Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون انتخابات فهرست نهایی نامزدان را فردا اعلام می‌کند

قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان را امروز یک‌شنبه (۲۱ اسد) اعلان نماید اما بدلیل اعتراض‌های شماری از کسانی‌که نام‌های شان از این فهرست بیرون کشیده شده اند، قرار شده است که این فهرست روز دوشنبه (۲۲ اسد)  اعلام شود.

اعتراض‌ها روند قرعه کشی برای تعیین شماره‌ها و‌صفحه های نام‌های نامزدان در برگه‌‎های رأی دهی را نیز امروز به تأخیر انداخت.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «مشکلاتی بود که من از بهر تأخیر معذرت می خواهم، نامزدانی که از فهرست بیرون شده اند آمده بودند و می خواستند مظاهره یا کار دیگری کنند.»

سر انجام روند قرعه کشی تعیین صفحه و شماره نام های نامزدان پس از سه ساعت تأخیر امروز آغاز شد. به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست نهایی نامزدان نام های دوهزارو پنج صدو شصت و یک تن جا داده شده اند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: «قرعه کسی ادامه دارد تا ناوقت های امروز و ما فردا لست نهایی را چهار بجه اعلان خواهیم کرد.»

قرار است کمیسیون مستقل انتخابات صفحه و نام‌های نامزدان را در برگه های رأی دهی بربنیاد قرعه تعیین کند و برگه های رای دهی برای چاپ به بیرون از کشور فرستاده خواهند شد.

کمیسیون انتخابات فهرست نهایی نامزدان را فردا اعلام می‌کند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید شماری از کسانی که نام های شان از فهرست نامزدان بیرون کشیده شده اند، از این کمیسیون خواسته اند تا فهرست نهایی نامزدان را اعلان نکند و قرعه کشی را برای تعیین صفحه و‌ شماره های نام های نامزدان برگذار نکند.

تصویر بندانگشتی

قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان را امروز یک‌شنبه (۲۱ اسد) اعلان نماید اما بدلیل اعتراض‌های شماری از کسانی‌که نام‌های شان از این فهرست بیرون کشیده شده اند، قرار شده است که این فهرست روز دوشنبه (۲۲ اسد)  اعلام شود.

اعتراض‌ها روند قرعه کشی برای تعیین شماره‌ها و‌صفحه های نام‌های نامزدان در برگه‌‎های رأی دهی را نیز امروز به تأخیر انداخت.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «مشکلاتی بود که من از بهر تأخیر معذرت می خواهم، نامزدانی که از فهرست بیرون شده اند آمده بودند و می خواستند مظاهره یا کار دیگری کنند.»

سر انجام روند قرعه کشی تعیین صفحه و شماره نام های نامزدان پس از سه ساعت تأخیر امروز آغاز شد. به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست نهایی نامزدان نام های دوهزارو پنج صدو شصت و یک تن جا داده شده اند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: «قرعه کسی ادامه دارد تا ناوقت های امروز و ما فردا لست نهایی را چهار بجه اعلان خواهیم کرد.»

قرار است کمیسیون مستقل انتخابات صفحه و نام‌های نامزدان را در برگه های رأی دهی بربنیاد قرعه تعیین کند و برگه های رای دهی برای چاپ به بیرون از کشور فرستاده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید