Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واردشدن ۶۰ واگون گاز بی‌کیفیت از آذربایجان به کشور

سندهایی که به‌طلوع رسیده‌اند نشان می‌دهند که شرکت واردکنندۀ خصوصی عمران - شکران، ۶۰واگون گاز مایع بی‌کیفیت را از آذربایجان وارد کشور ساخته‌است و در بندر تورغندی هرات طی مراحل می‌شود.

این سندها نشان می‌دهند که این گاز مایع وارداتی هیچ هم‌خوانی با معیارهای افغانستان ندارد.

بربنیاد معیارهای افغانستان در ترکیب گاز مایع وارداتی، باید مواد کیمیاوی بوتان آن، بین ۶۰ تا ۷۰درصد و پروپان بین ۴۰ تا ۳۰درصد باشد اما آزمایش‌های تأیید شدۀ این گاز مایع وارداتی از آذر بایجان نشان می‌دهند که پروپان این گاز ده درصد و بوتان آن صفر است. 

مسؤولان ادارۀ نورم و استندرد هرات می‌گویند که چند روز می‌‎شود این واگون‌های گاز مایع در گمرک تورغندی رسیده‌اند اما تاهنوز این گاز وارداتی از سوی آنان بررسی نشده‌است.

خیبر مثمر، آمر نورم و استندرد هرات گفت: «در قسمت ۶۰واگون گاز تاکنون به ما راجع نگردیده.»

بربنیاد گزارش‌ها، شرکت عمران- شکران، ۷۰۰ واگون گاز مایع را از آذربایجان خریداری کرده‌است و می‌خواهد در روزهای پیش رو وارد کشور کند - گازی که استفاده از آن خطرناک خوانده می‌شود.

عبدالله دشتی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات بیان داشت: «جنس بی‌کیفیت به‌ویژه گاز اگر به هرات وارد می‌شود، وای به این ملت، وای به این مردم.»

دیدگاۀ مسؤولان شرکت واردکنندۀ این گاز مایع را بدست آورده نتوانستیم.

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که برای بررسی کیفیت این گاز مایع، هیئتی تشکیل می‌شود و اگر با معیارهای افغانستان برای استفاده از گاز مایع همخوانی نداشته باشد اجازۀ ورود آن را به بازارهای کشور نخواهند داد.

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات اظهار داشت: «ادارۀ محترم ستندرد، محموله‌های گاز و مواد نفتی در سرحدات مورد آزمایش قرار می‌دهد و در صورتی‌که مواد بی کیفیت باشد مسترد و در صورتی که تأیید شود، اجازۀ ورود داده خواهد شد.»

واردات گاز مایع و مواد نفتی بی‌کیفیت به کشور همواره شکایت مردم را به‌همراه داشته است. کارشناسان و مردم می‌گویند که برخی از واردکننده‌گان با پرداخت رشوه به گمرکات و ادارۀ نورم و استندرد، گاز مایع و موادنفتی بی‌کیفیت را به کشور وارد می‌کنند.

واردشدن ۶۰ واگون گاز بی‌کیفیت از آذربایجان به کشور

کارشناسان و مردم می‌گویند که برخی از واردکننده‌گان با پرداخت رشوه به گمرکات و ادارۀ نورم و استندرد، گاز مایع و موادنفتی بی‌کیفیت را به کشور وارد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

سندهایی که به‌طلوع رسیده‌اند نشان می‌دهند که شرکت واردکنندۀ خصوصی عمران - شکران، ۶۰واگون گاز مایع بی‌کیفیت را از آذربایجان وارد کشور ساخته‌است و در بندر تورغندی هرات طی مراحل می‌شود.

این سندها نشان می‌دهند که این گاز مایع وارداتی هیچ هم‌خوانی با معیارهای افغانستان ندارد.

بربنیاد معیارهای افغانستان در ترکیب گاز مایع وارداتی، باید مواد کیمیاوی بوتان آن، بین ۶۰ تا ۷۰درصد و پروپان بین ۴۰ تا ۳۰درصد باشد اما آزمایش‌های تأیید شدۀ این گاز مایع وارداتی از آذر بایجان نشان می‌دهند که پروپان این گاز ده درصد و بوتان آن صفر است. 

مسؤولان ادارۀ نورم و استندرد هرات می‌گویند که چند روز می‌‎شود این واگون‌های گاز مایع در گمرک تورغندی رسیده‌اند اما تاهنوز این گاز وارداتی از سوی آنان بررسی نشده‌است.

خیبر مثمر، آمر نورم و استندرد هرات گفت: «در قسمت ۶۰واگون گاز تاکنون به ما راجع نگردیده.»

بربنیاد گزارش‌ها، شرکت عمران- شکران، ۷۰۰ واگون گاز مایع را از آذربایجان خریداری کرده‌است و می‌خواهد در روزهای پیش رو وارد کشور کند - گازی که استفاده از آن خطرناک خوانده می‌شود.

عبدالله دشتی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات بیان داشت: «جنس بی‌کیفیت به‌ویژه گاز اگر به هرات وارد می‌شود، وای به این ملت، وای به این مردم.»

دیدگاۀ مسؤولان شرکت واردکنندۀ این گاز مایع را بدست آورده نتوانستیم.

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که برای بررسی کیفیت این گاز مایع، هیئتی تشکیل می‌شود و اگر با معیارهای افغانستان برای استفاده از گاز مایع همخوانی نداشته باشد اجازۀ ورود آن را به بازارهای کشور نخواهند داد.

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات اظهار داشت: «ادارۀ محترم ستندرد، محموله‌های گاز و مواد نفتی در سرحدات مورد آزمایش قرار می‌دهد و در صورتی‌که مواد بی کیفیت باشد مسترد و در صورتی که تأیید شود، اجازۀ ورود داده خواهد شد.»

واردات گاز مایع و مواد نفتی بی‌کیفیت به کشور همواره شکایت مردم را به‌همراه داشته است. کارشناسان و مردم می‌گویند که برخی از واردکننده‌گان با پرداخت رشوه به گمرکات و ادارۀ نورم و استندرد، گاز مایع و موادنفتی بی‌کیفیت را به کشور وارد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید