تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احمد ولی مسعود: رییس‌جمهور غنی تلاش دارد انتخابات را مهندسی کند

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات‌ریاست جمهوری می‌گوید که رییس‌جمهور اشرف غنی در تلاش مهندسی انتخابات برای ماندن در قدرت است.

آقای مسعود می‌گوید مسایل صلح و برگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار مهم استند، اما مردم از این مسایل دور نگه داشته شده‌اند.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «در یک سال اخیر شما شاهد استید که این رژیم تمام تلاشش این است که کمپاین کند، از پول بیت المال استفاده کند، کمپاین خود را در گوشه گوشه افغانستان برساند و غرق در این است که چگونه بتواند مهندسی انتخابات را انجام بدهد، تقلب کند، تمام غمش این است. تمام مشکل مردم را یک طرف مانده و آمده کمپاین کند و یک دوره دیگه هم بیاید. از ولایت که می‌روند در ولایت‌ها پول توزیع می‌کنند، در گوشه گوشه استیکر می‌گیرند، امضا می‌گیرند از مردم، تعهد می‌گیرند از مردم، افراد خود را مقرر می‌کنند، کسانی را که آماده تقلب انتخابات استند.»

وی هشدار می‌دهد که اگر انتخابات به گونه شفاف برگذار نشود، بحران در کشور گسترش خواهد یافت.

فریده مومند، معاون نخست احمد ولی مسعود، گفت: «حکومت وحدت ملی از جوانان استفاده سوء می‌کند و از جوانان برای تزیین اداره کار می‌گیرد و جوانان را در کاغذ پرانی‌ها می‌گمارد، و جوانان را با ایدیولوژی‌های سمتی و قومی و تباری آشنا ساخته است؛ چیزی که خلاف ایدیولوژی‌های جوانان است.»

در همین حال، جان‌بس، سفیر ایالات متحده در کابل می‌گوید که هیچ یک از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نباید از دارایی‌های حکومت در پیکارهای انتخاباتی کار بگیرند.

جان‌بس، سفیر امریکا در کابل، گفت: «ما از تمامی نامزدان چه در موقف‌های حکومتی باشند چه نباشند، می‌خواهیم که از استفاده از منابع دولتی خود داری نمایند، چه این منابع پول باشد، چه گماشتن افراد و یا انجام کارها به شیوه‌یی که نامزدان ازآن سود ببرند. ما انتظار داریم تا ببینم که چی کسی قانون افغانستان را حرمت می‌گذارد و این انتظار را نیز داریم که مردم افغانستان نیز انتظار آن را دارند.»

این دیپلومات بلند پایه امریکایی بر برگذاری انتخابات شفاف در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد.

جان‌بس، سفیر امریکا در کابل، گفت: «این بسیار مهم است که کمیسیون انتخابات در باره فعالیت‌هایش با مردم در ارتباط باشد تا مردم افغانستان از آماده‌گی‌هایی که برای انتخابات گرفته می‌شوند، آگاه باشند.»

احمد ولی مسعود تاکید می‌ورزد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت برگذاری انتخابات شفاف را تضمین نکنند، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری موقف شان را در بارۀ برگذاری این انتخابات اعلام خواهند کرد.

احمد ولی مسعود: رییس‌جمهور غنی تلاش دارد انتخابات را مهندسی کند

در همین حال جان‌بس، سفیر امریکا در کابل می‌گوید که تمامی نامزدان انتخابات چه در حکومت استند و چه در بیرون از حکومت نباید از منابع دولتی به شمول پول و صلاحیت در گماشتن افراد همچون بخشی از پیکارهای انتخاباتی کار بگیرند.

تصویر بندانگشتی

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات‌ریاست جمهوری می‌گوید که رییس‌جمهور اشرف غنی در تلاش مهندسی انتخابات برای ماندن در قدرت است.

آقای مسعود می‌گوید مسایل صلح و برگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار مهم استند، اما مردم از این مسایل دور نگه داشته شده‌اند.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «در یک سال اخیر شما شاهد استید که این رژیم تمام تلاشش این است که کمپاین کند، از پول بیت المال استفاده کند، کمپاین خود را در گوشه گوشه افغانستان برساند و غرق در این است که چگونه بتواند مهندسی انتخابات را انجام بدهد، تقلب کند، تمام غمش این است. تمام مشکل مردم را یک طرف مانده و آمده کمپاین کند و یک دوره دیگه هم بیاید. از ولایت که می‌روند در ولایت‌ها پول توزیع می‌کنند، در گوشه گوشه استیکر می‌گیرند، امضا می‌گیرند از مردم، تعهد می‌گیرند از مردم، افراد خود را مقرر می‌کنند، کسانی را که آماده تقلب انتخابات استند.»

وی هشدار می‌دهد که اگر انتخابات به گونه شفاف برگذار نشود، بحران در کشور گسترش خواهد یافت.

فریده مومند، معاون نخست احمد ولی مسعود، گفت: «حکومت وحدت ملی از جوانان استفاده سوء می‌کند و از جوانان برای تزیین اداره کار می‌گیرد و جوانان را در کاغذ پرانی‌ها می‌گمارد، و جوانان را با ایدیولوژی‌های سمتی و قومی و تباری آشنا ساخته است؛ چیزی که خلاف ایدیولوژی‌های جوانان است.»

در همین حال، جان‌بس، سفیر ایالات متحده در کابل می‌گوید که هیچ یک از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نباید از دارایی‌های حکومت در پیکارهای انتخاباتی کار بگیرند.

جان‌بس، سفیر امریکا در کابل، گفت: «ما از تمامی نامزدان چه در موقف‌های حکومتی باشند چه نباشند، می‌خواهیم که از استفاده از منابع دولتی خود داری نمایند، چه این منابع پول باشد، چه گماشتن افراد و یا انجام کارها به شیوه‌یی که نامزدان ازآن سود ببرند. ما انتظار داریم تا ببینم که چی کسی قانون افغانستان را حرمت می‌گذارد و این انتظار را نیز داریم که مردم افغانستان نیز انتظار آن را دارند.»

این دیپلومات بلند پایه امریکایی بر برگذاری انتخابات شفاف در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد.

جان‌بس، سفیر امریکا در کابل، گفت: «این بسیار مهم است که کمیسیون انتخابات در باره فعالیت‌هایش با مردم در ارتباط باشد تا مردم افغانستان از آماده‌گی‌هایی که برای انتخابات گرفته می‌شوند، آگاه باشند.»

احمد ولی مسعود تاکید می‌ورزد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت برگذاری انتخابات شفاف را تضمین نکنند، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری موقف شان را در بارۀ برگذاری این انتخابات اعلام خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید