Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک میدان هوایی جدید در ولایت نیمروز ساخته می شود

وزارت ترانسپورت و هوانوردی روزشنبه گفت که قراراست یک میدان هوایی جدید و معیاری در ولایت نیمروز ساخته شود.

این وزارت گفت که میدان گسترده در حدود ۱۴ کیلو متر مربع ساخته می شود.

به گفتۀ وزارت ترانسپورت و هوانوری این میدان ۱۷ کیلو متر دورتراز شهر زرنج ساخته خواهد شد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت که میدان هوایی کنونی شهر زرنج در داخل شهر وجود دارد و پرواز هواپیما ها دراین جا مصون نیست و به همین سبب این وزارت در نظر دارد یک میدان هوایی جدید دور تر از شهر زرنج بسازد.

این وزارت می افزاید که هم اکنون دو میلیون دالر دردسترس این وزارت قراردارد تا کارهای مقدماتی آن را آغاز کند.

سید مهدی سیدی، معین تخنیکی و عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی به طلوع نیوز گفت: «این میدان با ۶.۲ کیلومتر طول، و ۲.۲ کیلومترعرض در جوار سرک عمومی که از ولایت نیمروز به ولایت فراه می رود در همین مسیر تعیین شد.»

وزارت ترانسپورت گفت که با ساخت میدان هوایی جدید شهر زرنج درآمد های دولت از این رهگذر افزایش خواهد یافت.

سید مهدی سیدی گفت: «زرنج یک شهر سرحدی است در پهلوی آن منابع بازرگانی در آن جا نهفته است و عواید بازرگانی هم درآن امکان پذیر است و ما در نظر داریم که این میدان را با استندرد بسازیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی گذشته از میدان هوایی زرنج این وزارت در نظر دارد در شماری دیگر از ولایت ها نیز میدان های هوایی بسازد.

یک میدان هوایی جدید در ولایت نیمروز ساخته می شود

وزارت ترانسپورت و هوانوردی روزشنبه گفت که قراراست یک میدان هوایی جدید و معیاری در ولایت نیمروز ساخ

Thumbnail

وزارت ترانسپورت و هوانوردی روزشنبه گفت که قراراست یک میدان هوایی جدید و معیاری در ولایت نیمروز ساخته شود.

این وزارت گفت که میدان گسترده در حدود ۱۴ کیلو متر مربع ساخته می شود.

به گفتۀ وزارت ترانسپورت و هوانوری این میدان ۱۷ کیلو متر دورتراز شهر زرنج ساخته خواهد شد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت که میدان هوایی کنونی شهر زرنج در داخل شهر وجود دارد و پرواز هواپیما ها دراین جا مصون نیست و به همین سبب این وزارت در نظر دارد یک میدان هوایی جدید دور تر از شهر زرنج بسازد.

این وزارت می افزاید که هم اکنون دو میلیون دالر دردسترس این وزارت قراردارد تا کارهای مقدماتی آن را آغاز کند.

سید مهدی سیدی، معین تخنیکی و عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی به طلوع نیوز گفت: «این میدان با ۶.۲ کیلومتر طول، و ۲.۲ کیلومترعرض در جوار سرک عمومی که از ولایت نیمروز به ولایت فراه می رود در همین مسیر تعیین شد.»

وزارت ترانسپورت گفت که با ساخت میدان هوایی جدید شهر زرنج درآمد های دولت از این رهگذر افزایش خواهد یافت.

سید مهدی سیدی گفت: «زرنج یک شهر سرحدی است در پهلوی آن منابع بازرگانی در آن جا نهفته است و عواید بازرگانی هم درآن امکان پذیر است و ما در نظر داریم که این میدان را با استندرد بسازیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی گذشته از میدان هوایی زرنج این وزارت در نظر دارد در شماری دیگر از ولایت ها نیز میدان های هوایی بسازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره