تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

گشایش دو مسیر تازه برای پروازهای عبوری از فضای کشور

اداره هوانوردی ملکی امروز (چهارشنبه ۱۹ سرطان) از بهره‌برداری دو مسیر تازه برای پروازهای عبوری از فضای کشور خبر داد.

رییس این اداره می‌گوید که پس از این شرکت‌هایی که از غرب به شرق و یا از شرق به غرب آسیا پرواز دارند می‌توانند با بهره گیری از این دو مسیر بدون اینکه از فضای پاکستان بگذرند، پروازهای شان را انجام دهند. این دو مسیر به روز دوشنبه به بهره‌برداری سپرده شدند.

این در حالیست که بسته ماندن فضای شرقی پاکستان، شمار پروازهای عبوری از فضای کشور را بیش از نود و پنج درصد کاهش داده است و باعث از دست رفتن بیست و هفت میلیون دالر درآمد کشور از پروازهای عبوری شده است.

تا دو روز پیش تمامی پروازهایی که از فضای افغانستان عبور می‌کردند، ناگزیر بودند که از فضای پاکستان نیز عبور کنند. زیرا افغانستان تنها شش دهلیز یا راه برای پروازهای عبوری داشت که تمامی آن‌ها از شمال به جنوب بودند و با پاکستان پیوند می‌شدند.

اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که پس از این کم از کم پروازهایی که با عبور از فضای افغانستان از غرب به شرق و یا از شرق به غرب آسیا می‌روند، از فضای پاکستان عبور نخواهند کرد، زیرا برای نخستین بار دو مسیر از غرب به شرق در فضای کشور به بهره‌برداری سپرده شده‌اند.

یکی از دو مسیری که به تازه‌گی به بهره برداری سپرده شده‌اند، کاملا از نو طراحی شده است. مسیر دومی پیش از این از فضای پاکستان نیز عبور می‌کرد، اما حالا با تأیید سازمان جهانی هوانوردی بگونه مستقیم از فضای افغانستان به فضای ایران پیوند شده است.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی، گفت: «باز کردن این مسیرها در قدم اول امکانات اتصال بیشتر منطقه‌یی را فراهم می‌کند و در قدم دوم یک مسیر بسیار کوتاهی را به خطوط هوایی همچون فلای دبی، قطر ایر ویز و ایمیریتس و خطوط هوایی دیگر که در منطقه و خارج از منطقه می‌خواهند به آسیای میانه و چین پرواز کنند، فراهم می‌سازد. در عین حال با توجه به مسدودیت فضای پاکستان و مشکلاتی که ما داشتیم یک مسیر بدیل را برای جلب پروازهای عبوری از فضای افغانستان فراهم می‌سازد که باعث افزایش درآمدهای بخش هوانوردی خواهد شد.»

مسیرهای تازه با استقبال انجمن جهانی شرکت‌های هوانوردی روبرو شده است و شرکت‌های زیادی دلبستگی شان را به استفاده از این مسیر اعلام کرده‌اند.

بربنیاد آمارهای اداره هوانوردی ملکی، پیش از بسته شدن فضای شرقی پاکستان، روزانه سه صد تا پنج صد پرواز عبوری از فضای کشور انجام می‌شدند، اما حالا این پروازها به ده تا بیست پرواز کاهش یافته است.

افغانستان از هر پرواز عبوری هفت صد دالر حق العبور می‌گیرد، این درآمدها جدا از درآمدهایست که از فرود و توقف هواپیماها گردآوری می‌شوند.

با این همه قرار نیست مسیرهای که تازه بهره‌برداری شده‌اند مشکل پروازهای کشور را به هند حل سازد. مشکلی که افزون بر سرگردانی و زیانمند ساختن شهروندان و شرکت‌های هوانوردی، صادرات کشور از راه هوا به هند را نیز با چالش روبرو ساخته است.

جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع، گفت: «پروازهای کارگوی هوایی انجام می‌شوند، مشکل خاصی نیست. اما هزینه پروازها بیست درصد افزایش یافته و طبعا افزایش هزینه‌ها اثر های منفی را بر فروش فرآورده در هند برجا می‌گذارد.»

اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که دو مسیر دیگر که پیش از این برای پروازهای کشور به هند طراحی شده بودند تا هنوز به علت تأیید نشدن آن‌ها از سوی هند و چین به بهره برداری سپرده نشده‌اند.

افزون بر این گفتگوها در سطح رهبری حکومت‌های افغانستان و پاکستان برای حل معضل بسته ماندن فضای شرقی پاکستان بروی پروازهای عبور نیز جریان دارند.

اداره هوانوردی می‌گوید که دو مسیر تازه برای شماری زیادی از پروازها راه اصلی برای رفت و آمد شان خواهد بود، حتا اگر مشکل بسته ماندن فضای شرقی پاکستان حل هم شود.

بازرگانی

گشایش دو مسیر تازه برای پروازهای عبوری از فضای کشور

بربنیاد آمارهای اداره هوانوردی ملکی، پیش از بسته شدن فضای شرقی پاکستان، روزانه سه صد تا پنج صد پرواز عبوری از فضای کشور انجام می‌شدند، اما حالا این پروازها به ده تا بیست پرواز کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

اداره هوانوردی ملکی امروز (چهارشنبه ۱۹ سرطان) از بهره‌برداری دو مسیر تازه برای پروازهای عبوری از فضای کشور خبر داد.

رییس این اداره می‌گوید که پس از این شرکت‌هایی که از غرب به شرق و یا از شرق به غرب آسیا پرواز دارند می‌توانند با بهره گیری از این دو مسیر بدون اینکه از فضای پاکستان بگذرند، پروازهای شان را انجام دهند. این دو مسیر به روز دوشنبه به بهره‌برداری سپرده شدند.

این در حالیست که بسته ماندن فضای شرقی پاکستان، شمار پروازهای عبوری از فضای کشور را بیش از نود و پنج درصد کاهش داده است و باعث از دست رفتن بیست و هفت میلیون دالر درآمد کشور از پروازهای عبوری شده است.

تا دو روز پیش تمامی پروازهایی که از فضای افغانستان عبور می‌کردند، ناگزیر بودند که از فضای پاکستان نیز عبور کنند. زیرا افغانستان تنها شش دهلیز یا راه برای پروازهای عبوری داشت که تمامی آن‌ها از شمال به جنوب بودند و با پاکستان پیوند می‌شدند.

اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که پس از این کم از کم پروازهایی که با عبور از فضای افغانستان از غرب به شرق و یا از شرق به غرب آسیا می‌روند، از فضای پاکستان عبور نخواهند کرد، زیرا برای نخستین بار دو مسیر از غرب به شرق در فضای کشور به بهره‌برداری سپرده شده‌اند.

یکی از دو مسیری که به تازه‌گی به بهره برداری سپرده شده‌اند، کاملا از نو طراحی شده است. مسیر دومی پیش از این از فضای پاکستان نیز عبور می‌کرد، اما حالا با تأیید سازمان جهانی هوانوردی بگونه مستقیم از فضای افغانستان به فضای ایران پیوند شده است.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی، گفت: «باز کردن این مسیرها در قدم اول امکانات اتصال بیشتر منطقه‌یی را فراهم می‌کند و در قدم دوم یک مسیر بسیار کوتاهی را به خطوط هوایی همچون فلای دبی، قطر ایر ویز و ایمیریتس و خطوط هوایی دیگر که در منطقه و خارج از منطقه می‌خواهند به آسیای میانه و چین پرواز کنند، فراهم می‌سازد. در عین حال با توجه به مسدودیت فضای پاکستان و مشکلاتی که ما داشتیم یک مسیر بدیل را برای جلب پروازهای عبوری از فضای افغانستان فراهم می‌سازد که باعث افزایش درآمدهای بخش هوانوردی خواهد شد.»

مسیرهای تازه با استقبال انجمن جهانی شرکت‌های هوانوردی روبرو شده است و شرکت‌های زیادی دلبستگی شان را به استفاده از این مسیر اعلام کرده‌اند.

بربنیاد آمارهای اداره هوانوردی ملکی، پیش از بسته شدن فضای شرقی پاکستان، روزانه سه صد تا پنج صد پرواز عبوری از فضای کشور انجام می‌شدند، اما حالا این پروازها به ده تا بیست پرواز کاهش یافته است.

افغانستان از هر پرواز عبوری هفت صد دالر حق العبور می‌گیرد، این درآمدها جدا از درآمدهایست که از فرود و توقف هواپیماها گردآوری می‌شوند.

با این همه قرار نیست مسیرهای که تازه بهره‌برداری شده‌اند مشکل پروازهای کشور را به هند حل سازد. مشکلی که افزون بر سرگردانی و زیانمند ساختن شهروندان و شرکت‌های هوانوردی، صادرات کشور از راه هوا به هند را نیز با چالش روبرو ساخته است.

جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع، گفت: «پروازهای کارگوی هوایی انجام می‌شوند، مشکل خاصی نیست. اما هزینه پروازها بیست درصد افزایش یافته و طبعا افزایش هزینه‌ها اثر های منفی را بر فروش فرآورده در هند برجا می‌گذارد.»

اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که دو مسیر دیگر که پیش از این برای پروازهای کشور به هند طراحی شده بودند تا هنوز به علت تأیید نشدن آن‌ها از سوی هند و چین به بهره برداری سپرده نشده‌اند.

افزون بر این گفتگوها در سطح رهبری حکومت‌های افغانستان و پاکستان برای حل معضل بسته ماندن فضای شرقی پاکستان بروی پروازهای عبور نیز جریان دارند.

اداره هوانوردی می‌گوید که دو مسیر تازه برای شماری زیادی از پروازها راه اصلی برای رفت و آمد شان خواهد بود، حتا اگر مشکل بسته ماندن فضای شرقی پاکستان حل هم شود.

هم‌رسانی کنید