تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

پژوهش: رشد اقتصادی امسال به‌گونه چشمگیر کاهش خواهد یافت

یافته‌های نهاد پژوهشی «کانون البیرونی» در کابل نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش یک میلیارد دالر از کمک‌های ایالات متحده امریکا به افغانستان باعث کاهش چشمگیر رشد اقتصادی کشور خواهد شد. 

بربنیاد یافته‌های این پژوهش، امسال درآمدهای ملی کشور در حدود بیست میلیارد افغانی در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۸ کاهش خواهد یافت. 

عمر جویا، پژوهشگر کانون البیرونی گفت: «در موجودیت شیوع ویروس کرونا، اگر دولت تصمیم به عملی کردن ریاضت اقتصادی بکند و بودجه دولت را به مقدار یک میلیاد دالر کاهش بدهد، رشد اقتصادی ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت.»

پژوهشگران می‌گویند که وابستگی افغانستان به کمک‌های بیرونی، اقتصاد کشور را در برابر تغییرات در سیاست‌های کشور های کمک کننده بسیار آسیب‌پذیر ساخته‌است؛ از همین رو پی آمدهای کاهش چشمگیر کمک‌های ایالات متحده امریکا زیانبار خواهند بود. 

نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی بیان داشت: «اگر یک میلیارد دالر واقعا کاهش پیدا کند و از بودجه حکومت کم شود، در این حال مبارزه با کرونا بسته‌های تشویقی حمایوی مالی را می‌خواهد نه بسته انقباظی نه کاهش کمک‌ها را که نتیجه آن فاجعه بار خواهد بود.»

در این میان، حکومت بر رسیدن به خود بسنده‌گی و پایان دادن به وابستگی کشور به کمک‌های بیرونی تأکید می‌ورزد. 

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «در بازرگانی و فعالیت‌های تجارتی تاثیر خود را دارد، اما دقیقا چه میزانی می‌شود کمیته‌های بین وزارتی در این بخش کار می‌کنند.»

محمد یونس سالک، سخن‌گوی‌وزارت اقتصاد نیز گفت: «اقتصاد افغانستان در این شرایط آسیپ پذیر تر از اقتصادهای منطقه و جهان است.»

در حال حاضر بیش از پنجاه درصد از هزینه‌ها در بودجه ملی کشور از کمک‌های جامعه جهانی تمویل می‌شوند که از این میان سی و هفت درصد آن را کمک‌های ایالات متحده امریکا تشکیل می‌دهد.

بازرگانی

پژوهش: رشد اقتصادی امسال به‌گونه چشمگیر کاهش خواهد یافت

بربنیاد یافته‌های این پژوهش، امسال درآمدهای ملی کشور در حدود بیست میلیارد افغانی در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۸ کاهش خواهد یافت. 

Thumbnail

یافته‌های نهاد پژوهشی «کانون البیرونی» در کابل نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش یک میلیارد دالر از کمک‌های ایالات متحده امریکا به افغانستان باعث کاهش چشمگیر رشد اقتصادی کشور خواهد شد. 

بربنیاد یافته‌های این پژوهش، امسال درآمدهای ملی کشور در حدود بیست میلیارد افغانی در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۸ کاهش خواهد یافت. 

عمر جویا، پژوهشگر کانون البیرونی گفت: «در موجودیت شیوع ویروس کرونا، اگر دولت تصمیم به عملی کردن ریاضت اقتصادی بکند و بودجه دولت را به مقدار یک میلیاد دالر کاهش بدهد، رشد اقتصادی ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت.»

پژوهشگران می‌گویند که وابستگی افغانستان به کمک‌های بیرونی، اقتصاد کشور را در برابر تغییرات در سیاست‌های کشور های کمک کننده بسیار آسیب‌پذیر ساخته‌است؛ از همین رو پی آمدهای کاهش چشمگیر کمک‌های ایالات متحده امریکا زیانبار خواهند بود. 

نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی بیان داشت: «اگر یک میلیارد دالر واقعا کاهش پیدا کند و از بودجه حکومت کم شود، در این حال مبارزه با کرونا بسته‌های تشویقی حمایوی مالی را می‌خواهد نه بسته انقباظی نه کاهش کمک‌ها را که نتیجه آن فاجعه بار خواهد بود.»

در این میان، حکومت بر رسیدن به خود بسنده‌گی و پایان دادن به وابستگی کشور به کمک‌های بیرونی تأکید می‌ورزد. 

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «در بازرگانی و فعالیت‌های تجارتی تاثیر خود را دارد، اما دقیقا چه میزانی می‌شود کمیته‌های بین وزارتی در این بخش کار می‌کنند.»

محمد یونس سالک، سخن‌گوی‌وزارت اقتصاد نیز گفت: «اقتصاد افغانستان در این شرایط آسیپ پذیر تر از اقتصادهای منطقه و جهان است.»

در حال حاضر بیش از پنجاه درصد از هزینه‌ها در بودجه ملی کشور از کمک‌های جامعه جهانی تمویل می‌شوند که از این میان سی و هفت درصد آن را کمک‌های ایالات متحده امریکا تشکیل می‌دهد.

هم‌رسانی کنید