تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

کمیسیون انتخابات خواهان توجه بیشتر به امنیت انتخابات است

کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی با مسوولان امنیتی از این نهادها می‌خواهد که در رسانیدن مواد انتخاباتی به ۵ هزار و ۷۴ مرکز رأی دهی کمک کرده و امنیت این مراکز را تأمین کنند. 

معاذ الله دولتی معاون اداری و مالی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «تشویش این است که خدا نخواسته زیر تاثیر مسایل سیاسی مراکز یک منطقه را که امن است نا امن گزارش بدهند و منطقه را که نا امن است امن گزارش داده شود.»

مسوولان نهادهای امنیتی می‌گویند که نیروهای امنیتی تمامی آماده گی‌ها را برای برگزاری انتخابات دارند.

اجمل عابدی، معاون پالیسی ریاست امنیت ملی، گفت: «ما آماده‌گی‌های خود را داریم. امروز آماده‌گی‌های ما تکمیل می‌شوند در وزارت امور داخله و با کمیسیون انتخابات شریک می‌شود. در رابطه به تأمین امنیت مشکل دیگر وجود ندارد.»

در همین حال کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که در بارۀ در حدود صد تن از نامزدان سند‌هایی در دست دارند اما به علت به میان نیامدن بحران در روند انتخابات نام های این نامزدان را از فهرست نهایی بیرون نساخته اند، اما به زودی نام‌های پانزده نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان را به علت تکمیل نکردن شرایط نامزدی از این فهرست بیرون می‌سازند.

حمیرا حقمل، معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «کسانی استند که در لست اخطارهای جدی بودند، دوسیه‌های شان نزد ما ان وقت تکمیل نبود، اما حالا تکمیل شده اند. کسانی استند که در لست اخطار هم نبودند و حالا شناسایی شده اند به کمک نهادهای امنیتی که به زودی نام‌های شان از سوی کمییسون شکایت انتخاباتی حذف خواهد شد.»

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «کمیسیون انتخابات با کمیسیون شکایت‌ها یک هماهنگی خوب دارند. شکایت‌های که به مارسیده اند انشالله که به زودی با کمیسیون شکایات یکجا در اینباره تصمیم گرفته خواهد شد.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مواد انتخاباتی به تمامی مرکزهای ولایت‌ها رسیده‌اند و روز هفدهم ماه میزان انتقال این مواد به ولسوالی‌ها اغاز خواهد شد.

انتخابات ۹۸

کمیسیون انتخابات خواهان توجه بیشتر به امنیت انتخابات است

مسوولان نهادهای امنیتی می‌گویند که نیروهای امنیتی تمامی آماده گی‌ها را برای برگزاری انتخابات دارند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی با مسوولان امنیتی از این نهادها می‌خواهد که در رسانیدن مواد انتخاباتی به ۵ هزار و ۷۴ مرکز رأی دهی کمک کرده و امنیت این مراکز را تأمین کنند. 

معاذ الله دولتی معاون اداری و مالی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «تشویش این است که خدا نخواسته زیر تاثیر مسایل سیاسی مراکز یک منطقه را که امن است نا امن گزارش بدهند و منطقه را که نا امن است امن گزارش داده شود.»

مسوولان نهادهای امنیتی می‌گویند که نیروهای امنیتی تمامی آماده گی‌ها را برای برگزاری انتخابات دارند.

اجمل عابدی، معاون پالیسی ریاست امنیت ملی، گفت: «ما آماده‌گی‌های خود را داریم. امروز آماده‌گی‌های ما تکمیل می‌شوند در وزارت امور داخله و با کمیسیون انتخابات شریک می‌شود. در رابطه به تأمین امنیت مشکل دیگر وجود ندارد.»

در همین حال کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که در بارۀ در حدود صد تن از نامزدان سند‌هایی در دست دارند اما به علت به میان نیامدن بحران در روند انتخابات نام های این نامزدان را از فهرست نهایی بیرون نساخته اند، اما به زودی نام‌های پانزده نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان را به علت تکمیل نکردن شرایط نامزدی از این فهرست بیرون می‌سازند.

حمیرا حقمل، معاون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «کسانی استند که در لست اخطارهای جدی بودند، دوسیه‌های شان نزد ما ان وقت تکمیل نبود، اما حالا تکمیل شده اند. کسانی استند که در لست اخطار هم نبودند و حالا شناسایی شده اند به کمک نهادهای امنیتی که به زودی نام‌های شان از سوی کمییسون شکایت انتخاباتی حذف خواهد شد.»

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «کمیسیون انتخابات با کمیسیون شکایت‌ها یک هماهنگی خوب دارند. شکایت‌های که به مارسیده اند انشالله که به زودی با کمیسیون شکایات یکجا در اینباره تصمیم گرفته خواهد شد.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مواد انتخاباتی به تمامی مرکزهای ولایت‌ها رسیده‌اند و روز هفدهم ماه میزان انتقال این مواد به ولسوالی‌ها اغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید