Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سرپرست دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات از سمتش کناره‌گیری کرد

شهلا حق، سرپرست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات شام یک‌شنبه (۲۳ ثور) از سمتش کناره‌گیری کرد.
 
بانو حق، با فرستادن استعفانامه‌اش به کمیسیون مستقل انتخابات، گفته‌است که تصمیم رییس این کمیسیون در بارۀ نصب برچسب بر کاپی شناس‌‎نامه‌ها زمینه را برای بیشترشدن تقلب‌های گسترده در انتخابات فراهم می‌سازد.
 
او، در این استعفانامه‌اش افزوده‌است که طرح نصب برچسپ بر کاپی شناس‌نامه‌ها از نظر فنی، برگزاری انتخابات را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند و این طرح عملی نیست. از همین‌رو، او نمی‌خواهد که پس‌از این به کارش ادامه بدهد، زیرا انتخابات آینده پُراز تقلب خواهد بود.
  
همزمان با این، دو معاون و دو عضو كميسيون مستقل انتخابات، نیز تصميم در بارۀ نصب برچسب بر كاپی شناس‌نامه‌ها را غيرقانونی خوانده و با این‌کار مخالف اند.
 
آنان می‌گویند که رییس این کمیسیون همراه رییس‌جمهور به‌تنهایی دربارۀ این طرح تصمیم گرفته‌اند.
 
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند با طرحی‌که خبرش را ارگ ریاست‌جمهوری روز پنج‌شنبه بیرون کشید، تنها رییس و یک‌عضو دیگر این کمیسیون موافق استند، اما چهارعضو دیگر این کمیسیون، این طرح را رد کرده‌اند.
 
فيصله‌نامۀ كميسيون مستقل انتخابات دربارۀ این موضوع که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، نشان می‌دهد که وسیمه بادغيسی، معاون عملياتی و معاذالله دولتی، معاون اداری و مالی کمیسیون انتخابات، عبدالقادر قريشی و مليحه حسن، اعضای كميسيون مستقل انتخابات آن‎را امضا کرده‌اند.
 
بربنیاد این فیصله‌نامه، این اعضای کمیسیون انتخابات طرح بدیل برچسپ در كاپی شناس‌نامه‌ها را رد كرده‌اند.
 
آنان می‌گويند كه بربنياد قانون انتخابات، این كميسيون نمی‌تواند در جريان روند انتخابات کارشیوه‌های مربوط به انتخابات را تعدیل کند.
 
معاونان اين كميسيون، می‌گويند كه در حضور گراند كيپن، آقای بهجت و كبريا، نماينده‌گان سازمان ملل متحد در كابل، و شهلا حق، سرپرست پیشین دبيرخانۀ كميسيون مستقل انتخابات به روز بيستم ماه ثور، اين تصميم را گرفته‌اند، اما رییس این کمیسیون با رییس‌جمهور این فیصلۀ آنان را نادیده گرفتند و این طرح را رییس این کمیسیون در هماهنگی با رییس‌جمهور از بهر نصب برچسپ در کاپی شناس‌نامه‌ها عملی اعلام کردند.
 
رييس كميسيون انتخابات، حاضر نشد در اين باره با طلوع‌نيوز گفت‌وگو کند.
 
اول الرحمان رودوال، رییس مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در کابل، اما در این باره گفت: «کمیسیون به‌تازه‌گی‌ها این تصمیم را گرفته‌است. دیروز تصمیم گرفته شد و ما امروز در کابل به همه مرکزها اعلام کردیم که در کاپی تذکره هم استیکر نصب کنند، اما باید اصل تذکره هم با شخص ثبت‌نام‌کننده باشد.»

در همین‌حال، شماری‌از آگاهان و اعضای مجلس سنا می‌گویند که هرگونه تحمیل خلاف قانون بر روند انتخابات، این برنامه ملی را بدنام خواهد ساخت.

کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان را تا یک ماه دیگر در مرکزهای ولایت‌ها تمدید کرده‌است. قراراست این روند به‌زودی در ولسوالی‌ها نیز آغاز شود.

سرپرست دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات از سمتش کناره‌گیری کرد

بانو حق، از سال ۱۳۸۲خورشیدی به‌این‌سو در بخش‌های از کمیسیون مستقل انتخابات، کار کرده بود.

Thumbnail

شهلا حق، سرپرست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات شام یک‌شنبه (۲۳ ثور) از سمتش کناره‌گیری کرد.
 
بانو حق، با فرستادن استعفانامه‌اش به کمیسیون مستقل انتخابات، گفته‌است که تصمیم رییس این کمیسیون در بارۀ نصب برچسب بر کاپی شناس‌‎نامه‌ها زمینه را برای بیشترشدن تقلب‌های گسترده در انتخابات فراهم می‌سازد.
 
او، در این استعفانامه‌اش افزوده‌است که طرح نصب برچسپ بر کاپی شناس‌نامه‌ها از نظر فنی، برگزاری انتخابات را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند و این طرح عملی نیست. از همین‌رو، او نمی‌خواهد که پس‌از این به کارش ادامه بدهد، زیرا انتخابات آینده پُراز تقلب خواهد بود.
  
همزمان با این، دو معاون و دو عضو كميسيون مستقل انتخابات، نیز تصميم در بارۀ نصب برچسب بر كاپی شناس‌نامه‌ها را غيرقانونی خوانده و با این‌کار مخالف اند.
 
آنان می‌گویند که رییس این کمیسیون همراه رییس‌جمهور به‌تنهایی دربارۀ این طرح تصمیم گرفته‌اند.
 
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند با طرحی‌که خبرش را ارگ ریاست‌جمهوری روز پنج‌شنبه بیرون کشید، تنها رییس و یک‌عضو دیگر این کمیسیون موافق استند، اما چهارعضو دیگر این کمیسیون، این طرح را رد کرده‌اند.
 
فيصله‌نامۀ كميسيون مستقل انتخابات دربارۀ این موضوع که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، نشان می‌دهد که وسیمه بادغيسی، معاون عملياتی و معاذالله دولتی، معاون اداری و مالی کمیسیون انتخابات، عبدالقادر قريشی و مليحه حسن، اعضای كميسيون مستقل انتخابات آن‎را امضا کرده‌اند.
 
بربنیاد این فیصله‌نامه، این اعضای کمیسیون انتخابات طرح بدیل برچسپ در كاپی شناس‌نامه‌ها را رد كرده‌اند.
 
آنان می‌گويند كه بربنياد قانون انتخابات، این كميسيون نمی‌تواند در جريان روند انتخابات کارشیوه‌های مربوط به انتخابات را تعدیل کند.
 
معاونان اين كميسيون، می‌گويند كه در حضور گراند كيپن، آقای بهجت و كبريا، نماينده‌گان سازمان ملل متحد در كابل، و شهلا حق، سرپرست پیشین دبيرخانۀ كميسيون مستقل انتخابات به روز بيستم ماه ثور، اين تصميم را گرفته‌اند، اما رییس این کمیسیون با رییس‌جمهور این فیصلۀ آنان را نادیده گرفتند و این طرح را رییس این کمیسیون در هماهنگی با رییس‌جمهور از بهر نصب برچسپ در کاپی شناس‌نامه‌ها عملی اعلام کردند.
 
رييس كميسيون انتخابات، حاضر نشد در اين باره با طلوع‌نيوز گفت‌وگو کند.
 
اول الرحمان رودوال، رییس مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در کابل، اما در این باره گفت: «کمیسیون به‌تازه‌گی‌ها این تصمیم را گرفته‌است. دیروز تصمیم گرفته شد و ما امروز در کابل به همه مرکزها اعلام کردیم که در کاپی تذکره هم استیکر نصب کنند، اما باید اصل تذکره هم با شخص ثبت‌نام‌کننده باشد.»

در همین‌حال، شماری‌از آگاهان و اعضای مجلس سنا می‌گویند که هرگونه تحمیل خلاف قانون بر روند انتخابات، این برنامه ملی را بدنام خواهد ساخت.

کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان را تا یک ماه دیگر در مرکزهای ولایت‌ها تمدید کرده‌است. قراراست این روند به‌زودی در ولسوالی‌ها نیز آغاز شود.

هم‌رسانی کنید