Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت اقتصاد: با بلند رفتن معیارفقر جمعیت زیرخط فقر ‌افرایش یافته

یک مقام وزارت اقتصاد می‌گوید که با بلند رفتن معیار فقر، جمعیت زیر خط فقر کشور‌افرایش یافته است و به گفته او، خانواده‌های هفت تا هشت نفری که ماهانه کمتر از ۳۵هزار افغانی درآمد داشته باشند، در زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.

مسوولان این وزارت می‌افزایند که در معیار تعیین شده برای افراد زیر خط فقر درکشور، افزون بر نیازهای خوراکی، نیازهای دیگر چون سرپناه، بهداشت و آموزش نیز درنظر گرفته شده اند.

وزارت اقتصاد می‌گوید که به علت افزایش بهای کالاها، معیار تعیین خط فقر که در گذشته ۱.۲۵ دالر در کشور بود، افزایش یافته است و آن گونه که رییس جمهور غنی گفته است، افراد با درآمد کمتر از دو دالر در روز زیر خط فقر قرار دارند.

سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «معیار ما در آنزمان ۱.۲۵ دالر در نظر گرفته شده بود، اما در معیار جدیدی که مطرح شده موضوع دو دالر است و در این هم افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شده و هم نیازمندی‌ها را، استندرد بین‌المللی هم دو دالر است.»

هرچند روشن نیست آماری که از سوی رییس جمهور درباره فقیر مطرح شد بربنیاد کدام بررسی‌ها به دست آمده اند، اما با این همه این آمار از سوی نهادهای گونه‌گون و کارشناسان امور اقتصادی، واقع بینانه دانسته شده اند.

نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی گفت: «میزان فقر که در این اواخر از سوی رییس جمهور نود درصد اعلام شد، معیار فقر را دو دالر گرفته و این درصدی نظر به شرایط فعالی متناسب و درست می‌باشد.»

محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی، گفت: «رقم نود درصدی فقر مردم افغانستان نزدیک به حقیقت است و یک رقم درست بوده می‌تواند، نظر به آنچه که ما در افغانستان شاهد هستیم. این از اثر بی‌توجهی‌های حکومت و جامعه جهانی به مردم افغانستان است.»

اداره ملی احصاییه و معلومات که مسؤولیت سنجش فقر را بر عهده دارد، از بهر تکمیل نشدن ارزیابی‌ها ازسوی این نهاد آمار تازه‌یی در این باره در دست ندارد.

وزارت اقتصاد: با بلند رفتن معیارفقر جمعیت زیرخط فقر ‌افرایش یافته

سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، می‌گوید که معیار جهانی برای تعیین میزان فقر دو دالر است.

Thumbnail

یک مقام وزارت اقتصاد می‌گوید که با بلند رفتن معیار فقر، جمعیت زیر خط فقر کشور‌افرایش یافته است و به گفته او، خانواده‌های هفت تا هشت نفری که ماهانه کمتر از ۳۵هزار افغانی درآمد داشته باشند، در زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.

مسوولان این وزارت می‌افزایند که در معیار تعیین شده برای افراد زیر خط فقر درکشور، افزون بر نیازهای خوراکی، نیازهای دیگر چون سرپناه، بهداشت و آموزش نیز درنظر گرفته شده اند.

وزارت اقتصاد می‌گوید که به علت افزایش بهای کالاها، معیار تعیین خط فقر که در گذشته ۱.۲۵ دالر در کشور بود، افزایش یافته است و آن گونه که رییس جمهور غنی گفته است، افراد با درآمد کمتر از دو دالر در روز زیر خط فقر قرار دارند.

سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «معیار ما در آنزمان ۱.۲۵ دالر در نظر گرفته شده بود، اما در معیار جدیدی که مطرح شده موضوع دو دالر است و در این هم افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شده و هم نیازمندی‌ها را، استندرد بین‌المللی هم دو دالر است.»

هرچند روشن نیست آماری که از سوی رییس جمهور درباره فقیر مطرح شد بربنیاد کدام بررسی‌ها به دست آمده اند، اما با این همه این آمار از سوی نهادهای گونه‌گون و کارشناسان امور اقتصادی، واقع بینانه دانسته شده اند.

نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی گفت: «میزان فقر که در این اواخر از سوی رییس جمهور نود درصد اعلام شد، معیار فقر را دو دالر گرفته و این درصدی نظر به شرایط فعالی متناسب و درست می‌باشد.»

محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی، گفت: «رقم نود درصدی فقر مردم افغانستان نزدیک به حقیقت است و یک رقم درست بوده می‌تواند، نظر به آنچه که ما در افغانستان شاهد هستیم. این از اثر بی‌توجهی‌های حکومت و جامعه جهانی به مردم افغانستان است.»

اداره ملی احصاییه و معلومات که مسؤولیت سنجش فقر را بر عهده دارد، از بهر تکمیل نشدن ارزیابی‌ها ازسوی این نهاد آمار تازه‌یی در این باره در دست ندارد.

هم‌رسانی کنید