تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

احزاب: کمیسیون ظرفیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد

احزاب و جریان‌های سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات را در برگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری ناتوان می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که در این نهاد اصلاحات به میان آورد.

این احزاب و جریان‌‎های سیاسی، فیصله کرده‌اند که در انتخابات ریاست‌جمهوری از نامزدی پشتیبانی خواهند کرد که نظام انتخاباتی را تغییر بدهد.

به گفتۀ این احزاب و جریان‌های سیاسی، با حکومت در تماس اند تا در بارۀ به میان آمدن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات به نتیجه برسند.

همایون جریر، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی گفت: «انتخابات پارلمانی گذشته با مشکلاتی که داشت ناکامی و عدم کفایت کمیسیون انتخابات را مسجل ساخته به این خاطر احزاب و نهادهای مدنی جامعه جهانی و حتا دولت به این نظر استند که این کمیسیون با این ظرفیت نمی‌تواند انتخابات ریاست‌جمهوری را به صورت درستش و با موفقیت برگزار کند.»

این احزاب و جریان‌های سیاسی از آن‌چه که تقلب‌های گسترده در انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌گویند انتقاد می‌کنند. آنان می‌افزایند که نهادهای عدلی و قضایی باید به این مشکلات رسیده‌گی کنند.
اسدالله سعادتی، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی بیان داشت: «تقلب جرم است و کسانی که مرتکب تقلب می‌شوند یا متهم به تقلب می‌شوند باید هرچه زودتر به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات از اصلاحات در این نهاد سخن می‌زند. مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که در جریان سه روز گذشته نزدیک به چهل تن بسته‌های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کرده‌اند اما هیچ کس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکرده است.
میرزا محمد حق پرست، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات تصریح کرد: «تاکنون هیچ کسی به گونۀ رسمی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکرده است، البته منطق این است که اینان می‌خواهند اول معلومات را دریافت نمایند و سپس ثبت نام کنند.»

پیش از این، نهادهای ناظر بر روند انتخابات و شماری از نامزدان کارمندان بلندپایۀ کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد مالی متهم ساخته اند و سندهای در بارۀ برنده ساختن و بازنده ساختن نامزدان از سوی برخی از مقام‌های این نهاد در رسانه‌ها نیز پخش شده‌است.

انتخابات ۹۸

احزاب: کمیسیون ظرفیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید سه روز پس از آغاز روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، تاکنون هیچ کسی ثبت نام نکرده‌است.

تصویر بندانگشتی

احزاب و جریان‌های سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات را در برگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری ناتوان می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که در این نهاد اصلاحات به میان آورد.

این احزاب و جریان‌‎های سیاسی، فیصله کرده‌اند که در انتخابات ریاست‌جمهوری از نامزدی پشتیبانی خواهند کرد که نظام انتخاباتی را تغییر بدهد.

به گفتۀ این احزاب و جریان‌های سیاسی، با حکومت در تماس اند تا در بارۀ به میان آمدن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات به نتیجه برسند.

همایون جریر، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی گفت: «انتخابات پارلمانی گذشته با مشکلاتی که داشت ناکامی و عدم کفایت کمیسیون انتخابات را مسجل ساخته به این خاطر احزاب و نهادهای مدنی جامعه جهانی و حتا دولت به این نظر استند که این کمیسیون با این ظرفیت نمی‌تواند انتخابات ریاست‌جمهوری را به صورت درستش و با موفقیت برگزار کند.»

این احزاب و جریان‌های سیاسی از آن‌چه که تقلب‌های گسترده در انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌گویند انتقاد می‌کنند. آنان می‌افزایند که نهادهای عدلی و قضایی باید به این مشکلات رسیده‌گی کنند.
اسدالله سعادتی، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی بیان داشت: «تقلب جرم است و کسانی که مرتکب تقلب می‌شوند یا متهم به تقلب می‌شوند باید هرچه زودتر به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات از اصلاحات در این نهاد سخن می‌زند. مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که در جریان سه روز گذشته نزدیک به چهل تن بسته‌های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کرده‌اند اما هیچ کس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکرده است.
میرزا محمد حق پرست، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات تصریح کرد: «تاکنون هیچ کسی به گونۀ رسمی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکرده است، البته منطق این است که اینان می‌خواهند اول معلومات را دریافت نمایند و سپس ثبت نام کنند.»

پیش از این، نهادهای ناظر بر روند انتخابات و شماری از نامزدان کارمندان بلندپایۀ کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد مالی متهم ساخته اند و سندهای در بارۀ برنده ساختن و بازنده ساختن نامزدان از سوی برخی از مقام‌های این نهاد در رسانه‌ها نیز پخش شده‌است.

هم‌رسانی کنید