Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتهام بر رییس کمیسیون شکایات ازبهر دریافت رشوه ازیک نامزد حذف شده

یک نوار تصویری که به طلوع نیوز رسیده، نشان می‌‍دهد که یک باشندۀ ولسوالی ارگوی بدخشان، به نام عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از یک نامزد حذف شده، پول می‌گیرد.

این باشندۀ بدخشان، سیف‌الدین نام اکبری دارد و خودش را نمایندۀ آقای آریایی معرفی می‌کند. او در این نوار تصویری به بشیر قانت، نامزد حذف شده وعده می‌سپارد که در بدل این پول، نامش درج فهرست نهایی نام‌های نامزدان خواهد شد.

در این نوار نشان داده می‌شود که آقای اکبری پس از چانه زنی‌‎های زیادی با بشیر قانت، سرانجام به این توافق می‌رسد که در بدل ۵۰ هزار دالر امریکایی نام آقای قانت درج فهرست نهایی نام‌های نامزان شود - بشیر قانت، به اتهام داشتن افراد مسلح غیرقانونی از فهرست نام‌های نامزدان حذف شده است.

در این نوار، سیف الدین اکبری با مدیر جنایی فرماندهی پولیس تخار نیز به تماس می‌شود و به وی اطمینان می‌دهد که پول را دریافت کرده است.

بشیر قانت، از سیف الدین اکبری زمان می‌خواهد تا این مقدار پول را آماده بسازد. منابعی می‌گویند که آقای قانت جریان این رشوه ستانی را در هماهنگی با دادستانی کل مستند سازی کرده است و در فرصتی که برای آماده ساختن پول از سیف الدین دارد شماره های مسلسل پول‌ها را ثبت می‌کند و در زمان تعیین شده می‌پردازد.

سیف الدین اکبری، پس از گرفتن پول از بشیر نت دورتر از خانه این نامزد حذف شده از سوی پولیس و دادستان‌ها بازداشت می شود و در پاسخ به چگونگی این رشوه ستانی چنین می گوید: «موتر خود را به بشیر قانت فروختم و پول آن را که ۵۰ هزار است گرفتم.»

در همین حال، عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی دست داشتن در این موضوع را رد می‌کند. آقای آریایی سیف الدین اکبری را یک شخص استفاده جو می‌داند و از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که با وی برخورد قانونی نمایند: «از ارگان‌های عدلی و قضای می‌خواهم که در برابر این موضوع با جدیت ایستاده‌گی بکند.»

منابعی، می‌گویند که مدیر جنایی فرماندهی پولیس تخار نیز در پیوند به این رویداد بازداشت شده است.

با این همه، دادستانی کل از کسی نام نمی‌برد، اما تأیید می‌کند که دو تن را به اتهام گرفتن رشوه از یک نامزد حذف شده بازداشت کرده اند و بررسی‎های این نهاد در این باره ادامه دارند.

پیش از این نیز یک کمیشنر ولایتی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، هنگام گرفتن پول از یک نامزد حذف شده از سوی پولیس کابل بازداشت شد. رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آن رویداد را یک دسیسه می‌داند و خواهان بررسی جدی آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی است.

اتهام بر رییس کمیسیون شکایات ازبهر دریافت رشوه ازیک نامزد حذف شده

در این میان رییس، کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی سیف الدین اکبری را یک شخص بد نام میداند و او را به استفاده سو از نامش متهم می سازد و نیز خواهان کیفر دهی بر این مرد است.

تصویر بندانگشتی

یک نوار تصویری که به طلوع نیوز رسیده، نشان می‌‍دهد که یک باشندۀ ولسوالی ارگوی بدخشان، به نام عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از یک نامزد حذف شده، پول می‌گیرد.

این باشندۀ بدخشان، سیف‌الدین نام اکبری دارد و خودش را نمایندۀ آقای آریایی معرفی می‌کند. او در این نوار تصویری به بشیر قانت، نامزد حذف شده وعده می‌سپارد که در بدل این پول، نامش درج فهرست نهایی نام‌های نامزدان خواهد شد.

در این نوار نشان داده می‌شود که آقای اکبری پس از چانه زنی‌‎های زیادی با بشیر قانت، سرانجام به این توافق می‌رسد که در بدل ۵۰ هزار دالر امریکایی نام آقای قانت درج فهرست نهایی نام‌های نامزان شود - بشیر قانت، به اتهام داشتن افراد مسلح غیرقانونی از فهرست نام‌های نامزدان حذف شده است.

در این نوار، سیف الدین اکبری با مدیر جنایی فرماندهی پولیس تخار نیز به تماس می‌شود و به وی اطمینان می‌دهد که پول را دریافت کرده است.

بشیر قانت، از سیف الدین اکبری زمان می‌خواهد تا این مقدار پول را آماده بسازد. منابعی می‌گویند که آقای قانت جریان این رشوه ستانی را در هماهنگی با دادستانی کل مستند سازی کرده است و در فرصتی که برای آماده ساختن پول از سیف الدین دارد شماره های مسلسل پول‌ها را ثبت می‌کند و در زمان تعیین شده می‌پردازد.

سیف الدین اکبری، پس از گرفتن پول از بشیر نت دورتر از خانه این نامزد حذف شده از سوی پولیس و دادستان‌ها بازداشت می شود و در پاسخ به چگونگی این رشوه ستانی چنین می گوید: «موتر خود را به بشیر قانت فروختم و پول آن را که ۵۰ هزار است گرفتم.»

در همین حال، عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی دست داشتن در این موضوع را رد می‌کند. آقای آریایی سیف الدین اکبری را یک شخص استفاده جو می‌داند و از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که با وی برخورد قانونی نمایند: «از ارگان‌های عدلی و قضای می‌خواهم که در برابر این موضوع با جدیت ایستاده‌گی بکند.»

منابعی، می‌گویند که مدیر جنایی فرماندهی پولیس تخار نیز در پیوند به این رویداد بازداشت شده است.

با این همه، دادستانی کل از کسی نام نمی‌برد، اما تأیید می‌کند که دو تن را به اتهام گرفتن رشوه از یک نامزد حذف شده بازداشت کرده اند و بررسی‎های این نهاد در این باره ادامه دارند.

پیش از این نیز یک کمیشنر ولایتی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، هنگام گرفتن پول از یک نامزد حذف شده از سوی پولیس کابل بازداشت شد. رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آن رویداد را یک دسیسه می‌داند و خواهان بررسی جدی آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی است.

هم‌رسانی کنید