Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار کمیسیون‌های انتخاباتی از استفادۀ امکانات دولتی توسط نامزدان

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که استفاده از صلاحیت و امکانات دولتی و بین‌المللی در پیکارهای انتخاباتی تخلف شمرده می‌شود.

علی رضا روحانی، سخن‌گوی این کمیسیون می‌گوید اگر نامزدان در پیکارهای انتخاباتی شان این موضوع را در نظر نگیرند، با آن به گونۀ جدی برخورد خواهد شد.

از سویی هم، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد که اگر در جریان  پیکارهای انتخاباتی در کارهای این نهاد مداخله کند، زیر پیگرد قرار خواهد گرفت.

آقای روحانی، می‌گوید که به غیر از تخلفات رسانه‌ها که از سوی کمیتۀ رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات باید بررسی شوند، بررسی تمامی تخلفات و تخطی‌های انتخاباتی از صلاحیت‌های این نهاد است و کمیسیون انتخابات حق مداخله را در آن‌ها ندارد: «صرفأ یک مورد استثنا داریم که آن تخلفات رسانه‌ها است؛ تنها مرجع رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی، کمیتۀ رسانه‌های کمیسیون انتخابا است.»

در همین حال، سیدحفیط الله هاشمی، سخن‎‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که رسیده‌گی به تخطی‌ها و تخلف‌های رسانه‌یی نامزدان انتخابات، صلاحیت این نهاد است: «این ها قانون را یک بار بخوانند و ببینند که این مسؤولیت کی است؟ اگر این طور می‌بود، چرا در قانون بنام کمیتۀ رسانه ها را چرا ایجاد کردند – پس کمیتۀ رسانه‌ها چه کار کند، تماشا کند که نامزدان چه می‌کنند؟»

پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده‌گان روز جمعه آغاز شد و قرار است تا بیست و ششم ماه میزان ادامه داشته باشد.

برای ۲۴۹ کرسی مجلس نماینده‌گان بیش از ۲۵۰۰ تن خودش را نامزد کرده اند. قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ بیست و هشتم ماه میزان در ۳۳ ولایت کشور – به استثنای ولایت غزنی - برگزار شود.

هشدار کمیسیون‌های انتخاباتی از استفادۀ امکانات دولتی توسط نامزدان

نامزدان در سومین روز پیکارهای انتخاباتی، برنامه‌های شان را برای شهروندان ارایه کردند. قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ ۲۸ میزان برگزار شود – انتخاباتی که بیش از ۲۵۰۰ تن خود شان را در آن نامزد کرده اند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که استفاده از صلاحیت و امکانات دولتی و بین‌المللی در پیکارهای انتخاباتی تخلف شمرده می‌شود.

علی رضا روحانی، سخن‌گوی این کمیسیون می‌گوید اگر نامزدان در پیکارهای انتخاباتی شان این موضوع را در نظر نگیرند، با آن به گونۀ جدی برخورد خواهد شد.

از سویی هم، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد که اگر در جریان  پیکارهای انتخاباتی در کارهای این نهاد مداخله کند، زیر پیگرد قرار خواهد گرفت.

آقای روحانی، می‌گوید که به غیر از تخلفات رسانه‌ها که از سوی کمیتۀ رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات باید بررسی شوند، بررسی تمامی تخلفات و تخطی‌های انتخاباتی از صلاحیت‌های این نهاد است و کمیسیون انتخابات حق مداخله را در آن‌ها ندارد: «صرفأ یک مورد استثنا داریم که آن تخلفات رسانه‌ها است؛ تنها مرجع رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی، کمیتۀ رسانه‌های کمیسیون انتخابا است.»

در همین حال، سیدحفیط الله هاشمی، سخن‎‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که رسیده‌گی به تخطی‌ها و تخلف‌های رسانه‌یی نامزدان انتخابات، صلاحیت این نهاد است: «این ها قانون را یک بار بخوانند و ببینند که این مسؤولیت کی است؟ اگر این طور می‌بود، چرا در قانون بنام کمیتۀ رسانه ها را چرا ایجاد کردند – پس کمیتۀ رسانه‌ها چه کار کند، تماشا کند که نامزدان چه می‌کنند؟»

پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده‌گان روز جمعه آغاز شد و قرار است تا بیست و ششم ماه میزان ادامه داشته باشد.

برای ۲۴۹ کرسی مجلس نماینده‌گان بیش از ۲۵۰۰ تن خودش را نامزد کرده اند. قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ بیست و هشتم ماه میزان در ۳۳ ولایت کشور – به استثنای ولایت غزنی - برگزار شود.

هم‌رسانی کنید