تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیشبینی یک نهاد از افت بیش از ۸درصدی رُشد اقتصادی کشور

گزارش تازه کانون پژوهشی البیرونی به روز دوشنبه (۶اسد) افت بیش از هشت درصدی رُشد اقتصادی را برای امسال پیشبینی کرده است.

درگزارش تازه این نهاد که درباره اوضاع اقتصادی کشور پخش شده است، صادرات درسه ماه اخیر نسبت به سه ماه پیشتر از آن ۱۴۳ میلیون دالر کاهش داشته اند.

ازسویی هم در این گزارش آمده است که نرخ تورم در ماۀ پیشتر در کشور به ۶.۴ در صد افزایش یافته است.

گزارش تازه یک نهاد پژوهشی درکشور نشان میدهد که به علت گسترش ویروس کرونا و تنش‌های سیاسی در کشور ۲۰۲۰ میلادی، اقتصاد کشور سخت زیانمند شده است.

دراین گزارش نرخ بیکاری وکم کاری درکشور بیش از ۵۳ درصد گفته شده است و نیز نرخ تورم کالاها دربازارها به بیش از دوازده درصد رسیده است.

عمر جویا، پژوهشگر کانون البیرونی، گفت: «درچهار یا پنج سال گذشته یک ونیم میلیون فرد بیکاربیشتربه جمله بیکاران پیوسته است واین رقم بسیار زیاد است.»

دراین گزارش آمده است که حکومت افغانستان با کسر بزرگ بودجه‌یی روبه رو بوده است و این کسر تا پایان امسال به چهل میلیارد افغانی خواهد رسید.

مسوولان این نهاد می‌گویند که با گسترش ویروس کرونا بسیاری کمک کننده‌گان کمک‌های‌شان را از برخی پروژه‌ها قطع و برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان پرداخته اند.

نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی، گفت: «شماری از کمک کننده‌ها بخشی ازهزینه هایشان را ازیک پروژه به پروژه‌های کوید نزده انتقال داده اند که این کمک‌های نو نه بل کمک‌های بوده اند که از یک جا به جای دیگر تغییر خورده است.»

ازسویی هم مسوولان کانون البیرونی ازمشکلات در برنامه ریزی‌های حکومت برای کمک به مردم در دور انزوا خبرمیدهند.

آنان می‌گویند که برنامه "دسترخوان ملی" نیز با شیوه‌های مدرن کمک رسانی استوار نیست و این روند شفاف نخواهند بود.

پیشبینی یک نهاد از افت بیش از ۸درصدی رُشد اقتصادی کشور

مسوولان کانون البیرونی از مشکلات در برنامه ریزی‌های حکومت برای کمک به مردم در دور انزوا خبر می‌دهند.

Thumbnail

گزارش تازه کانون پژوهشی البیرونی به روز دوشنبه (۶اسد) افت بیش از هشت درصدی رُشد اقتصادی را برای امسال پیشبینی کرده است.

درگزارش تازه این نهاد که درباره اوضاع اقتصادی کشور پخش شده است، صادرات درسه ماه اخیر نسبت به سه ماه پیشتر از آن ۱۴۳ میلیون دالر کاهش داشته اند.

ازسویی هم در این گزارش آمده است که نرخ تورم در ماۀ پیشتر در کشور به ۶.۴ در صد افزایش یافته است.

گزارش تازه یک نهاد پژوهشی درکشور نشان میدهد که به علت گسترش ویروس کرونا و تنش‌های سیاسی در کشور ۲۰۲۰ میلادی، اقتصاد کشور سخت زیانمند شده است.

دراین گزارش نرخ بیکاری وکم کاری درکشور بیش از ۵۳ درصد گفته شده است و نیز نرخ تورم کالاها دربازارها به بیش از دوازده درصد رسیده است.

عمر جویا، پژوهشگر کانون البیرونی، گفت: «درچهار یا پنج سال گذشته یک ونیم میلیون فرد بیکاربیشتربه جمله بیکاران پیوسته است واین رقم بسیار زیاد است.»

دراین گزارش آمده است که حکومت افغانستان با کسر بزرگ بودجه‌یی روبه رو بوده است و این کسر تا پایان امسال به چهل میلیارد افغانی خواهد رسید.

مسوولان این نهاد می‌گویند که با گسترش ویروس کرونا بسیاری کمک کننده‌گان کمک‌های‌شان را از برخی پروژه‌ها قطع و برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان پرداخته اند.

نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی، گفت: «شماری از کمک کننده‌ها بخشی ازهزینه هایشان را ازیک پروژه به پروژه‌های کوید نزده انتقال داده اند که این کمک‌های نو نه بل کمک‌های بوده اند که از یک جا به جای دیگر تغییر خورده است.»

ازسویی هم مسوولان کانون البیرونی ازمشکلات در برنامه ریزی‌های حکومت برای کمک به مردم در دور انزوا خبرمیدهند.

آنان می‌گویند که برنامه "دسترخوان ملی" نیز با شیوه‌های مدرن کمک رسانی استوار نیست و این روند شفاف نخواهند بود.

هم‌رسانی کنید