Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیمی از کالاهای صاداراتی ایران به گونۀ قاچاق وارد کشور می‌شوند

یافته‌های نخستین نشان میدهند که درحدود نیمی ازکالاهای صاداراتی ایران به افغانستان به گونۀ قاچاق وارد بازارهای کشور میشوند.

رسانه‌های ایرانی به نقل ازمسوولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران نگاشته اند که تا پایان امسال میزان صادرات ایران به افغانستان تا سه میلیارد دالر یعنی دو برابرصادرات سال گذشته خواهند شد.

اما وزارت مالیه می‌گوید که درهشت ماه امسال درحدود هشت صد میلیون دالرارزش کُل صادرات ایران به افغانستان بوده است.

ادارۀ مبارزه با فساد اداری قاچاق کالاها از راه‌های رسمی وغیر رسمی را علت تفاوت بزرگ در ارقام صادرات کشورهای صادرکننده و افغانستان میدانند.

در آخرین گفته‌های مسوولان این اتاق‌ها امسال صادرات ایران به افغانستان از یک ونیم میلیارد دالردرسال گذشته به سه میلیارد دالر تا پایان امسال خواهند رسید، اما وزارت مالیه ارقام صادرات سال گذشته وهشت ماه امسال ایران را به افغانستان چیزی دیگری میگوید.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که :" درسال هزاروسه صدونودوهشت مالی صادرات ایران به افغانستان به بیش از ۱.۲ میلیارد دالر بوده است، اما درهشت ماه امسال مالی این رقم به بیش ازهشت صد میلیون دالر رسیده است."

اداره نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری وجود قاچاق بخشی زیادی ازکالاها را ازراه‌های رسمی وغیر رسمی به کشورازعلت‌های این تفاوت ارقام وتفاوت درارزش واردات به کشورمیدانند.

میوند روحانی، رییس اجرائیه یی اداره نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که :" یکی ازعلت‌های تفاوت ارقام هم این است که ایران اسناد لازم به بازرگانان از صادرات نمیدهند واین کار زمینه را برای این فراهم میسازد تا این کالاها با اسناد جعلی وارد گمرک‌ها شوند."

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری میگوید که:" وجود فساد درگمرک‌ها وچالش هایکه زمینه را برای قاچاق فراهم می‌سازد خود زمینه ساز برای تفاوت ارقام است."

پیش ازاین مسوولان اتاق تجارت وسرمایه گذاری ازافزایش قاچاق کالاها از راه گمرک‌ها بارها شکایت داشته اند.

شماری ازبازرگانان می‌گویند بخشی از کالاهای بازرگانی با اسناد جعلی گمرکی با تغییر ارقام، وزن و نوعیت داخل گمرک‌ها میشوند و دربرخی موارد بخشی ازکالاها بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد بازارهای کشورمیشوند.

نیمی از کالاهای صاداراتی ایران به گونۀ قاچاق وارد کشور می‌شوند

مسوولان اتاق تجارت وسرمایه گذاری ازافزایش قاچاق کالاها از راه گمرک‌ها بارها شکایت داشته اند.

Thumbnail

یافته‌های نخستین نشان میدهند که درحدود نیمی ازکالاهای صاداراتی ایران به افغانستان به گونۀ قاچاق وارد بازارهای کشور میشوند.

رسانه‌های ایرانی به نقل ازمسوولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران نگاشته اند که تا پایان امسال میزان صادرات ایران به افغانستان تا سه میلیارد دالر یعنی دو برابرصادرات سال گذشته خواهند شد.

اما وزارت مالیه می‌گوید که درهشت ماه امسال درحدود هشت صد میلیون دالرارزش کُل صادرات ایران به افغانستان بوده است.

ادارۀ مبارزه با فساد اداری قاچاق کالاها از راه‌های رسمی وغیر رسمی را علت تفاوت بزرگ در ارقام صادرات کشورهای صادرکننده و افغانستان میدانند.

در آخرین گفته‌های مسوولان این اتاق‌ها امسال صادرات ایران به افغانستان از یک ونیم میلیارد دالردرسال گذشته به سه میلیارد دالر تا پایان امسال خواهند رسید، اما وزارت مالیه ارقام صادرات سال گذشته وهشت ماه امسال ایران را به افغانستان چیزی دیگری میگوید.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که :" درسال هزاروسه صدونودوهشت مالی صادرات ایران به افغانستان به بیش از ۱.۲ میلیارد دالر بوده است، اما درهشت ماه امسال مالی این رقم به بیش ازهشت صد میلیون دالر رسیده است."

اداره نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری وجود قاچاق بخشی زیادی ازکالاها را ازراه‌های رسمی وغیر رسمی به کشورازعلت‌های این تفاوت ارقام وتفاوت درارزش واردات به کشورمیدانند.

میوند روحانی، رییس اجرائیه یی اداره نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که :" یکی ازعلت‌های تفاوت ارقام هم این است که ایران اسناد لازم به بازرگانان از صادرات نمیدهند واین کار زمینه را برای این فراهم میسازد تا این کالاها با اسناد جعلی وارد گمرک‌ها شوند."

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری میگوید که:" وجود فساد درگمرک‌ها وچالش هایکه زمینه را برای قاچاق فراهم می‌سازد خود زمینه ساز برای تفاوت ارقام است."

پیش ازاین مسوولان اتاق تجارت وسرمایه گذاری ازافزایش قاچاق کالاها از راه گمرک‌ها بارها شکایت داشته اند.

شماری ازبازرگانان می‌گویند بخشی از کالاهای بازرگانی با اسناد جعلی گمرکی با تغییر ارقام، وزن و نوعیت داخل گمرک‌ها میشوند و دربرخی موارد بخشی ازکالاها بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد بازارهای کشورمیشوند.

هم‌رسانی کنید