Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۴عضو کمیسیون انتخابات مخالف نصب برچسپ بر کاپی شناس‌نامه‌ها استند

دو معاون و دو عضو كمیسیون مستقل انتخابات، تصمیم در بارۀ نصب برچسب بر كاپی شناس نامه ها را غیرقانونی می‌دانند و با این کار مخالف اند.

آنان می‌گویند که رییس این کمیسیون همراه رییس‌جمهور به تنهایی در بارۀ این طرح تصمیم گرفته اند.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند با طرحی که خبرش را ارگ ریاست جمهوری روز پنج شنبه بیرون کشید تنها رییس و یک عضو دیگر این کمیسیون موافق استند، اما چهار عضو دیگر این کمیسیون این طرح را رد کرده اند.

فیصله نامۀ كمیسیون مستقل انتخابات در بارۀ این موضوع که به طلوع نیوز رسیده، نشان می دهد که وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی و معاذ الله دولتی، معاون اداری و مالی، کمیسیون انتخابات، عبدالقادر قریشی و ملیحه حسن، اعضای كمیسیون مستقل انتخابات آن را امضا کرده اند.

بربنیاد این فیصله نامه، این اعضای کمیسیون انتخابات طرح بدیل برچسپ در كاپی شناس نامه ها را رد كرده اند.

آنان می‌گویند كه بربنیاد قانون انتخابات، این كمیسیون نمی تواند در جریان روند انتخابات کارشیوه های مربوط به انتخابات را تعدیل کند.

معاونان این كمیسیون، می‌گویند كه در حضور گراند كیپن، آقای بهجت و كبریا، نماینده گان سازمان ملل متحد در كابل و شهلا حق، سرپرست پیشین دبیرخانۀ كمیسیون مستقل انتخابات (خانم حق در اعتراض به این موضوع از سمتش استعفا داده است) به روز بیستم ماه ثور، این تصمیم را گرفته اند، اما رییس این کمیسیون با رییس جمهور این فیصلۀ آنان را نادیده گرفتند و این طرح را رییس این کمیسیون در هماهنگی با رییس جمهور از بهر نصب برچسپ در کاپی شناس نامه ها عملی اعلام کردند.

رییس كمیسیون انتخابات، حاضر نیست در این باره با طلوع نیوز گفت و گو کند.

اما، اول الرحمان رود وال، رییس مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در کابل در این باره می‌گوید: «کمیسیون به تازه گی‌ها این تصمیم را گرفته است. دیروز تصمیم گرفته شد و ما امروز در کابل به همه مرکزها اعلام کردیم که در کاپی تذکره هم استیکر نصب کنند، اما باید اصل تذکره هم با شخص ثبت نام کننده باشد.»

خبر نصب برچسب ها بر کاپی شناس نامه ها روز پنج شنبه از سوی دفتر سخن‌گوی رییس جمهور بیرون داده شد، اما معاون سخن گوی ریاست جمهوری ادعای دخالت حکومت را درکار های کمیسیون مستقل انتخابات رد می‌‎کند.

در همین حال، شماری از آگاهان واعضای مجلس سنا می‌گویند که هرگونه تحمیل خلاف قانون برروند انتخابات این برنامه ملی را بد نام خواهد ساخت.

فرهاد سخی، عضو مجلس سنا اظهار داشت: «این انتخابات را نامش را انتصابات بگذارید، هیچ ضرور نیست که اینقدر مصرف شود که از مال بیت المال به این انتخابات مصرف شود.»

کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان را تا یک ماه دیگر در مر کزهای ولایت ها تمدید کرده است. قرار است این روند به زودی در ولسوالی ها نیز آغاز شود.

۴عضو کمیسیون انتخابات مخالف نصب برچسپ بر کاپی شناس‌نامه‌ها استند

فیصله نامۀ كمیسیون مستقل انتخابات در بارۀ این موضوع که به طلوع نیوز رسیده، نشان می دهد که وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی و معاذ الله دولتی، معاون اداری و مالی، کمیسیون انتخابات، عبدالقادر قریشی و ملیحه حسن، اعضای كمیسیون مستقل انتخابات آن را امضا کرده اند.

تصویر بندانگشتی

دو معاون و دو عضو كمیسیون مستقل انتخابات، تصمیم در بارۀ نصب برچسب بر كاپی شناس نامه ها را غیرقانونی می‌دانند و با این کار مخالف اند.

آنان می‌گویند که رییس این کمیسیون همراه رییس‌جمهور به تنهایی در بارۀ این طرح تصمیم گرفته اند.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند با طرحی که خبرش را ارگ ریاست جمهوری روز پنج شنبه بیرون کشید تنها رییس و یک عضو دیگر این کمیسیون موافق استند، اما چهار عضو دیگر این کمیسیون این طرح را رد کرده اند.

فیصله نامۀ كمیسیون مستقل انتخابات در بارۀ این موضوع که به طلوع نیوز رسیده، نشان می دهد که وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی و معاذ الله دولتی، معاون اداری و مالی، کمیسیون انتخابات، عبدالقادر قریشی و ملیحه حسن، اعضای كمیسیون مستقل انتخابات آن را امضا کرده اند.

بربنیاد این فیصله نامه، این اعضای کمیسیون انتخابات طرح بدیل برچسپ در كاپی شناس نامه ها را رد كرده اند.

آنان می‌گویند كه بربنیاد قانون انتخابات، این كمیسیون نمی تواند در جریان روند انتخابات کارشیوه های مربوط به انتخابات را تعدیل کند.

معاونان این كمیسیون، می‌گویند كه در حضور گراند كیپن، آقای بهجت و كبریا، نماینده گان سازمان ملل متحد در كابل و شهلا حق، سرپرست پیشین دبیرخانۀ كمیسیون مستقل انتخابات (خانم حق در اعتراض به این موضوع از سمتش استعفا داده است) به روز بیستم ماه ثور، این تصمیم را گرفته اند، اما رییس این کمیسیون با رییس جمهور این فیصلۀ آنان را نادیده گرفتند و این طرح را رییس این کمیسیون در هماهنگی با رییس جمهور از بهر نصب برچسپ در کاپی شناس نامه ها عملی اعلام کردند.

رییس كمیسیون انتخابات، حاضر نیست در این باره با طلوع نیوز گفت و گو کند.

اما، اول الرحمان رود وال، رییس مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در کابل در این باره می‌گوید: «کمیسیون به تازه گی‌ها این تصمیم را گرفته است. دیروز تصمیم گرفته شد و ما امروز در کابل به همه مرکزها اعلام کردیم که در کاپی تذکره هم استیکر نصب کنند، اما باید اصل تذکره هم با شخص ثبت نام کننده باشد.»

خبر نصب برچسب ها بر کاپی شناس نامه ها روز پنج شنبه از سوی دفتر سخن‌گوی رییس جمهور بیرون داده شد، اما معاون سخن گوی ریاست جمهوری ادعای دخالت حکومت را درکار های کمیسیون مستقل انتخابات رد می‌‎کند.

در همین حال، شماری از آگاهان واعضای مجلس سنا می‌گویند که هرگونه تحمیل خلاف قانون برروند انتخابات این برنامه ملی را بد نام خواهد ساخت.

فرهاد سخی، عضو مجلس سنا اظهار داشت: «این انتخابات را نامش را انتصابات بگذارید، هیچ ضرور نیست که اینقدر مصرف شود که از مال بیت المال به این انتخابات مصرف شود.»

کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان را تا یک ماه دیگر در مر کزهای ولایت ها تمدید کرده است. قرار است این روند به زودی در ولسوالی ها نیز آغاز شود.

هم‌رسانی کنید