Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت چادرهای معترضان در برابر کمیسیون انتخابات را برمی‌چیند

مسؤولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که بسته‌ماندن درهای این نهاد در کابل و نیز در شماری از ولایت‌ها باعث شده است که کارهای این کمیسیون به عقب بیافتند.

شماری از کسانی‌که نام‌های‌شان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشیده شده‌اند، از دو هفته بدینسو در برابر دروازه‌های کمیسیون‌ انتخابات در کابل و شماری از ولایت‌‍ها اعتراض کرده اند و به کارمندان این نهاد اجازه نمی‌دهند که به کارهای شان برسند.

اکنون، مسؤولان کمیسیون انتخابات با ابراز نگرانی از تداوم این وضعیت، می‌گویند که این اعتراض‌ها نباید روندهای ملی را با چالش‌ها روبرو بسازد.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «حکومت به ما وعده داده است که در شروع هفته دفاتر ما را باز می‌کنند و خیمه‌ها را می‌بردارند این که به کدام شیوه و طرزالعمل این‌ها جور آمد می‌کنند این ارتباط به آن‌ها (حکومت و نماینده‌گان حذف شده) می‌گیرد.»

در همین حال، ویس احمد برمک، وزیر امورداخله می‌‎گوید که اعتراض‌ حق قانونی شهروندان است، اما هرگاه با این اعتراض‌ها روندهای ملی آسیب ببینند، با معترضان بربنیاد قانون برخورد خواهد شد: «مذاکره جریان دارد با کاندیدان که معترض استند و خدا خواسته باشد که از طریق مذاکره و صحبت به همین مشکلات نقطه پایان گذاشته شود، در غیر آن مطابق قانون اعتصابات و اعتراضات که در کجا این اعتراضات دایر شده می‌تواند بربنیاد آن همرای این همکاران و طرفداران شان مجبور استیم برخورد قانونی کنیم.»

دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که در برگه‌‎های رأی‌دهی انتخابات، شهرت نامزدانی ثبت شده است که به فهرست نهایی راه یافته اند و این فهرست تغییر پذیر نیست. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری (UNDP) حدود ده میلیون برگۀ رأی‌دهی را در امارات متحدۀ عربی به چاپ برساند.

هرچند آقای هاشمی می‌گوید که رایزنی‌ها با معترضان در بارۀ پایان دادن به اعتراض‌ها جریان دارند و امیدوارند به نتیجه‌یی برسند، اما شماری از معترضان می‌گویند تا زمانی به اعتراض شان ادامه خواهند داد که خواست‌های آنان برآورده شوند.

قیس حسن، یکی از این معترضان گفت: «همین ظلمی که مردم را از لیست کشیدند و می‌خواهند خون مردم را بریزانند ما به این خون ریختاندن آماده استیم.»

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند بدلیل اعتراض‌ها آنان نتوانسته اند فهرست واجدان شرایط رأی دهی را در مرکزهای رأی دهی آماده سازند و نیز استخدام کارمندان برای روز انتخابات که قرار بود روز شنبه آغاز شود، تا هنوز آغاز نشده است.

حکومت چادرهای معترضان در برابر کمیسیون انتخابات را برمی‌چیند

مسؤولان کمیسیون انتخابات می‌گوید که رایزنی‌ها با هواداران شماری از نامزدانی‌که نام‌های شان از فهرست نام‌های نامزدان انتخابات حذف شده اند، ادامه دارند تا آنان به اعتراض شان در برابرکمیسیون پایان دهند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که بسته‌ماندن درهای این نهاد در کابل و نیز در شماری از ولایت‌ها باعث شده است که کارهای این کمیسیون به عقب بیافتند.

شماری از کسانی‌که نام‌های‌شان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشیده شده‌اند، از دو هفته بدینسو در برابر دروازه‌های کمیسیون‌ انتخابات در کابل و شماری از ولایت‌‍ها اعتراض کرده اند و به کارمندان این نهاد اجازه نمی‌دهند که به کارهای شان برسند.

اکنون، مسؤولان کمیسیون انتخابات با ابراز نگرانی از تداوم این وضعیت، می‌گویند که این اعتراض‌ها نباید روندهای ملی را با چالش‌ها روبرو بسازد.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «حکومت به ما وعده داده است که در شروع هفته دفاتر ما را باز می‌کنند و خیمه‌ها را می‌بردارند این که به کدام شیوه و طرزالعمل این‌ها جور آمد می‌کنند این ارتباط به آن‌ها (حکومت و نماینده‌گان حذف شده) می‌گیرد.»

در همین حال، ویس احمد برمک، وزیر امورداخله می‌‎گوید که اعتراض‌ حق قانونی شهروندان است، اما هرگاه با این اعتراض‌ها روندهای ملی آسیب ببینند، با معترضان بربنیاد قانون برخورد خواهد شد: «مذاکره جریان دارد با کاندیدان که معترض استند و خدا خواسته باشد که از طریق مذاکره و صحبت به همین مشکلات نقطه پایان گذاشته شود، در غیر آن مطابق قانون اعتصابات و اعتراضات که در کجا این اعتراضات دایر شده می‌تواند بربنیاد آن همرای این همکاران و طرفداران شان مجبور استیم برخورد قانونی کنیم.»

دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که در برگه‌‎های رأی‌دهی انتخابات، شهرت نامزدانی ثبت شده است که به فهرست نهایی راه یافته اند و این فهرست تغییر پذیر نیست. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری (UNDP) حدود ده میلیون برگۀ رأی‌دهی را در امارات متحدۀ عربی به چاپ برساند.

هرچند آقای هاشمی می‌گوید که رایزنی‌ها با معترضان در بارۀ پایان دادن به اعتراض‌ها جریان دارند و امیدوارند به نتیجه‌یی برسند، اما شماری از معترضان می‌گویند تا زمانی به اعتراض شان ادامه خواهند داد که خواست‌های آنان برآورده شوند.

قیس حسن، یکی از این معترضان گفت: «همین ظلمی که مردم را از لیست کشیدند و می‌خواهند خون مردم را بریزانند ما به این خون ریختاندن آماده استیم.»

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند بدلیل اعتراض‌ها آنان نتوانسته اند فهرست واجدان شرایط رأی دهی را در مرکزهای رأی دهی آماده سازند و نیز استخدام کارمندان برای روز انتخابات که قرار بود روز شنبه آغاز شود، تا هنوز آغاز نشده است.

هم‌رسانی کنید