Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعلام فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان انتخابات به تأخیر افتاد

قراربود شب گذشته (پنج‌شنبه شب ۷ سرطان) فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات، این فهرست را تاکنون پخش نکرده‌است.

بربنیاد تقویم از پیش اعلام شدۀ این کمیسیون، فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان مجلس نماینده‎گان به روز هفتم ماه سرطان باید همگانی می‌شد.

اما به روز پنج شنبه، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات وعده داد که این فهرست تا پنج‌شنبه شب اعلام خواهد شد – وعده‌یی که محقق نشد.

اما، عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بررسی‌های نخستین سندهای نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان پایان یافته اند و فهرست ابتدایی، پس از بررسی‌های فنی سندهای نامزدان، به زودی پخش خواهد شد: «به گونۀ عاجل آن فهرست پاک و سچه و فهرستی که در آن تمامی معیارها و شرط ها در نظر گرفته شده باشد و در بررسی‌های فزیکی و فنی از سوی همکاران ما واجد شرایط شناخته شده باشد، از طریق ویب سایت کمیسیون با همه مردم شریک ساخته می‌شود.»

چالشها در انتخابات غزنی

کمیسیون انتخابات در حالی قرار است فهرست نام‌های ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی را اعلام کند که در ولایت غزنی، هنوز هیچ نامزدی برای انتخابات ثبت نام نکرده است.

شماری از باشنده‌گان غزنی که خواهان برگزاری انتخابات حوزه‎یی در این ولایت استند، برای چند ماه دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت را بستند و سرانجام، دو روز پیش کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات در این ولایت را به گونۀ حوزه‎یی برگزار می‌کند.

تصمیم که با واکنش‌های جدی روبرو شده است.

شماری از اعضای جامعه مدنی و نهادهای نظارت کنندۀ انتخابات، این تصمیم کمیسیون انتخابات را غیرقانونی می‌دانند. آنان روز جمعه (۸سرطان) در نشستی خبری‌یی که در مخالفت با این تصمیم برگزار کرده بودند، از کمیسیون انتخابات می‌خواهند که تصمیمش را در این باره پس بگیرد.

مبشر، عضو نهاد شهروندی افغانستان در این نشست خبری گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات، سلیقه‌یی برخورد نکند و برخورد دوگانه با مردم افغانستان نکند و چیزی را که قانون برای حق داده است باید قانونی برخورد کنند.»

اما، رییس کمیسیون مستقل انتخابات حاضر نیست به این مخالفت‌ها پاسخی بگوید.

با این هم، پیش از این، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم این نهاد را در بارۀ ولایت غزنی برگشت ناپذیر دانسته است.

اعلام فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان انتخابات به تأخیر افتاد

بربنیاد تقویم از پیش اعلام شدۀ این کمیسیون، فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان مجلس نماینده‎گان به روز هفتم ماه سرطان باید همگانی می‌شد.

تصویر بندانگشتی

قراربود شب گذشته (پنج‌شنبه شب ۷ سرطان) فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات، این فهرست را تاکنون پخش نکرده‌است.

بربنیاد تقویم از پیش اعلام شدۀ این کمیسیون، فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان مجلس نماینده‎گان به روز هفتم ماه سرطان باید همگانی می‌شد.

اما به روز پنج شنبه، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات وعده داد که این فهرست تا پنج‌شنبه شب اعلام خواهد شد – وعده‌یی که محقق نشد.

اما، عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بررسی‌های نخستین سندهای نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان پایان یافته اند و فهرست ابتدایی، پس از بررسی‌های فنی سندهای نامزدان، به زودی پخش خواهد شد: «به گونۀ عاجل آن فهرست پاک و سچه و فهرستی که در آن تمامی معیارها و شرط ها در نظر گرفته شده باشد و در بررسی‌های فزیکی و فنی از سوی همکاران ما واجد شرایط شناخته شده باشد، از طریق ویب سایت کمیسیون با همه مردم شریک ساخته می‌شود.»

چالشها در انتخابات غزنی

کمیسیون انتخابات در حالی قرار است فهرست نام‌های ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی را اعلام کند که در ولایت غزنی، هنوز هیچ نامزدی برای انتخابات ثبت نام نکرده است.

شماری از باشنده‌گان غزنی که خواهان برگزاری انتخابات حوزه‎یی در این ولایت استند، برای چند ماه دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت را بستند و سرانجام، دو روز پیش کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات در این ولایت را به گونۀ حوزه‎یی برگزار می‌کند.

تصمیم که با واکنش‌های جدی روبرو شده است.

شماری از اعضای جامعه مدنی و نهادهای نظارت کنندۀ انتخابات، این تصمیم کمیسیون انتخابات را غیرقانونی می‌دانند. آنان روز جمعه (۸سرطان) در نشستی خبری‌یی که در مخالفت با این تصمیم برگزار کرده بودند، از کمیسیون انتخابات می‌خواهند که تصمیمش را در این باره پس بگیرد.

مبشر، عضو نهاد شهروندی افغانستان در این نشست خبری گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات، سلیقه‌یی برخورد نکند و برخورد دوگانه با مردم افغانستان نکند و چیزی را که قانون برای حق داده است باید قانونی برخورد کنند.»

اما، رییس کمیسیون مستقل انتخابات حاضر نیست به این مخالفت‌ها پاسخی بگوید.

با این هم، پیش از این، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم این نهاد را در بارۀ ولایت غزنی برگشت ناپذیر دانسته است.

هم‌رسانی کنید