Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت کار از۷۴۵۰۰شغلی‌که وعده داده بود تنها ۵۰۰۰ آن را ایجاد کرده

وزارت کار و امور اجتماعی، از ۷۴۵۰۰ شغلی‌که وعدۀ ایجادش را در سال گذشته داده بود، تنها ۵۰۰۰ آن را ایجاد کرده‌است.

عبدالکریم هاشمی، معین این وزارت که امروز(شنبه، ۳حمل) در نشستی در انستیتوت افغان – کوریا در کابل سخن می‌زد، پذیرفت که آنان در هدف شان عقب مانده‎اند.

او اما افزود که ۷۰درصد از کسانی‌که از مراکز فنی و حرفه‌یی این وزارت کار فارغ شده‌اند توانسته‌اند در بازار کار جذب شوند: «در سال ۱۳۹۷ تخمین شده بود که ۷۴۵۰۰ فرصت شغلی در کشور ایجاد شود، متأسفانه در حدود ۵۰۰۰ جایگاه شغلی ایجاد شده ولی نُرم و قاعدۀ تعیین شدۀ آن تطبیق نشده‌‎است.»

سخی احمد پیمان، رییس انجمن صاحبان صنایع نیز در این نشست گفت: «یکی از رنج‌های من، به صفت یک سرمایه‌گذار، نبود نیروی‌های حرفه‌یی بود که ما واقعأ همیشه با کمبود این سرمایه مواجه بودیم.»

در همین حال، ری ژا هیونگ، سفیر کوریای جنوبی در افغانستان که نیز در این نشست شرکت کرده بود، با تأکید بر ایجاد زمینه‌های آموزش برای کارگران در افغانستان، گفت که کشورش سالانه در حدود هشتاد میلیون دالر را به شمول فراهم ساختن آموزش‌های فنی برای کارگران در شماری از بخش‌های دیگر در افغانستان هزینه می‌کند.

او افزود: «شما تنها نیستید! کوریا و جامعۀ جهانی همراه شما است؛ موفقیت افغانستان، موفقیت کوریا و جامعۀ جهانی است.»

پیش از این، سازمان جهانی کار از افزایش بیکاری و ناداری در افغانستان خبر داده‌است. مسؤولان این سازمان، از حکومت افغانستان می‌خواهند که ایجاد جای کار و بهبود اقتصاد خانواده‌ها را در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد.

وزارت کار از۷۴۵۰۰شغلی‌که وعده داده بود تنها ۵۰۰۰ آن را ایجاد کرده

پیش از این، سازمان جهانی کار از افزایش بیکاری و ناداری در افغانستان خبر داده‌است.

Thumbnail

وزارت کار و امور اجتماعی، از ۷۴۵۰۰ شغلی‌که وعدۀ ایجادش را در سال گذشته داده بود، تنها ۵۰۰۰ آن را ایجاد کرده‌است.

عبدالکریم هاشمی، معین این وزارت که امروز(شنبه، ۳حمل) در نشستی در انستیتوت افغان – کوریا در کابل سخن می‌زد، پذیرفت که آنان در هدف شان عقب مانده‎اند.

او اما افزود که ۷۰درصد از کسانی‌که از مراکز فنی و حرفه‌یی این وزارت کار فارغ شده‌اند توانسته‌اند در بازار کار جذب شوند: «در سال ۱۳۹۷ تخمین شده بود که ۷۴۵۰۰ فرصت شغلی در کشور ایجاد شود، متأسفانه در حدود ۵۰۰۰ جایگاه شغلی ایجاد شده ولی نُرم و قاعدۀ تعیین شدۀ آن تطبیق نشده‌‎است.»

سخی احمد پیمان، رییس انجمن صاحبان صنایع نیز در این نشست گفت: «یکی از رنج‌های من، به صفت یک سرمایه‌گذار، نبود نیروی‌های حرفه‌یی بود که ما واقعأ همیشه با کمبود این سرمایه مواجه بودیم.»

در همین حال، ری ژا هیونگ، سفیر کوریای جنوبی در افغانستان که نیز در این نشست شرکت کرده بود، با تأکید بر ایجاد زمینه‌های آموزش برای کارگران در افغانستان، گفت که کشورش سالانه در حدود هشتاد میلیون دالر را به شمول فراهم ساختن آموزش‌های فنی برای کارگران در شماری از بخش‌های دیگر در افغانستان هزینه می‌کند.

او افزود: «شما تنها نیستید! کوریا و جامعۀ جهانی همراه شما است؛ موفقیت افغانستان، موفقیت کوریا و جامعۀ جهانی است.»

پیش از این، سازمان جهانی کار از افزایش بیکاری و ناداری در افغانستان خبر داده‌است. مسؤولان این سازمان، از حکومت افغانستان می‌خواهند که ایجاد جای کار و بهبود اقتصاد خانواده‌ها را در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد.

هم‌رسانی کنید