Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی صاحبان صنایع از افزایش رویدادهای آدم‌ربایی در کشور

مسؤولان اتاق صنایع  و معادن، از افزایش چالش‌های امنیتی در برابر صاحبان صنایع شکایت دارند.

رییس این اتاق، می‌گوید که در یک و نیم ماه گذشته صاحبان صنایع با ده رویداد تهدید امنیتی، باج‌گیری و آدم‌ربایی روبه‌روشده‌اند.

رحیم‌الله سمندر، رییس هیئت عامل این اتاق می‌گوید که در آخرین رویداد، چند روزپیش گروهی از افراد مسلح ناشاناس در منطقۀ احمدشاه بابا مینه وارد یک کارخانه شدند و کارخانه‌دار را تهدید کردند که اگر پول نپردازد کشته خواهد شد.

سمندر افزود: «همه‌روزه دو سه گزارش به ما داده می‌شود که این نشان دهندۀ این است که سالی چند صد موارد در این مملکت صنعت کار سرمایه گذار و یا کارمند تخنیکی فابریکه‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد که این نسبت به سال گذشته افزایش یافته‌است.»

درهمین حال، شماری از صاحبان صنایع با انتقاد از حکومت می‌گویند که توان تأمین امنیت جان و مال آنان را ندارد.

سید مبشر سادات که در کابل کارخانه دارد می‌گوید از افزایش رویدادهای آدم‌ربایی به شدت نگران است: «این رییس امنیت، این پولیس؟ از برای خدا! پنجاه جریب، صد جریب زمین را امنیتش را گرفته نمی‌توانید! چگونه خود را دولت می‌گیری.»

از سویی‌هم، مسؤولان انجمن صاحبان صنایع، خواهان ایجاد یک راهکار مشخص برای حل مشکلات امنیتی سرمایه‌گذارن در کشور استند. آنان، می‌گویند که با وجود شکایت‌های مکرر به مشکلات آنان رسیده‌گی نمی‌شود.

سخی احمد پیمان، رییس انجمن صاحبان صنایع افغانستان گفت: «آیا تشکیل که در حوزۀ نهم امنیتی است، جوابگوی تأمین امنیت پارک‌های صنعتی است، مشخص است که نه! ما تقاضا کرده‌ایم که یک کندک و یا یک قطقۀ خاص برای امینت پارک‌های صنعتی ایجاد شود.»

وزارت امورداخله، اما می‌گوید که برای تأمین امنیت جان و مال سرمایه‌گذاران برنامه‌هایی را رویدست دارد.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «ما روند مجوز حمل سلاح را ساده ساختیم، صنعت کاران و تاجران محترمی که واجد شرایط باشد، می‌توانند به خاطر امر حمل سلاح به وزارت امور داخله مراجعه کنند.»

بازنگری در کارشیوۀ تأمین امنیت سرمایه‌گذاران، ایجاد پوسته‌های امنیتی در پارک‌های صنعتی و تسهیل در توزیع سلاح برای امنیت سرمایه‌گذارن و بازرگان از خواسته‌های دیگر این صاحبان صنایع استند.

نگرانی صاحبان صنایع از افزایش رویدادهای آدم‌ربایی در کشور

مسؤولان انجمن صاحبان صنایع، خواهان ایجاد یک راهکار مشخص برای حل مشکلات امنیتی سرمایه‌گذارن در کشور استند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان اتاق صنایع  و معادن، از افزایش چالش‌های امنیتی در برابر صاحبان صنایع شکایت دارند.

رییس این اتاق، می‌گوید که در یک و نیم ماه گذشته صاحبان صنایع با ده رویداد تهدید امنیتی، باج‌گیری و آدم‌ربایی روبه‌روشده‌اند.

رحیم‌الله سمندر، رییس هیئت عامل این اتاق می‌گوید که در آخرین رویداد، چند روزپیش گروهی از افراد مسلح ناشاناس در منطقۀ احمدشاه بابا مینه وارد یک کارخانه شدند و کارخانه‌دار را تهدید کردند که اگر پول نپردازد کشته خواهد شد.

سمندر افزود: «همه‌روزه دو سه گزارش به ما داده می‌شود که این نشان دهندۀ این است که سالی چند صد موارد در این مملکت صنعت کار سرمایه گذار و یا کارمند تخنیکی فابریکه‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد که این نسبت به سال گذشته افزایش یافته‌است.»

درهمین حال، شماری از صاحبان صنایع با انتقاد از حکومت می‌گویند که توان تأمین امنیت جان و مال آنان را ندارد.

سید مبشر سادات که در کابل کارخانه دارد می‌گوید از افزایش رویدادهای آدم‌ربایی به شدت نگران است: «این رییس امنیت، این پولیس؟ از برای خدا! پنجاه جریب، صد جریب زمین را امنیتش را گرفته نمی‌توانید! چگونه خود را دولت می‌گیری.»

از سویی‌هم، مسؤولان انجمن صاحبان صنایع، خواهان ایجاد یک راهکار مشخص برای حل مشکلات امنیتی سرمایه‌گذارن در کشور استند. آنان، می‌گویند که با وجود شکایت‌های مکرر به مشکلات آنان رسیده‌گی نمی‌شود.

سخی احمد پیمان، رییس انجمن صاحبان صنایع افغانستان گفت: «آیا تشکیل که در حوزۀ نهم امنیتی است، جوابگوی تأمین امنیت پارک‌های صنعتی است، مشخص است که نه! ما تقاضا کرده‌ایم که یک کندک و یا یک قطقۀ خاص برای امینت پارک‌های صنعتی ایجاد شود.»

وزارت امورداخله، اما می‌گوید که برای تأمین امنیت جان و مال سرمایه‌گذاران برنامه‌هایی را رویدست دارد.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «ما روند مجوز حمل سلاح را ساده ساختیم، صنعت کاران و تاجران محترمی که واجد شرایط باشد، می‌توانند به خاطر امر حمل سلاح به وزارت امور داخله مراجعه کنند.»

بازنگری در کارشیوۀ تأمین امنیت سرمایه‌گذاران، ایجاد پوسته‌های امنیتی در پارک‌های صنعتی و تسهیل در توزیع سلاح برای امنیت سرمایه‌گذارن و بازرگان از خواسته‌های دیگر این صاحبان صنایع استند.

هم‌رسانی کنید