Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آرای ۲۹۸ محل بی بایومتریک بربنیاد برچسپ اعتبار داده می‌شود

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌پذیرد که به آرای ۲۹۸ محل - در حدود ۱۱هزار رأی -  که اطلاعات بایومتریکی شان در دست نیست، بربنیاد برچسپ‌های برگه‌های رأی‌دهی یا (کیو آر کُد) اعتبار داده خواهد شد.

یک عضو این کمیسیون، می‌گوید که از دستگاۀ مخصوص شناسایی (کیو آر کود) یا (کیو آر کود ریدر) که اطلاعات ثبت شدۀ رأی دهنده را نشان می‌دهد، در شناسایی درستی یا تقلبی بودن این آرا کار گرفته نخواهد شد.

این در حالی است که بربنیاد کارشیوۀ انتخابات، برای روشن شدن درستی یا تقلبی بودن برگه‌های رأی‌دهی، برچسپ‌های برگه‌های رأی‌دهی باید با دستگاه‌ها شناسایی یا کیو آر کود ریدر تشخیص شوند – کاری که اکنون کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دربارۀ ۲۹۸ محل بر خلاف آن عمل می‌کند.

سید قطب‌الدین رویدار می‌گوید که این آرا در بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نشده‌اند: «وقتی معلومات بایومتریکی انتقال داده نشده باشد، فکر نمی‌کنم (کیو آر کود ریدر) آن را بخواند؛ به همان اساس، ما در فیصله‌های خود آوردیم که کمیسیون انتخابات برای ما تصدیق بکند همین آرایی که در ۲۹۸محل وجود دارند آرای بایومتریک شده‌است و تصدیق بایومتریکی دارد.»

آقای رویدار، می‌گوید که اگر بررسی‌های ویژه ثابت سازند که از میان ۱۰۲هزار رأی، ۱۴هزار رأی به‌گونۀ وقفه‌یی پس از پایان زمان انتخابات به صندوق‌ها ریخته شده‌اند و نیز تفاوت بیشتر از شش رأی در برگه‌های نتایج و دستگاه‌های ثبت بایومتریک ثابت شوند این آرا باطل خواهند شد.

در همین حال، شماری از مقام‌های پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون‌های انتخاباتی باید بربنیاد کارشیوه‌های از پیش تعیین شده کار کنند.

عبدالله احمدزی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «فیصله‌هایی که فعلأ صورت گرفته به نظرم کمتر فیصله‌های نهایی معلوم می‌شود؛ اما بیشتر احکامی است که ایجاب می‌کند روند دومی باید آغاز شود.»

با این همه، نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که پیش از عملی شدن فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید اعضای این کمیسیون دربارۀ فیصله‌های شان توضیح بدهند.
یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا اظهار داشت: «اگر این‌ها از قانون کمی فاصله بگیرند و یا در مواردی که وضاحت وجود ندارد کار بیشتر انجام ندهند و شفافیت را درنظر نگیرند؛ در آن صورت سخت است کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بتواند داعیه‌یی را که برای تأمین شفافیت دارد بجا آورد.»

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دربارۀ چگونگی نمونه‌گیری از ۲۳۹هزار رأی منازعه برانگیز برای تفیش ویژۀ این آرا در حال رأی‌زنی استند و هنوز هم در این باره تصمیم نگرفته‌اند.

آرای ۲۹۸ محل بی بایومتریک بربنیاد برچسپ اعتبار داده می‌شود

بربنیاد کارشیوۀ انتخابات، برای روشن شدن درستی یا تقلبی بودن رأی برچسپ‌های برگه‌های رأی‌دهی باید با دستگاه‌ها شناسایی یا کیو آر کود ریدر تشخیص شوند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌پذیرد که به آرای ۲۹۸ محل - در حدود ۱۱هزار رأی -  که اطلاعات بایومتریکی شان در دست نیست، بربنیاد برچسپ‌های برگه‌های رأی‌دهی یا (کیو آر کُد) اعتبار داده خواهد شد.

یک عضو این کمیسیون، می‌گوید که از دستگاۀ مخصوص شناسایی (کیو آر کود) یا (کیو آر کود ریدر) که اطلاعات ثبت شدۀ رأی دهنده را نشان می‌دهد، در شناسایی درستی یا تقلبی بودن این آرا کار گرفته نخواهد شد.

این در حالی است که بربنیاد کارشیوۀ انتخابات، برای روشن شدن درستی یا تقلبی بودن برگه‌های رأی‌دهی، برچسپ‌های برگه‌های رأی‌دهی باید با دستگاه‌ها شناسایی یا کیو آر کود ریدر تشخیص شوند – کاری که اکنون کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دربارۀ ۲۹۸ محل بر خلاف آن عمل می‌کند.

سید قطب‌الدین رویدار می‌گوید که این آرا در بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نشده‌اند: «وقتی معلومات بایومتریکی انتقال داده نشده باشد، فکر نمی‌کنم (کیو آر کود ریدر) آن را بخواند؛ به همان اساس، ما در فیصله‌های خود آوردیم که کمیسیون انتخابات برای ما تصدیق بکند همین آرایی که در ۲۹۸محل وجود دارند آرای بایومتریک شده‌است و تصدیق بایومتریکی دارد.»

آقای رویدار، می‌گوید که اگر بررسی‌های ویژه ثابت سازند که از میان ۱۰۲هزار رأی، ۱۴هزار رأی به‌گونۀ وقفه‌یی پس از پایان زمان انتخابات به صندوق‌ها ریخته شده‌اند و نیز تفاوت بیشتر از شش رأی در برگه‌های نتایج و دستگاه‌های ثبت بایومتریک ثابت شوند این آرا باطل خواهند شد.

در همین حال، شماری از مقام‌های پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون‌های انتخاباتی باید بربنیاد کارشیوه‌های از پیش تعیین شده کار کنند.

عبدالله احمدزی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «فیصله‌هایی که فعلأ صورت گرفته به نظرم کمتر فیصله‌های نهایی معلوم می‌شود؛ اما بیشتر احکامی است که ایجاب می‌کند روند دومی باید آغاز شود.»

با این همه، نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که پیش از عملی شدن فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید اعضای این کمیسیون دربارۀ فیصله‌های شان توضیح بدهند.
یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا اظهار داشت: «اگر این‌ها از قانون کمی فاصله بگیرند و یا در مواردی که وضاحت وجود ندارد کار بیشتر انجام ندهند و شفافیت را درنظر نگیرند؛ در آن صورت سخت است کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بتواند داعیه‌یی را که برای تأمین شفافیت دارد بجا آورد.»

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دربارۀ چگونگی نمونه‌گیری از ۲۳۹هزار رأی منازعه برانگیز برای تفیش ویژۀ این آرا در حال رأی‌زنی استند و هنوز هم در این باره تصمیم نگرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید