Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گذرگاه‌های پاکستان به روی صادرات افغانستان هفته آینده باز می‌شوند

وزارت صنعت و تجارت می گوید که پاکستان گذرگاه هایش را به روی صادرات کشور دو شنبه هفته آینده باز خواهد کرد. 

معین بازرگانی این وزارت می گوید که محدودیت وضع شده بر شمار موترهایی که کالاهای صادراتی کشور را به پاکستان انتقال دهند، آزمایشی است و در نهایت این محدودیت برداشته خواهد شد . 

معین بازرگانی وزارت صنعت و تجارت می گوید که از هفته اینده روزانه تا صد موتر حامل کالاهای بازرگانی کشور اجازه خواهند یافت تا  کالاهای بازرگانی کشوررا را به پاکستان انتقال دهند. 

عبدالکریم ملکیار، معین بازرگانی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «تا هنوز اخباری را که ما از مجرا های مختلف از جانب پاکستان دریافت کردیم ما ۲۲ ماه جون، ۲۲ یا ۲۳ جون شاهد باز شدن در های پاکستان به روی صادرات محصولات داخلی ما می باشیم.»

از این میان تنها پنجاه موتر اجازه عبوری از گذرگاه تورخم را خواهند داشت. 

نقیب الله صافی، رییس هیات عامل اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، گفت: «محدود بودن شمار موترها بگونه ارزیابی است. در آینده به موتر های بیشتری اجازه داده خواهند و ما تلاش می کنیم که به پاکستان در این باره قناعت بدهیم.»

اما بازرگانان میوه ها و سبزی ها تا هنوز حاضر به پذیرفتن این شرایط نیستند و می گویند که همانند واردات از پاکستان باید هیچ محدودیتی فرا راه صادرات به پاکستان نباشد. 

سردار محمد بازرگان گفت: «شش ماه فصل صادرات میوه و سبزی ما می باشد و در فصل صادرات میوه و سبزی  روزانه تقریبا در سه صد موتر از بولدک و سه صد موتر از تورخم به پاکستان صادر می شود. پنجاه یا صد موتری که اینان می گویند به هیچ صورت برای ما قابل قبول نیست.»

اختر محمد، رییس اتحادیه بازرگانان میوه ها و سبزی ها، گفت: «بازرگانان تا هنوز به صادر نمودن میوه ها و سبزی ها تنها در پنجاه موتر (از تورخم) موافقه نکرده اند. ما تا فردا ساعت یازده به گفتگوهای مان ادامه می دهیم تا ببینیم سرانجام بازرگانان چه تصمیم می گیرند.»

بازرگانان می‌گویند که در نبود سردخانه ها و امکانات نگهداری میوه ها و سبزی ها در بندر ها، محموله های میوه و سبزی های تازه  فاسد خواهند شد و در مقایسه با صادر نکردن این فراورده ها زیان شان چند برابر خواهد بود . 

آنان می‌گویند که حکومت  افغانستان نیز باید محدودیت‌های همانند را برصادرات پاکستان وضع کند. 

گذرگاه‌های پاکستان به روی صادرات افغانستان هفته آینده باز می‌شوند

بازرگانان می‌گویند که در موجودیت محدودیت‌ها از سوی پاکستان، حاضر نیستند فراورده‌ها را به پاکستان صادر کنند. 

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می گوید که پاکستان گذرگاه هایش را به روی صادرات کشور دو شنبه هفته آینده باز خواهد کرد. 

معین بازرگانی این وزارت می گوید که محدودیت وضع شده بر شمار موترهایی که کالاهای صادراتی کشور را به پاکستان انتقال دهند، آزمایشی است و در نهایت این محدودیت برداشته خواهد شد . 

معین بازرگانی وزارت صنعت و تجارت می گوید که از هفته اینده روزانه تا صد موتر حامل کالاهای بازرگانی کشور اجازه خواهند یافت تا  کالاهای بازرگانی کشوررا را به پاکستان انتقال دهند. 

عبدالکریم ملکیار، معین بازرگانی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «تا هنوز اخباری را که ما از مجرا های مختلف از جانب پاکستان دریافت کردیم ما ۲۲ ماه جون، ۲۲ یا ۲۳ جون شاهد باز شدن در های پاکستان به روی صادرات محصولات داخلی ما می باشیم.»

از این میان تنها پنجاه موتر اجازه عبوری از گذرگاه تورخم را خواهند داشت. 

نقیب الله صافی، رییس هیات عامل اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، گفت: «محدود بودن شمار موترها بگونه ارزیابی است. در آینده به موتر های بیشتری اجازه داده خواهند و ما تلاش می کنیم که به پاکستان در این باره قناعت بدهیم.»

اما بازرگانان میوه ها و سبزی ها تا هنوز حاضر به پذیرفتن این شرایط نیستند و می گویند که همانند واردات از پاکستان باید هیچ محدودیتی فرا راه صادرات به پاکستان نباشد. 

سردار محمد بازرگان گفت: «شش ماه فصل صادرات میوه و سبزی ما می باشد و در فصل صادرات میوه و سبزی  روزانه تقریبا در سه صد موتر از بولدک و سه صد موتر از تورخم به پاکستان صادر می شود. پنجاه یا صد موتری که اینان می گویند به هیچ صورت برای ما قابل قبول نیست.»

اختر محمد، رییس اتحادیه بازرگانان میوه ها و سبزی ها، گفت: «بازرگانان تا هنوز به صادر نمودن میوه ها و سبزی ها تنها در پنجاه موتر (از تورخم) موافقه نکرده اند. ما تا فردا ساعت یازده به گفتگوهای مان ادامه می دهیم تا ببینیم سرانجام بازرگانان چه تصمیم می گیرند.»

بازرگانان می‌گویند که در نبود سردخانه ها و امکانات نگهداری میوه ها و سبزی ها در بندر ها، محموله های میوه و سبزی های تازه  فاسد خواهند شد و در مقایسه با صادر نکردن این فراورده ها زیان شان چند برابر خواهد بود . 

آنان می‌گویند که حکومت  افغانستان نیز باید محدودیت‌های همانند را برصادرات پاکستان وضع کند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره