تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش ۶۰درصدی درآمدهای برشنا در پی شیوع ویروس کرونا

شرکت برشنا می‌گوید که در پی شیوع ویروس کرونا، درآمدهای این شرکت ۶۰درصد کاهش یافته‌اند و اکنون نیاز به ۵۰ میلیون دالر دارد که آن را از حکومت تقاضا کرده‌است.

مسؤولان شرکت برشنا هشدار می‌دهند که اگر به این شرکت قرضه داده نشود و بدهی‌های این شرکت گردآوری نشوند، در ماه‌های آینده قادر به خرید برق از همسایه‌ها نخواهند بود.

به گفتۀ مسؤولان این شرکت، در سه ماه نخست امسال نهادهای دولتی با مصرف دو میلیارد و هشت صد میلیون افغانی برق، صرفیه برق شان را نپرداخته‌اند.

شرکت برشنا می‌گویدکه حکومت در کنار پرداخت بدهی‌هایش باید تا پنجاه میلیون دالر قرضه به این شرکت بدهد.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا در این باره گفت: «اگر ما برق خریداری کرده نتوانیم از کشورهای همسایه و یا پول آن را پرداخت کرده نتواینم، این یک بحران دیگر خواهد بود.»

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، در حال حاضر هشتاد درصد نیروی برق مصرفی در شبکۀ برق کشور وارداتی است و شرکت برشنا سالانه برای خرید آن به کشورهای همسایه تا  دوصدوهشتاد میلیون دالر می‌پردازد.

مسؤولان شرکت برشنا، می‌گویند که بدهی‌های این شرکت بالای مردم، پارک‌های صنعتی و شماری از زورمندان هنوز باقی مانده‌اند.

کاهش ۶۰درصدی درآمدهای برشنا در پی شیوع ویروس کرونا

شرکت برشنا می‌گوید که حکومت در کنار پرداخت بدهی‌هایش باید تا پنجاه میلیون دالر قرضه به این شرکت بدهد.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‌گوید که در پی شیوع ویروس کرونا، درآمدهای این شرکت ۶۰درصد کاهش یافته‌اند و اکنون نیاز به ۵۰ میلیون دالر دارد که آن را از حکومت تقاضا کرده‌است.

مسؤولان شرکت برشنا هشدار می‌دهند که اگر به این شرکت قرضه داده نشود و بدهی‌های این شرکت گردآوری نشوند، در ماه‌های آینده قادر به خرید برق از همسایه‌ها نخواهند بود.

به گفتۀ مسؤولان این شرکت، در سه ماه نخست امسال نهادهای دولتی با مصرف دو میلیارد و هشت صد میلیون افغانی برق، صرفیه برق شان را نپرداخته‌اند.

شرکت برشنا می‌گویدکه حکومت در کنار پرداخت بدهی‌هایش باید تا پنجاه میلیون دالر قرضه به این شرکت بدهد.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا در این باره گفت: «اگر ما برق خریداری کرده نتوانیم از کشورهای همسایه و یا پول آن را پرداخت کرده نتواینم، این یک بحران دیگر خواهد بود.»

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، در حال حاضر هشتاد درصد نیروی برق مصرفی در شبکۀ برق کشور وارداتی است و شرکت برشنا سالانه برای خرید آن به کشورهای همسایه تا  دوصدوهشتاد میلیون دالر می‌پردازد.

مسؤولان شرکت برشنا، می‌گویند که بدهی‌های این شرکت بالای مردم، پارک‌های صنعتی و شماری از زورمندان هنوز باقی مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید