تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نهان: سرنوشت معدن مس عینک به زودی روشن می‌شود

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که بزودی سرنوشت معدن مس عینک روشن خواهد شد.

سرپرست وزارت معادن دربرنامۀ "حساب دهی حکومت به ملت" می‌گوید که اگر شرکت پیمان کار معدن عینک نخواهد که کار این معدن را پیش ببرد پیمان این معدن فسخ خواهد شد.

ازسویی هم دربرنامه "حساب دهی حکومت به ملت" مسوولان وزارت احیاء وانکشاف دهات می‌گویند که در سال گذشته یک هزارونُه پروژه با هزینه ۱۱۳ میلیون دالر در سراسر کشور از سوی این وزارت تکمیل شده اند.

سرپرست وزارت معادن در برنامه حساب دهی حکومت به ملت  می‌گوید که بربنیاد یافته‌های این وزارت درپنج ولایت کشور بیشترین استخراج غیرقانونی در معدن‌های مواد ساختمانی انجام می شود .

سرپرست این وزارت می‌گوید که این نهاد سال گذشته نتوانست مشکلات  معدن مس عینک را حل سازد اما تا چند ماه دیگر سرنوشت این پروژه روشن خواهد شد.

نهان گفته است:«اصلا مشکل در این پروژه روی این است که از یک طرف ساحه باستانی در مس عینک موقعیت دارد که باستان شناسان می‌گویند باید استخراج این معدن با شیوه حفر زیر زمینی شود و باید آثار باستانی زیان نبیند اما شرکت پیمان کار این شیوه را اقتصادی نمیداند. ما تلاش میکنیم با برگزاری یک نشست پس از ماه رمضان این مشکل را حل سازیم و درگفت‌وگوها دوگزینه است که یا شرکت کار را آغاز می‌کند ویا هم شاید معدن را که به فسخ قرارداد برود.» 

دربرنامه "حساب دهی حکومت به ملت" وزارت احیا و انکشاف دهات، تصدی مواد نفتی و گاز مایع وادارۀ تنظیم اموردوایی نیزکارکردهای سال گذشته  و برنامه‌های سال روان شان را همه‌گانی ساختند.

دراین برنامه وزارت احیاء وانکشاف دهات می‌گوید که این وزارت کارساخت یک هزاروپنج صد مکتب را دربخش‌های  گونه‌گون کشورآغاز کرده است و در سال روان بیش از ۲۶۰۰ مکتب درکشور ساخته خواهند شد. 

مجیب الرحمان کریمی وزیراحیاء وانکشاف دهات میگوید که :" ما برای ساخت مکتب های بیشترنیازبه بودجه داریم که باید تهیه شود وبااین کار، ساخت مکتب های باقی مانده ازبرنامه شش هزارمکتب تکمیل خواهند شد."

ازسویی هم دراین برنامه مسولان تصدی مواد نفتی با یاد آوری ازدست آورد های این تصدی درسال گذشته میگوید که ایجاد اداره ملی نفت وگازوتغییرشخصیت تصدی مواد نفتی به شرکت دولتی نفت وگازازمهمترین برنامه ها درسال روان استند.

رئیس این تصدی میگوید که درحال حاضر به ظرفیت درحدود دوصد وبیست هزارتُن ذخایر نفت وگازدراین تصدی وجود دارند .

ولید تمیم  رئیس تصدی مواد نفتی وگازمایع میگوید که ما با ظرفیت دوصد هزارتُن ذخیره گاه ها برای نفت داریم وبیست هزارتُن هم گازاما اینکه چقدرمواد درای ذخایر است این را نمیتوانیم بگویم واین یک موضوع تجارتی است که باید مواد دراین ذخایرگفته نشود ." 

ازسویی هم دربخش دیگری ازبرنامهء "حساب دهی حکومت به ملت" مسوولان اداره تنظیم اموردوایی میگویندکه این اداره درسال گذشته زمینه ها را برای سرمایه گذاری هشت کارخانه داروسازی فراهم ساخته است.

نهان: سرنوشت معدن مس عینک به زودی روشن می‌شود

سرپرست وزارت معادن در برنامه حساب دهی حکومت به ملت  می‌گوید که بربنیاد یافته‌های این وزارت درپنج ولایت کشور بیشترین استخراج غیرقانونی در معدن‌های مواد ساختمانی انجام می شود .

Thumbnail

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که بزودی سرنوشت معدن مس عینک روشن خواهد شد.

سرپرست وزارت معادن دربرنامۀ "حساب دهی حکومت به ملت" می‌گوید که اگر شرکت پیمان کار معدن عینک نخواهد که کار این معدن را پیش ببرد پیمان این معدن فسخ خواهد شد.

ازسویی هم دربرنامه "حساب دهی حکومت به ملت" مسوولان وزارت احیاء وانکشاف دهات می‌گویند که در سال گذشته یک هزارونُه پروژه با هزینه ۱۱۳ میلیون دالر در سراسر کشور از سوی این وزارت تکمیل شده اند.

سرپرست وزارت معادن در برنامه حساب دهی حکومت به ملت  می‌گوید که بربنیاد یافته‌های این وزارت درپنج ولایت کشور بیشترین استخراج غیرقانونی در معدن‌های مواد ساختمانی انجام می شود .

سرپرست این وزارت می‌گوید که این نهاد سال گذشته نتوانست مشکلات  معدن مس عینک را حل سازد اما تا چند ماه دیگر سرنوشت این پروژه روشن خواهد شد.

نهان گفته است:«اصلا مشکل در این پروژه روی این است که از یک طرف ساحه باستانی در مس عینک موقعیت دارد که باستان شناسان می‌گویند باید استخراج این معدن با شیوه حفر زیر زمینی شود و باید آثار باستانی زیان نبیند اما شرکت پیمان کار این شیوه را اقتصادی نمیداند. ما تلاش میکنیم با برگزاری یک نشست پس از ماه رمضان این مشکل را حل سازیم و درگفت‌وگوها دوگزینه است که یا شرکت کار را آغاز می‌کند ویا هم شاید معدن را که به فسخ قرارداد برود.» 

دربرنامه "حساب دهی حکومت به ملت" وزارت احیا و انکشاف دهات، تصدی مواد نفتی و گاز مایع وادارۀ تنظیم اموردوایی نیزکارکردهای سال گذشته  و برنامه‌های سال روان شان را همه‌گانی ساختند.

دراین برنامه وزارت احیاء وانکشاف دهات می‌گوید که این وزارت کارساخت یک هزاروپنج صد مکتب را دربخش‌های  گونه‌گون کشورآغاز کرده است و در سال روان بیش از ۲۶۰۰ مکتب درکشور ساخته خواهند شد. 

مجیب الرحمان کریمی وزیراحیاء وانکشاف دهات میگوید که :" ما برای ساخت مکتب های بیشترنیازبه بودجه داریم که باید تهیه شود وبااین کار، ساخت مکتب های باقی مانده ازبرنامه شش هزارمکتب تکمیل خواهند شد."

ازسویی هم دراین برنامه مسولان تصدی مواد نفتی با یاد آوری ازدست آورد های این تصدی درسال گذشته میگوید که ایجاد اداره ملی نفت وگازوتغییرشخصیت تصدی مواد نفتی به شرکت دولتی نفت وگازازمهمترین برنامه ها درسال روان استند.

رئیس این تصدی میگوید که درحال حاضر به ظرفیت درحدود دوصد وبیست هزارتُن ذخایر نفت وگازدراین تصدی وجود دارند .

ولید تمیم  رئیس تصدی مواد نفتی وگازمایع میگوید که ما با ظرفیت دوصد هزارتُن ذخیره گاه ها برای نفت داریم وبیست هزارتُن هم گازاما اینکه چقدرمواد درای ذخایر است این را نمیتوانیم بگویم واین یک موضوع تجارتی است که باید مواد دراین ذخایرگفته نشود ." 

ازسویی هم دربخش دیگری ازبرنامهء "حساب دهی حکومت به ملت" مسوولان اداره تنظیم اموردوایی میگویندکه این اداره درسال گذشته زمینه ها را برای سرمایه گذاری هشت کارخانه داروسازی فراهم ساخته است.

هم‌رسانی کنید