Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی: دلایل حذف نامزدان منطقی نیستند

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به زودی فیصلۀ خود را در بارۀ حذف نام‌های ۳۵ تن از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان، اعلام خواهد کرد.

معاون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی که امروز (شنبه، ۲۴ سنبله) به منظور  وضاحت دادن دربارۀ حذف نام‌های این نامزدان به مجلس نماینده‌گان فراخونده شده بود، گفت اطلاعاتی را که تاکنون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به دسترس این نهاد قرار داده است قناعت بخش نبوده است.

قاضی محمد عارف حافظ در این باره افزود: «دلایل قناعت بخشی برای ما ارایه نکردند که ما قناعت بکنیم. تا به حال اسناد نرسیده، هرزمانی که اسناد به ما رسید کمیسیون آماده است که خدمت شما نماینده‌گان محترم جزئیات را برساند.»

پس از آن‌که نام‌های این افراد از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی حذف شدند، واکنش‌های جدیی را به همراه شدند – تا آن‌جایی که این افراد دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را برای مدتی بستند.

در همین حال، رییس مجلس نماینده‌گان از سپری شدن زمان ابراز نگرانی می‌کند و از کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی می‌خواهد که فیصلۀ اش در بارۀ سرنوشت نامزدان حذف شده را در نامۀ رسمی به مجلس بفرستد.

عبدالروف ابراهیمی، افزود: «با استفاده از فرصت کم چانس را از دست ندهید طی دو سه روز همین نظر حقوقی شان را برای مردم افغانستان ابلاغ بکنند.»

اما، اکنون پرسش اینجاست که اگر کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی فیصلۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را نادرست بداند، درج نام‌های حذف شده به فهرست نهایی انتخابات امکان پذیراست؟

در این باره سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون انتخابات گفت: «کسانی‌که در لیست نهایی راه یافتند همان آخرین لیست است و رفته به چاپ و عملأ چاپ شده و دیگر تغییر در آن ممکن نیست.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، چندی پیش نام‌های ۳۵تن را به اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسؤول از فهرست نهایی نامزدان انتخابات حذف کرد.

کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی: دلایل حذف نامزدان منطقی نیستند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، چندی پیش نام‌های ۳۵تن را به اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسؤول از فهرست نهایی نامزدان انتخابات حذف کرد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به زودی فیصلۀ خود را در بارۀ حذف نام‌های ۳۵ تن از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان، اعلام خواهد کرد.

معاون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی که امروز (شنبه، ۲۴ سنبله) به منظور  وضاحت دادن دربارۀ حذف نام‌های این نامزدان به مجلس نماینده‌گان فراخونده شده بود، گفت اطلاعاتی را که تاکنون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به دسترس این نهاد قرار داده است قناعت بخش نبوده است.

قاضی محمد عارف حافظ در این باره افزود: «دلایل قناعت بخشی برای ما ارایه نکردند که ما قناعت بکنیم. تا به حال اسناد نرسیده، هرزمانی که اسناد به ما رسید کمیسیون آماده است که خدمت شما نماینده‌گان محترم جزئیات را برساند.»

پس از آن‌که نام‌های این افراد از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی حذف شدند، واکنش‌های جدیی را به همراه شدند – تا آن‌جایی که این افراد دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را برای مدتی بستند.

در همین حال، رییس مجلس نماینده‌گان از سپری شدن زمان ابراز نگرانی می‌کند و از کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی می‌خواهد که فیصلۀ اش در بارۀ سرنوشت نامزدان حذف شده را در نامۀ رسمی به مجلس بفرستد.

عبدالروف ابراهیمی، افزود: «با استفاده از فرصت کم چانس را از دست ندهید طی دو سه روز همین نظر حقوقی شان را برای مردم افغانستان ابلاغ بکنند.»

اما، اکنون پرسش اینجاست که اگر کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی فیصلۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را نادرست بداند، درج نام‌های حذف شده به فهرست نهایی انتخابات امکان پذیراست؟

در این باره سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون انتخابات گفت: «کسانی‌که در لیست نهایی راه یافتند همان آخرین لیست است و رفته به چاپ و عملأ چاپ شده و دیگر تغییر در آن ممکن نیست.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، چندی پیش نام‌های ۳۵تن را به اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسؤول از فهرست نهایی نامزدان انتخابات حذف کرد.

هم‌رسانی کنید