Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گسترش روند کارگیری از کارت‌های بانکی در کشور

همزمان با به میان آمدن بانکداری نوین درکشور، روند کار گیری ازکارت‌های بانکی نیز رو به گسترش است.
 
مسؤولان اتحادیۀ بانک‌ها می‌گویند که درحال حاضر سپرده گذاران بانک‌های کشور بیش از هفت نوع کارت بانکی را، به‌کار می‌گیرند.
 
آنان می‌گویند که از۱۲ درصد شهروندان کشور که به خدمات بانکی دست‌رسی دارند، ۸ درصد آنان با پرداخت‌های برقی از سوی بانک‌ها، آشنایی دارند.
 
درهمین حال، شماری از شهروندان کشور با درنظرداشت سهولت‌های موجود خدمات بانک داری درجهان خواهان گسترش خدمات بانکی با شیوه‌های برقی هستند.
 
آصف بهروز، کارمند فنی یکی ازشرکت‌های مالی می‌گوید که با به‌کارگیری از این دستگاه کوچک پرداخت پول، حقوق بیشترین کارمندان یک نهاد خیریه را دردورترین روستاهای کشورمی‌پردازد.
 
او می‌افزاید: «ما با این دستگاه کوچک تقریبا کار یک نماینده‌گی بانک را در ولسوالی‌ها می‌کنیم، یعنی پرداخت حقوق یک نهاد در دورترین مناطق کشور.»
 
بربنیاد آمارهای اتحادیۀ بانک‌ها، درحال حاضر از بیش از ۳.۵ میلیون سپرده گذاران بانک‌ها در حدود ۳۰۰ هزار آنها با به‌کارگیری از کارت‌های گونه‌گون بانکی خدمات بانک‌ها را به‌دست میارند.
 
ادریس، عالمی مسؤول ارتباطات اتحادیۀ بانک‌ها می‌گوید که: «درحال حاضر اعتماد مردم بر روند پرداخت‌های برقی بیشتر است چون به گونۀ شفاف و در وقت کم عمل می‌کند.»
 
از سویی‌هم، شماری از کارمندان بانک‌ها می‌گویند که برای ترویج فناوری‌های معیاری پرداخت‌های برقی علاقمندی مردم برای این خدمات بسیار زیاد است.
 
عبدالله خطاب، مسؤول بخش بانکداری فنی در افغان یونایتد بانک می‌گوید که: «شماری ازاین کارت‌ها به هدف پرداخت پول استفاده می‌شوند وشماری دیگرآن به هدف خریداری‌های انترنتی وغیره.»
 
درهمین حال؛ شماری ازباشنده‌گان پایتخت ومشترکان بانک‌ها درکشور می‌گویند که برای ترویج بانکداری درکشور نیازاست که بانک‌ها سرمایه گذاری‌های‌‍شان درکشور توسعه دهند.

گسترش روند کارگیری از کارت‌های بانکی در کشور

دوازده درصد شهروندان کشوردر بانک‌ها حساب دارند و از خدمات این بانک‌ها، بهره‌مند هستند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با به میان آمدن بانکداری نوین درکشور، روند کار گیری ازکارت‌های بانکی نیز رو به گسترش است.
 
مسؤولان اتحادیۀ بانک‌ها می‌گویند که درحال حاضر سپرده گذاران بانک‌های کشور بیش از هفت نوع کارت بانکی را، به‌کار می‌گیرند.
 
آنان می‌گویند که از۱۲ درصد شهروندان کشور که به خدمات بانکی دست‌رسی دارند، ۸ درصد آنان با پرداخت‌های برقی از سوی بانک‌ها، آشنایی دارند.
 
درهمین حال، شماری از شهروندان کشور با درنظرداشت سهولت‌های موجود خدمات بانک داری درجهان خواهان گسترش خدمات بانکی با شیوه‌های برقی هستند.
 
آصف بهروز، کارمند فنی یکی ازشرکت‌های مالی می‌گوید که با به‌کارگیری از این دستگاه کوچک پرداخت پول، حقوق بیشترین کارمندان یک نهاد خیریه را دردورترین روستاهای کشورمی‌پردازد.
 
او می‌افزاید: «ما با این دستگاه کوچک تقریبا کار یک نماینده‌گی بانک را در ولسوالی‌ها می‌کنیم، یعنی پرداخت حقوق یک نهاد در دورترین مناطق کشور.»
 
بربنیاد آمارهای اتحادیۀ بانک‌ها، درحال حاضر از بیش از ۳.۵ میلیون سپرده گذاران بانک‌ها در حدود ۳۰۰ هزار آنها با به‌کارگیری از کارت‌های گونه‌گون بانکی خدمات بانک‌ها را به‌دست میارند.
 
ادریس، عالمی مسؤول ارتباطات اتحادیۀ بانک‌ها می‌گوید که: «درحال حاضر اعتماد مردم بر روند پرداخت‌های برقی بیشتر است چون به گونۀ شفاف و در وقت کم عمل می‌کند.»
 
از سویی‌هم، شماری از کارمندان بانک‌ها می‌گویند که برای ترویج فناوری‌های معیاری پرداخت‌های برقی علاقمندی مردم برای این خدمات بسیار زیاد است.
 
عبدالله خطاب، مسؤول بخش بانکداری فنی در افغان یونایتد بانک می‌گوید که: «شماری ازاین کارت‌ها به هدف پرداخت پول استفاده می‌شوند وشماری دیگرآن به هدف خریداری‌های انترنتی وغیره.»
 
درهمین حال؛ شماری ازباشنده‌گان پایتخت ومشترکان بانک‌ها درکشور می‌گویند که برای ترویج بانکداری درکشور نیازاست که بانک‌ها سرمایه گذاری‌های‌‍شان درکشور توسعه دهند.

هم‌رسانی کنید