Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید کمیسیون انتخابات برجلوگیری از هرگونه مداخله در کار این نهاد

کمیسیون مستقل انتخابات از روی دست گرفتن راه‌کارها برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده پارلمانی خبرمی‌دهد.

سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «چقدر مردم ثبت نام کرده این جلو تقلب را می‌گیرد و در قدم دوم این که در قانون انتخابات تقلب جرم پنداشته شده است و تعقیب عدلی و قضایی دارد.»

فوزیه کوفی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «اکثر مردم نسبت به ثبت نام بسیار بی علاقه استند و دلیل اش این است که در گذشته ها در کمیسیون آنچه که اتفاق افتاد باعث این شد که مردم نسبت به این پروسه بی باور شوند.»

درحالی که ریاست جمهور پیش از این هرگونه مداخله را در کار کمیسیون رد کرده است، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان حکومت را به فریب‌کاری متهم می‌سازند و می‌گویند که این‌گونه برخوردها کشور را به بحران می‌برد. 

ظهیرسعادت، مجلس نماینده‌گان، گفت: «حلقه‌هایی در ارگ و به خصوص رییس جمهور می‌خواهد کسانی که حد اقل کسانی که شفافیت را در برگزاری انتخابات در نظر دارند آنها را از سر راه شان دور بسازند.»

محمد سرورعثمانی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «این مملکت به طرف بحران می‌رود، احتمال تجزیه می‌رود همان طوری که نورستانی نامش در تاریخ به سیاه نوشته شده است نام تو رییس انتخابات نیز به نام سیاه و لکه سیاه نوشته خواهد شد و برسرقبرت مردم تف خواهد کرد.»

همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات از ادامه روند ثبت نام‌های واجدان شرایط رأی‌دهی برای انتخابات خبر می‌دهد و می‌گوید که تاکنون بیش از دونیم میلیون تن برای شرکت در انتخابات مجلس نمانیده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در کشور ثبت نام کرده‌اند.

تأکید کمیسیون انتخابات برجلوگیری از هرگونه مداخله در کار این نهاد

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تاکنون دونیم میلیون تن برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده اند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات از روی دست گرفتن راه‌کارها برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده پارلمانی خبرمی‌دهد.

سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «چقدر مردم ثبت نام کرده این جلو تقلب را می‌گیرد و در قدم دوم این که در قانون انتخابات تقلب جرم پنداشته شده است و تعقیب عدلی و قضایی دارد.»

فوزیه کوفی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «اکثر مردم نسبت به ثبت نام بسیار بی علاقه استند و دلیل اش این است که در گذشته ها در کمیسیون آنچه که اتفاق افتاد باعث این شد که مردم نسبت به این پروسه بی باور شوند.»

درحالی که ریاست جمهور پیش از این هرگونه مداخله را در کار کمیسیون رد کرده است، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان حکومت را به فریب‌کاری متهم می‌سازند و می‌گویند که این‌گونه برخوردها کشور را به بحران می‌برد. 

ظهیرسعادت، مجلس نماینده‌گان، گفت: «حلقه‌هایی در ارگ و به خصوص رییس جمهور می‌خواهد کسانی که حد اقل کسانی که شفافیت را در برگزاری انتخابات در نظر دارند آنها را از سر راه شان دور بسازند.»

محمد سرورعثمانی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «این مملکت به طرف بحران می‌رود، احتمال تجزیه می‌رود همان طوری که نورستانی نامش در تاریخ به سیاه نوشته شده است نام تو رییس انتخابات نیز به نام سیاه و لکه سیاه نوشته خواهد شد و برسرقبرت مردم تف خواهد کرد.»

همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات از ادامه روند ثبت نام‌های واجدان شرایط رأی‌دهی برای انتخابات خبر می‌دهد و می‌گوید که تاکنون بیش از دونیم میلیون تن برای شرکت در انتخابات مجلس نمانیده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در کشور ثبت نام کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید