تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پارلمان بودجه وزارت صنعت و تجارت را به حال تعلیق درآورد

مجلس نماینده‌گان افغانستان بودجه وزارت صنعت و تجارت را به حال تعلیق درآورد.

رییس مجلس نماینده گان در نشست روز دوشنبه گفت که مجلس چندین بار از اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت خواسته است تا برای پاسخگویی به این مجلس حضوریابد اما آقا احمدی با انکار از این خواست به اعضای مجلس بی‌حرمتی کرده است. 

نرفتن آقای اجمل احمدی  به مجلس نماینده گان سبب شد تا بسیاری ازاعضای مجلس به تعلیق بودجه این وزارت رأی بدهند و نیز تأکید کردند که پس از امروز هیچ تصمیم آقای احمدی قابل پذیرش مجلس نیست.

مجلس نماینده گان برخلاف چندین روز گذشته روز دوشنبه گواه بیشترین اعضایش بود.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «وضعیت به گونه یی امده که حتا وزیرش ما در یک سال پیدا کرده نمی توانیم ... این وضعیت عواقب ناگوار خواهد داشت.»

شماری از اعضای مجلس نماینده گان اجمل احمدی را به بی حرمتی به شورای ملی متهم ساختند. 

عباس ابراهیم زاده، مجلس نماینده‌گان، گفت: «رییس جمهور او را برطرف کند اگر نمی کند بودجه اش قطع شود و به سانوالی معرفی شود.»

خالد اسد، مجلس نماینده‌گان، گفت: «او به منافع ملی پابند نیست اصلن سند لسانس ندارد به ما سند ماستری آورده است.»

عبدالروف انعامی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «در مورد بودجه او یک تصمیم مشخص بگیریم تا وزرای دیگر ازاین موضوع عبرت بگیرند.»

در فرجام اعضای مجلس تصمیم گرفتند تا تایید بودجه وزارت صنعت و تجارت را  تا عزل آقای اجمل احمدی  ازسمت این وزارت، به حالت تعلیق درآورند.

آقای رحمانی گفت: «از امروز به بعد ما به صفت وزیرتجارت این را به رسمیت نمی شناسیم یک امضایش در هر قراردادی و مقرری جرم است.»

اما وزارت تجارت می گوید /هرزمانی که مجلس نماینده گان از آنان خواسته اند مسوولان این وزارت به کمیسیون های برای پاسخگویی رفته اند. 

سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «میتوانند بودجه را بصورت کل یا رد  بکنند یا تایید بکنند اما یک بخش بودجه را و بریک وزارت مشخصی از صلاحیت های شورا نیست.»

اعضای مجلس نماینده گان می گویند که رییس جمهور به وزیران کابینه فرمان داده است که برای پاسخگویی  به شورای ملی حاضرشوند اما به گفته رییس مجلس نماینده گان شماری از نامزد وزیران وسرپرستان  به این  فرمان رییس جمهور نیز عمل نمی کنند.

پارلمان بودجه وزارت صنعت و تجارت را به حال تعلیق درآورد

شماری از اعضای مجلس نماینده گان اجمل احمدی را به بی حرمتی به شورای ملی متهم ساختند. 

تصویر بندانگشتی

مجلس نماینده‌گان افغانستان بودجه وزارت صنعت و تجارت را به حال تعلیق درآورد.

رییس مجلس نماینده گان در نشست روز دوشنبه گفت که مجلس چندین بار از اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت خواسته است تا برای پاسخگویی به این مجلس حضوریابد اما آقا احمدی با انکار از این خواست به اعضای مجلس بی‌حرمتی کرده است. 

نرفتن آقای اجمل احمدی  به مجلس نماینده گان سبب شد تا بسیاری ازاعضای مجلس به تعلیق بودجه این وزارت رأی بدهند و نیز تأکید کردند که پس از امروز هیچ تصمیم آقای احمدی قابل پذیرش مجلس نیست.

مجلس نماینده گان برخلاف چندین روز گذشته روز دوشنبه گواه بیشترین اعضایش بود.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «وضعیت به گونه یی امده که حتا وزیرش ما در یک سال پیدا کرده نمی توانیم ... این وضعیت عواقب ناگوار خواهد داشت.»

شماری از اعضای مجلس نماینده گان اجمل احمدی را به بی حرمتی به شورای ملی متهم ساختند. 

عباس ابراهیم زاده، مجلس نماینده‌گان، گفت: «رییس جمهور او را برطرف کند اگر نمی کند بودجه اش قطع شود و به سانوالی معرفی شود.»

خالد اسد، مجلس نماینده‌گان، گفت: «او به منافع ملی پابند نیست اصلن سند لسانس ندارد به ما سند ماستری آورده است.»

عبدالروف انعامی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «در مورد بودجه او یک تصمیم مشخص بگیریم تا وزرای دیگر ازاین موضوع عبرت بگیرند.»

در فرجام اعضای مجلس تصمیم گرفتند تا تایید بودجه وزارت صنعت و تجارت را  تا عزل آقای اجمل احمدی  ازسمت این وزارت، به حالت تعلیق درآورند.

آقای رحمانی گفت: «از امروز به بعد ما به صفت وزیرتجارت این را به رسمیت نمی شناسیم یک امضایش در هر قراردادی و مقرری جرم است.»

اما وزارت تجارت می گوید /هرزمانی که مجلس نماینده گان از آنان خواسته اند مسوولان این وزارت به کمیسیون های برای پاسخگویی رفته اند. 

سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «میتوانند بودجه را بصورت کل یا رد  بکنند یا تایید بکنند اما یک بخش بودجه را و بریک وزارت مشخصی از صلاحیت های شورا نیست.»

اعضای مجلس نماینده گان می گویند که رییس جمهور به وزیران کابینه فرمان داده است که برای پاسخگویی  به شورای ملی حاضرشوند اما به گفته رییس مجلس نماینده گان شماری از نامزد وزیران وسرپرستان  به این  فرمان رییس جمهور نیز عمل نمی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره