجی بنیاد آسیا: میزان بیکاری در کشور رو به افزایش است

در نظرسنجی بنیاد آسیا آمده است که جوانان در روستاها بزرگترین مشکل شان را بیکاری گفته اند.

Thumbnail

نظر سنجی امسال "بنیاد آسیا" نشان می‌دهد که بیکاری و کارناکافی در کشور رو به افزایش استند.

در این نظرسنجی که در ۳۴ ولایت کشور انجام شده است شماری بزرگی از گفتگوشونده‌گان گفته اند که بیکاری و کاهش مزد از بزرگترین چالش در برابر آنان استند.

از این میان جوانان در روستاها بزرگترین مشکل شان را بیکاری گفته اند.

در این نظرسنجی که به گونه نمونه‌یی میان بیش از ۱۷ هزار و ۸۰۰ شهروند افغانستان انجام شده است، بیکاری و ناداری از چالش‌های بزرگ فراراه مردم به ویژه جوانان در کشور شناخته شده‌اند.

در این نظر سنجی ۷۲ درصد جوانان بیکاری را مشکل اساسی شان گفته‎اند که از این میان ۲۴ درصد زنان بیکاری را یک مشکل بزرگ گفته اند و ۵۲ درصد تمام پرسش شونده‎گان علت ترک کشور را بیکاری و تنها ۲۰ درصد آن‎ها اوضاع بد اقتصادی را علت ترک کردن دیارشان گفته اند.

در این نظرسنجی ۶۳ درصد از پرسش شونده‎گان در شهرها گفته‎اند که بیکاری به گونه روزافزون بیشتر می‎شود.

شماری از مزدکاران در چهاراه‎های کابل می‎گویند که امسال در مقایسه با سال پارکارها به نصف کاهش یافته اند.

از سویی هم، در نظر سنجی "بنیاد آسیا" از رهگذر میزان اشتغال در خانواده‎ها، ولایت‎های بلخ، فاریاب، بامیان، دایکندی، تخار، نورستان و ننگرهار پیشتاز استند اما ولایت لغمان یگانه ولایت با کمترین زمینه‎های کار برای خانواده‎ها شناسایی شده است.

هم‌رسانی کنید