تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

وزارت مالیه: درآمدهای ملی بیش از دو میلیارد افغانی کاهش یافته‌اند

وزارت مالیه، می‌گوید که مشکلات سیاسی و شیوع ویروس کرونا در کشور اثرهای منفی بر درآمدهای ملی داشته‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزرات،درآمدهای ملی کشور در سه ماه نخست سال مالی روان در مقایسه با سال مالی گذشته، بیش از دو میلیارد افغانی کاهش یافته‌اند. 

بربنیاد این آمارها، در سه ماه نخست سال مالی روان درآمدهای ملی کشور با کاهش شش درصدی، در مقایسه با سه ماه نخست سال مالی گذشته به حدود سی و پنج میلیارد افغانی رسیده‌است. 

شمروز‌ خان مسجدی، سخن‌گوی وزرات مالیه می‌گوید که بیشترین کاهش در بخش درآمدهای گمرکی و پس از آن در بخش مالیاتی در کشور بوجود آمده‌است: «در اوایل سال مالی جدید ما و شما بعضی از مسایل سیاسی را داشتیم که مستقیم روی عواید و واردات و صادرات تأثیرات داشته و بعد از آن سرحدات ما و فعالیت‌های داخل کشور به علت ویروس کرونا غیرفعال شدند؛ این همه باعث شد تا امسال نظر به سال گذشته یک فیصدی کاهش داشته باشیم.»

وزارت مالیه می‌گوید که اگر مشکلات کنون ادامه یابند مشکل خواهد بود که این وزارت به هدف تعیین شده برای درآمدهای ملی در سند بودجه دست یابد. 

در همین حال، تاج محمد تلاش یکی از آگاهان امور اقتصادی می‌گوید که در اوضاع کنون حکومت افغانستان باید تنها از رهگذر جلوگیری از فساد و باز نگهداشتن گذرگاه‌های بازرگانی در تلاش افزایش درآمدها باشد و اما در بخش مالیات با ایجاد سهولت‌ها، زمینه‌ها را برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌ها فراهم سازد: «شفافیت و نظارت و طرح‌های اقتصادی حکومت باید بسیار بگونه جدی تنظیم شوند. اگر معضل ویروس کرونا بیشتر اتنشار یابد و زمانگیر شود ما از آنجاییکه یک کشور وارداتی استیم با دشواری‌های بسیار جدی روبرو خواهیم شد.»

در پنج سال پسین، این نخستین بار است که درآمدهای ملی کشور رو به کاهش نهاده‌اند.

بربنیاد پیشبینی‌های یک نهاد پژوهشی در کابل امسال با کاهش یک میلیارد دالر از کمک‌های ایالات متحده امریکا و گسترش ویروس کرونا در کشور درآمدهای ملی در حدود بیست میلیارد افغانی در مقایسه با سال مالی گذشته کاهش خواهند یافت.

بازرگانی

وزارت مالیه: درآمدهای ملی بیش از دو میلیارد افغانی کاهش یافته‌اند

شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که حکومت برای افزایش درآمدهایش، باید از راه‌های سیاسی در تلاش باز نگهداشتن راه‌های بازرگانی کشور باشد. 

Thumbnail

وزارت مالیه، می‌گوید که مشکلات سیاسی و شیوع ویروس کرونا در کشور اثرهای منفی بر درآمدهای ملی داشته‌اند.

بربنیاد آمارهای این وزرات،درآمدهای ملی کشور در سه ماه نخست سال مالی روان در مقایسه با سال مالی گذشته، بیش از دو میلیارد افغانی کاهش یافته‌اند. 

بربنیاد این آمارها، در سه ماه نخست سال مالی روان درآمدهای ملی کشور با کاهش شش درصدی، در مقایسه با سه ماه نخست سال مالی گذشته به حدود سی و پنج میلیارد افغانی رسیده‌است. 

شمروز‌ خان مسجدی، سخن‌گوی وزرات مالیه می‌گوید که بیشترین کاهش در بخش درآمدهای گمرکی و پس از آن در بخش مالیاتی در کشور بوجود آمده‌است: «در اوایل سال مالی جدید ما و شما بعضی از مسایل سیاسی را داشتیم که مستقیم روی عواید و واردات و صادرات تأثیرات داشته و بعد از آن سرحدات ما و فعالیت‌های داخل کشور به علت ویروس کرونا غیرفعال شدند؛ این همه باعث شد تا امسال نظر به سال گذشته یک فیصدی کاهش داشته باشیم.»

وزارت مالیه می‌گوید که اگر مشکلات کنون ادامه یابند مشکل خواهد بود که این وزارت به هدف تعیین شده برای درآمدهای ملی در سند بودجه دست یابد. 

در همین حال، تاج محمد تلاش یکی از آگاهان امور اقتصادی می‌گوید که در اوضاع کنون حکومت افغانستان باید تنها از رهگذر جلوگیری از فساد و باز نگهداشتن گذرگاه‌های بازرگانی در تلاش افزایش درآمدها باشد و اما در بخش مالیات با ایجاد سهولت‌ها، زمینه‌ها را برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌ها فراهم سازد: «شفافیت و نظارت و طرح‌های اقتصادی حکومت باید بسیار بگونه جدی تنظیم شوند. اگر معضل ویروس کرونا بیشتر اتنشار یابد و زمانگیر شود ما از آنجاییکه یک کشور وارداتی استیم با دشواری‌های بسیار جدی روبرو خواهیم شد.»

در پنج سال پسین، این نخستین بار است که درآمدهای ملی کشور رو به کاهش نهاده‌اند.

بربنیاد پیشبینی‌های یک نهاد پژوهشی در کابل امسال با کاهش یک میلیارد دالر از کمک‌های ایالات متحده امریکا و گسترش ویروس کرونا در کشور درآمدهای ملی در حدود بیست میلیارد افغانی در مقایسه با سال مالی گذشته کاهش خواهند یافت.

هم‌رسانی کنید