Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: منابع آبی در خودکفایی و توسعۀ اقتصادی کشور نقش مهم دارند

عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی در چهارمین نشست ملی آب امروز سه شنبه گفت که مدیریت منابع آبی کشور می‌تواند در سرنوشت نسل‌های آینده و اقتصاد کشور نقشی مهمی را بازی کنند.

وی تأکید کرد که حکومت توجه خاصی به این بخش دارد.
 
عبدالله گفته است: «اگر واقعا به مدیریت آب توجه شود و توجه بهتر شود ما آینده کشور خود راآینده نسل‌های بعدی خود را از اطفال و سازنده گان فردا را تضمین می‌کنیم .»
 
در این نشست، وزیر انرژی و آب گفت که برای بهره‌برداری درست از آب‌های کشور، برنامه‌های گسترده‌ را عملی خواهند کرد.

علی احمد عثمانی  وزیر انرژی و آب گفته است: «شکست درمنابع آبی جیران ناپذیر است هرگاه ما منابع آبی را هدر دهیم تخریب کنیم و نابود سازیم هیچ گاه فرصتی برای احیاء وجود ندارد .»

افغانستان منابع سرشار آبی را دارد اما  تنها از ۳۶ درصد  این آبهای کار میگیرد و بخشی بزرگی ان به کشور های همسایه میرود .

در حال حاضر آبهای سطحی افغانستان به ۴۹ میلیارد مترمکعب آب می رسد و ۱۸ میلیارد مترمکعب آب دیگر را آبهای زیر زمینی میسازند .

در حال حاضر درحدود  سه میلیون و پنجصد هزار هکتارزمین قابل کشت درکشوربه علت نبود آب برای کشت ازکشت کردن بازمیماند.

اسدالله ضمیر  وزیر زراعت و آبیاری گفته است: «در صورتیکه ما بتوانیم به شکل درست آب خود را مدیریت کنیم نه تنها ما را به خودکفایی میرساند بل به اندازی آب داریم با همسایه گان ما هم در یک تعامل میتوانیم قرار داد با انها داشته باشیم.»

ایران , پاکستان , ازبیکستان و ترکمینستان از کشور هایی استند که از پنج حوزه دریایی افغانستان سود میبرند اما افغانستان تنها با ایران موافقت‌نامه آب دارد .

قیس محمدی آگاه امور اقتصادی گفته است: «با کشور های هنوز آب های افغانستان تقسیم و توزیع نشده است معاهده ها باید با این کشور ها ایجاد شود روی انها مذاکرده صورت گیرد ولی این معاهده ها باید طویل المدت نباشد باید به بیست و یا سی سال باشد.»

بازنگری قوانین و سیاست  های آب در کشور , عملی شدن پروژه های بندسازی برای مهار آبها , تقویت حوزه های آبی کشور , ساخت ماستر حوزه های آبی از خواست های عمده شرکت کننده گان در چهارمین نشست ملی آب استند که حکومت باید بر بنیاد این خواست ها برنامه هایش را طرح ریزی کند.

مقام‌ها: منابع آبی در خودکفایی و توسعۀ اقتصادی کشور نقش مهم دارند

در این نشست، وزیر انرژی و آب گفت که برای بهره‌برداری درست از آب‌های کشور، برنامه‌های گسترده‌ را عملی خواهند کرد.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی در چهارمین نشست ملی آب امروز سه شنبه گفت که مدیریت منابع آبی کشور می‌تواند در سرنوشت نسل‌های آینده و اقتصاد کشور نقشی مهمی را بازی کنند.

وی تأکید کرد که حکومت توجه خاصی به این بخش دارد.
 
عبدالله گفته است: «اگر واقعا به مدیریت آب توجه شود و توجه بهتر شود ما آینده کشور خود راآینده نسل‌های بعدی خود را از اطفال و سازنده گان فردا را تضمین می‌کنیم .»
 
در این نشست، وزیر انرژی و آب گفت که برای بهره‌برداری درست از آب‌های کشور، برنامه‌های گسترده‌ را عملی خواهند کرد.

علی احمد عثمانی  وزیر انرژی و آب گفته است: «شکست درمنابع آبی جیران ناپذیر است هرگاه ما منابع آبی را هدر دهیم تخریب کنیم و نابود سازیم هیچ گاه فرصتی برای احیاء وجود ندارد .»

افغانستان منابع سرشار آبی را دارد اما  تنها از ۳۶ درصد  این آبهای کار میگیرد و بخشی بزرگی ان به کشور های همسایه میرود .

در حال حاضر آبهای سطحی افغانستان به ۴۹ میلیارد مترمکعب آب می رسد و ۱۸ میلیارد مترمکعب آب دیگر را آبهای زیر زمینی میسازند .

در حال حاضر درحدود  سه میلیون و پنجصد هزار هکتارزمین قابل کشت درکشوربه علت نبود آب برای کشت ازکشت کردن بازمیماند.

اسدالله ضمیر  وزیر زراعت و آبیاری گفته است: «در صورتیکه ما بتوانیم به شکل درست آب خود را مدیریت کنیم نه تنها ما را به خودکفایی میرساند بل به اندازی آب داریم با همسایه گان ما هم در یک تعامل میتوانیم قرار داد با انها داشته باشیم.»

ایران , پاکستان , ازبیکستان و ترکمینستان از کشور هایی استند که از پنج حوزه دریایی افغانستان سود میبرند اما افغانستان تنها با ایران موافقت‌نامه آب دارد .

قیس محمدی آگاه امور اقتصادی گفته است: «با کشور های هنوز آب های افغانستان تقسیم و توزیع نشده است معاهده ها باید با این کشور ها ایجاد شود روی انها مذاکرده صورت گیرد ولی این معاهده ها باید طویل المدت نباشد باید به بیست و یا سی سال باشد.»

بازنگری قوانین و سیاست  های آب در کشور , عملی شدن پروژه های بندسازی برای مهار آبها , تقویت حوزه های آبی کشور , ساخت ماستر حوزه های آبی از خواست های عمده شرکت کننده گان در چهارمین نشست ملی آب استند که حکومت باید بر بنیاد این خواست ها برنامه هایش را طرح ریزی کند.

هم‌رسانی کنید