تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

۲۶درصد مرکزهای ثبت نام‌ها بدلیل ناامنی‌ها بسته خواهند ماند

رییس امور عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، تأیید می‌کند که بیست و شش درصد مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان به علت ناامنی‌ها، باز نخواهند شد.

به گفتۀ این مقام کمیسیون مستقل انتخابات، ۷۶۴مرکز ثبت نام‌ها که باید باز می‌شدند، بسته مانده اند و نیز ۳۵۴ مرکز آن با تهدیدهای بلند روبرو استند.

زمری قلمیار می‌افزاید: «مواد در حدود چهارصد و ده مرکز هنوز رسیده این مرکزها در چهل و یک ولسوالی استند.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که ۱۲۳مرکز ثبت نام‌ها در مرکزهای ولایت‌ها باز نشده اند. یازده ولسوالی نیز با تهدید سقوط روبه رو استند.

بر بنیاد آمارهای این کمیسیون، تا کنون بیش از دو میلیون و سه صد هزار تن که بیست و نه در صد شان زنان استند، ثبت نام کرده اند: «تلاش داریم که مواد هرچه زودتر به این مرکزها برسد و مرکزهای غیرفعال هم فعال شود.»

با این همه، پنجم ماۀ جوزا، نخستین روز برای ثبت نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها تعیین شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که این روند، از پنجم تا بیست و دوم ماه جوزا ادامه خواهد یافت.

در حالی که هنوز پیکارهای انتخاباتی به گونۀ رسمی آغاز نشده اند، اما شماری از نهادهای ناظر بر کارکرد مجلس نماینده گان، می‌گویند که بیشتر نماینده گان در نشست‌های مجلس حضور نمی‌یابند و سرگرم پیکارهای انتخاباتی غیررسمی برای خود شان استند.

حسیب معترف، مسؤول مشاهدۀ پارلمانی فیفا گفت: «آغازشدن کمپاین‌های انتخاباتی حداقل بعد از این که تقویم انتخاباتی اعلام شد، ما شاهد این کاهش تدریجی نماینده گان در سطح جلسات استیم.»

مجلس نماینده گان، به روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه باید آجندای معین و نشست عمومی داشته باشد، اما هیئت اداری مجلس در این هفته روز دوشنبه را کار در کمیسیون ها مشخص کرده بود اما به گفته شماری از نماینده گان، نشست های بسیاری از این کمیسیون ها نیز در این روز برگزار نشدند.

عبدالحی آخندزاده، معاون کمیسیون امور امنیتی مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «متأسفانه که امروز اکثریت کمیسیون‌ها هیچ جلسه‌یی نداشتند دو و یا سه نفر هم حضور نداشتند یک کمیسیون امنیت داخلی است که تعداد شان زیاد است که از بیست چهار تن تنها شش نفر حاضر بودند.»

پیش از این، بارها شهروندان کشور از کارکردهای ضعیف مجلس نماینده گان در نظارت از کارهای حکومت و نیز گوش ندادن به شکایت های مردم از سوی نماینده گان شان انتقاد کرده اند.

انتخابات ۹۸

۲۶درصد مرکزهای ثبت نام‌ها بدلیل ناامنی‌ها بسته خواهند ماند

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که ۷۶۴مرکز ثبت نام‌ها در ولسوالی‌ها بسته استند و از این میان به ۴۱۰مرکز در ۴۱ ولسوالی کشور تاکنون مواد ثبت نام نرسیده اند.

Thumbnail

رییس امور عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، تأیید می‌کند که بیست و شش درصد مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان به علت ناامنی‌ها، باز نخواهند شد.

به گفتۀ این مقام کمیسیون مستقل انتخابات، ۷۶۴مرکز ثبت نام‌ها که باید باز می‌شدند، بسته مانده اند و نیز ۳۵۴ مرکز آن با تهدیدهای بلند روبرو استند.

زمری قلمیار می‌افزاید: «مواد در حدود چهارصد و ده مرکز هنوز رسیده این مرکزها در چهل و یک ولسوالی استند.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که ۱۲۳مرکز ثبت نام‌ها در مرکزهای ولایت‌ها باز نشده اند. یازده ولسوالی نیز با تهدید سقوط روبه رو استند.

بر بنیاد آمارهای این کمیسیون، تا کنون بیش از دو میلیون و سه صد هزار تن که بیست و نه در صد شان زنان استند، ثبت نام کرده اند: «تلاش داریم که مواد هرچه زودتر به این مرکزها برسد و مرکزهای غیرفعال هم فعال شود.»

با این همه، پنجم ماۀ جوزا، نخستین روز برای ثبت نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها تعیین شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که این روند، از پنجم تا بیست و دوم ماه جوزا ادامه خواهد یافت.

در حالی که هنوز پیکارهای انتخاباتی به گونۀ رسمی آغاز نشده اند، اما شماری از نهادهای ناظر بر کارکرد مجلس نماینده گان، می‌گویند که بیشتر نماینده گان در نشست‌های مجلس حضور نمی‌یابند و سرگرم پیکارهای انتخاباتی غیررسمی برای خود شان استند.

حسیب معترف، مسؤول مشاهدۀ پارلمانی فیفا گفت: «آغازشدن کمپاین‌های انتخاباتی حداقل بعد از این که تقویم انتخاباتی اعلام شد، ما شاهد این کاهش تدریجی نماینده گان در سطح جلسات استیم.»

مجلس نماینده گان، به روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه باید آجندای معین و نشست عمومی داشته باشد، اما هیئت اداری مجلس در این هفته روز دوشنبه را کار در کمیسیون ها مشخص کرده بود اما به گفته شماری از نماینده گان، نشست های بسیاری از این کمیسیون ها نیز در این روز برگزار نشدند.

عبدالحی آخندزاده، معاون کمیسیون امور امنیتی مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «متأسفانه که امروز اکثریت کمیسیون‌ها هیچ جلسه‌یی نداشتند دو و یا سه نفر هم حضور نداشتند یک کمیسیون امنیت داخلی است که تعداد شان زیاد است که از بیست چهار تن تنها شش نفر حاضر بودند.»

پیش از این، بارها شهروندان کشور از کارکردهای ضعیف مجلس نماینده گان در نظارت از کارهای حکومت و نیز گوش ندادن به شکایت های مردم از سوی نماینده گان شان انتقاد کرده اند.

هم‌رسانی کنید