Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیسیون انتخابات روند بازشماری آرای کابل را از سرگرفت

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند باز شماری آرای ولایت کابل را  پس از یک وقفه هفت روزه  از سرگرفت.

این کمیسیون می‌گوید که پس از رأی زنی‌ها  با کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ کارگیری ازیک راهکار تازه برای بازشماری آرای ولایت کابل به توافق رسیده است.

بر بنیاد این راهکار ، پس از این هر دو کمیسیون تمامی اطلاعات  را درباره انتخابات ولایت کابل با یک دیگر در میان خواهند گذاشت تا شفافیت بیشتر در نتیجه‌گیری از آن ، به دست آید.

پس از آن‌که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از ابطال آرای ولایت کابل خبر داد، هر دو نهاد انتخاباتی با پا درمیانی  معاون دوم رییس‌جمهور بر سر ایجاد یک راهکار تازه از بهر ایجاد شفافیت در روند بازشماری آرا به توافق رسیدند.

علی رضا روحانی، سخن‌گوی کمیسون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت:«همکاران تخنیکی ما از هردو کمیسیون در سطح دارالانشا روی یک چارچوکات تازه به توافق رسیده اند.»

سید حفیظ الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون  مستقل انتخابات گفت:«هر روز روند بازشماری باید براساس یک پلان مشخص باشه.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی که پس ازنزدیک به یک هفته تآخیر به فرستادن ناظران به  روند بازشماری آرا به کمیسیون مستقل انتخابات توافق نشان داده است به نتایج  کارگیری ازراه کار تازه خوشبین است.

نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که راهکار تازه  کمیسیون‌های انتخاباتی باید در روند بازشماری آرای ولایت‌های دیگر نیز کار گرفته می‌شد.

یوسف رشید، ریس اجرایوی نهاد فیفا گفت:«این البته یک ضرورت بود در آغاز روند. ما چندین بار نگرانی مان را در این باره ابراز داشتیم که هر دو کمیسیون باید یک میکانیزم مشترک را ایجاد نمایند تا یک رویه واحد بالای تمامی ولایت‌ها تطبیق شود. اما یک رویه واحد وجود ندارد و رویه های مختلف بالای هر ولایت تطبیق شده اند.»

یاقوت خان زاده، ناظر بر روند انتخابات گفت:«امو افرادی استند که شمارشه دوباره اینا شمارش میکنند. ولی چیزی فکر نکنم که امکان داشته باشه که ای شمارش دوباره به مو روی شفافیت بره.»

کمیسیون انتخابات می‌گوید که راهکار تازه  ، برای بازشماری ده درصد آرای ریخته شده در صندوق‌های انتخابات  کابل ،کارگرفته خواهد شد زیرا نود درصد آرای دیگر نیازی به بازشماری ندارد.

تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان ۲۳ ولایت را اعلام کرده است وتعهد سپرده است تا نتایج انتخابات ده ولایت دیگر را در روزهای آینده اعلام نماید.

کمیسیون انتخابات روند بازشماری آرای کابل را از سرگرفت

کمیسیون انتخابات می‌گوید که راهکار تازه  ، برای بازشماری ده درصد آرای ریخته شده در صندوق‌های انتخابات  کابل ،کارگرفته خواهد شد زیرا نود درصد آرای دیگر نیازی به بازشماری ندارد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند باز شماری آرای ولایت کابل را  پس از یک وقفه هفت روزه  از سرگرفت.

این کمیسیون می‌گوید که پس از رأی زنی‌ها  با کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ کارگیری ازیک راهکار تازه برای بازشماری آرای ولایت کابل به توافق رسیده است.

بر بنیاد این راهکار ، پس از این هر دو کمیسیون تمامی اطلاعات  را درباره انتخابات ولایت کابل با یک دیگر در میان خواهند گذاشت تا شفافیت بیشتر در نتیجه‌گیری از آن ، به دست آید.

پس از آن‌که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از ابطال آرای ولایت کابل خبر داد، هر دو نهاد انتخاباتی با پا درمیانی  معاون دوم رییس‌جمهور بر سر ایجاد یک راهکار تازه از بهر ایجاد شفافیت در روند بازشماری آرا به توافق رسیدند.

علی رضا روحانی، سخن‌گوی کمیسون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت:«همکاران تخنیکی ما از هردو کمیسیون در سطح دارالانشا روی یک چارچوکات تازه به توافق رسیده اند.»

سید حفیظ الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون  مستقل انتخابات گفت:«هر روز روند بازشماری باید براساس یک پلان مشخص باشه.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی که پس ازنزدیک به یک هفته تآخیر به فرستادن ناظران به  روند بازشماری آرا به کمیسیون مستقل انتخابات توافق نشان داده است به نتایج  کارگیری ازراه کار تازه خوشبین است.

نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که راهکار تازه  کمیسیون‌های انتخاباتی باید در روند بازشماری آرای ولایت‌های دیگر نیز کار گرفته می‌شد.

یوسف رشید، ریس اجرایوی نهاد فیفا گفت:«این البته یک ضرورت بود در آغاز روند. ما چندین بار نگرانی مان را در این باره ابراز داشتیم که هر دو کمیسیون باید یک میکانیزم مشترک را ایجاد نمایند تا یک رویه واحد بالای تمامی ولایت‌ها تطبیق شود. اما یک رویه واحد وجود ندارد و رویه های مختلف بالای هر ولایت تطبیق شده اند.»

یاقوت خان زاده، ناظر بر روند انتخابات گفت:«امو افرادی استند که شمارشه دوباره اینا شمارش میکنند. ولی چیزی فکر نکنم که امکان داشته باشه که ای شمارش دوباره به مو روی شفافیت بره.»

کمیسیون انتخابات می‌گوید که راهکار تازه  ، برای بازشماری ده درصد آرای ریخته شده در صندوق‌های انتخابات  کابل ،کارگرفته خواهد شد زیرا نود درصد آرای دیگر نیازی به بازشماری ندارد.

تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان ۲۳ ولایت را اعلام کرده است وتعهد سپرده است تا نتایج انتخابات ده ولایت دیگر را در روزهای آینده اعلام نماید.

هم‌رسانی کنید