Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: خارج از قانون اساسی تغییرات در حکومت‌داری امکان‌پذیر نیست

همزمان با نشر گزارش‌ها در بارۀ احتمال به تعویق افتادن انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهورغنی اما بر برگزاری این انتخابات تأکید می‌ورزد. او هرچند در بارۀ زمان برگزاری این انتخابات چیزی نمی‌گوید، اما تأکید دارد که مردم باید سرنوشت شان را در این انتخابات مشخص سازند.

آقای غنی که پس از چاشت امروز در مراسم «تقدیر از کارمندان خلاق و برتر در عرصه خدمات ملکی» در کابل سخن می‌زد گفت: «انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری افغانستان فرصت این را می‌دهد که بصورت واضیح مردم افغانستان تصمیم بگیرند که به کدام جهت می‌روند، اما نقطۀ اصلی این است که تصمیم‌گیرندۀ مردم افغانستان استند.»

رییس‌جمهور در حالی بر تصمیم‌گیری مردم برای آیندۀ افغانستان تأکید می‌ورزد که پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر احتمال ایجاد ادارۀ موقت ازبهر آوردن طالبان در حکومت نشر شده‌اند – گزارش‌هایی که به گفت‌وگوهای صلح پیوند داده شده‌اند.

آقای غنی اما می‌گوید که هیچ تغییری را در حکومت داری نمی‌پذیرد که بیرون از قانون اساسی باشد: «تصمیم‌گیرنده مردم افغانستان استند. خارج از قانون اساسی تغییرات در حکومت‌داری نه قابل قبول ما است و نه امکان‌ پذیر است و نه شدنی است. و این را ما به شدت رد می‌کنیم؛ مردم افغانستان تصمیم گیرندۀ اصلی استند.»

آقای غنی هم‌چنان تأکید کرد که هیچ‌کسی نمی‌تواند آیندۀ زنان را از آنان بگیرد: «زن افغانستان مدیر است، مدبر است و متعهد است و آینده اش را کسی از او گرفته نمی تواند.»

بربنیاد تقویم کمیسیون مستقل انتخابات که پیش از این اعلام شده بود، انتخابات ریاست‌جمهوری قرار بود به تاریخ ۳۱ ماه حمل سال آینده هجری خورشیدی برگزار شود، اما اکنون گزارش‌هایی از احتمال تأخیر سه ماهه در برگزاری این انتخابات خبر می‌دهند.

رییس‌جمهور غنی، در سخنرانی امروزش، در بارۀ آن‌چه که او موفقیت آمیزبودن کار کمیسیون اصلاحات اداری می‌گوید، نیز سخن زد: «کمیسیون اصلاحات اداری در ۱۸ ماه به اندازۀ ۱۸ سال پیشرفت کرده‌است؛ در هر ماه به اندازۀ یک سال کار کرده‌است.»

غنی: خارج از قانون اساسی تغییرات در حکومت‌داری امکان‌پذیر نیست

آقای غنی هم‌چنان تأکید کرد که هیچ‌کسی نمی‌تواند آیندۀ زنان را از آنان بگیرد.

Thumbnail

همزمان با نشر گزارش‌ها در بارۀ احتمال به تعویق افتادن انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهورغنی اما بر برگزاری این انتخابات تأکید می‌ورزد. او هرچند در بارۀ زمان برگزاری این انتخابات چیزی نمی‌گوید، اما تأکید دارد که مردم باید سرنوشت شان را در این انتخابات مشخص سازند.

آقای غنی که پس از چاشت امروز در مراسم «تقدیر از کارمندان خلاق و برتر در عرصه خدمات ملکی» در کابل سخن می‌زد گفت: «انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری افغانستان فرصت این را می‌دهد که بصورت واضیح مردم افغانستان تصمیم بگیرند که به کدام جهت می‌روند، اما نقطۀ اصلی این است که تصمیم‌گیرندۀ مردم افغانستان استند.»

رییس‌جمهور در حالی بر تصمیم‌گیری مردم برای آیندۀ افغانستان تأکید می‌ورزد که پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر احتمال ایجاد ادارۀ موقت ازبهر آوردن طالبان در حکومت نشر شده‌اند – گزارش‌هایی که به گفت‌وگوهای صلح پیوند داده شده‌اند.

آقای غنی اما می‌گوید که هیچ تغییری را در حکومت داری نمی‌پذیرد که بیرون از قانون اساسی باشد: «تصمیم‌گیرنده مردم افغانستان استند. خارج از قانون اساسی تغییرات در حکومت‌داری نه قابل قبول ما است و نه امکان‌ پذیر است و نه شدنی است. و این را ما به شدت رد می‌کنیم؛ مردم افغانستان تصمیم گیرندۀ اصلی استند.»

آقای غنی هم‌چنان تأکید کرد که هیچ‌کسی نمی‌تواند آیندۀ زنان را از آنان بگیرد: «زن افغانستان مدیر است، مدبر است و متعهد است و آینده اش را کسی از او گرفته نمی تواند.»

بربنیاد تقویم کمیسیون مستقل انتخابات که پیش از این اعلام شده بود، انتخابات ریاست‌جمهوری قرار بود به تاریخ ۳۱ ماه حمل سال آینده هجری خورشیدی برگزار شود، اما اکنون گزارش‌هایی از احتمال تأخیر سه ماهه در برگزاری این انتخابات خبر می‌دهند.

رییس‌جمهور غنی، در سخنرانی امروزش، در بارۀ آن‌چه که او موفقیت آمیزبودن کار کمیسیون اصلاحات اداری می‌گوید، نیز سخن زد: «کمیسیون اصلاحات اداری در ۱۸ ماه به اندازۀ ۱۸ سال پیشرفت کرده‌است؛ در هر ماه به اندازۀ یک سال کار کرده‌است.»

هم‌رسانی کنید