تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش بی‌پیشنۀ ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی

اتحادیۀ صراقان شهر کابل می‌گوید که در دو ماه گذشته ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی از جمله دالر، یورو و پوند تا چهار افغانی کاهش یافته است.

به گفتۀ مسؤولان این اتحادیه، به این پیمانه کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی بی پیشنه بوده است. آنان تأکید دارند که در حال حاضر اقدامات بانک مرکزی برای ثبات ارزش پول افغانی در بازارها نیز سودمند نمی‌باشد.

یکی از صرافان شهر کابل گفت: «در مقابل تمامی ارزهای خارجی، ارزش پول افغانی کاهش یافته است به ویژه در مقابل دالر.»

مجتبی، یکی دیگر از صرافان شهر کابل نیز بیان داشت: «در مدت دوماه نرخ دالر ۷۱ و ۷۲ بود و اکنون ۷۴ و ۵۰ پیسه شده.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان پایتنخت، با انتقاد از نبود برنامه‌های اثرگذار بانک مرکزی در این بخش، می‌گویند که حکومت در با ثبات نگهداشتن ارزش پول افغانی در بازها ناتوان است.

به گفتۀ آنان، کاهش ارزش پول افغانی، بر نرخ و کالاها نیز اثرگذاشته است.

سیدمنیر، یکی از دکانداران شهر کابل گفت: «هنگامی که نرخ دالر بالا می‌رود، مردم با مشکلات اقتصادی روبه‌رو می‌شوند؛ چون دالر یک ارز خارجی است.»

احمد فرید، باشندۀ کابل نیز بیان داشت: «بخاطری‌که دالر از افغانستان به ایران و دیگر کشورها قاچاق می‌شود ارزش دالر بالارفته است.»

بانک مرکزی اما در این باره چیزی نمی‌گوید.

در حال حاضر، فروش هفته‌وار دالر از سوی بانک مرکزی در بازارهای ارز، یگانه شیوه‌یی است که بانک مرکزی برای ثبات ارزش افغانی در بازارها و گردآوری پول افغانی از بازارها ارز آن را بکار می‌گیرد. اما اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده می‌گویند که در یک ماه اخیر، این برنامه نیز اثرات لازم برثبات ازش افغانی دربازارها نداشته است.

کاهش بی‌پیشنۀ ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی

هم‌اکنون یک دالر تا به ۷۴ افغانی و ۴۵ پول در بازارهای کشور خرید و فروش می‌شود.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ صراقان شهر کابل می‌گوید که در دو ماه گذشته ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی از جمله دالر، یورو و پوند تا چهار افغانی کاهش یافته است.

به گفتۀ مسؤولان این اتحادیه، به این پیمانه کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی بی پیشنه بوده است. آنان تأکید دارند که در حال حاضر اقدامات بانک مرکزی برای ثبات ارزش پول افغانی در بازارها نیز سودمند نمی‌باشد.

یکی از صرافان شهر کابل گفت: «در مقابل تمامی ارزهای خارجی، ارزش پول افغانی کاهش یافته است به ویژه در مقابل دالر.»

مجتبی، یکی دیگر از صرافان شهر کابل نیز بیان داشت: «در مدت دوماه نرخ دالر ۷۱ و ۷۲ بود و اکنون ۷۴ و ۵۰ پیسه شده.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان پایتنخت، با انتقاد از نبود برنامه‌های اثرگذار بانک مرکزی در این بخش، می‌گویند که حکومت در با ثبات نگهداشتن ارزش پول افغانی در بازها ناتوان است.

به گفتۀ آنان، کاهش ارزش پول افغانی، بر نرخ و کالاها نیز اثرگذاشته است.

سیدمنیر، یکی از دکانداران شهر کابل گفت: «هنگامی که نرخ دالر بالا می‌رود، مردم با مشکلات اقتصادی روبه‌رو می‌شوند؛ چون دالر یک ارز خارجی است.»

احمد فرید، باشندۀ کابل نیز بیان داشت: «بخاطری‌که دالر از افغانستان به ایران و دیگر کشورها قاچاق می‌شود ارزش دالر بالارفته است.»

بانک مرکزی اما در این باره چیزی نمی‌گوید.

در حال حاضر، فروش هفته‌وار دالر از سوی بانک مرکزی در بازارهای ارز، یگانه شیوه‌یی است که بانک مرکزی برای ثبات ارزش افغانی در بازارها و گردآوری پول افغانی از بازارها ارز آن را بکار می‌گیرد. اما اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده می‌گویند که در یک ماه اخیر، این برنامه نیز اثرات لازم برثبات ازش افغانی دربازارها نداشته است.

هم‌رسانی کنید