تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

امیدواری وزیر دفاع آلمان از اعلام زود نتایج انتخابات افغانستان

وزیر دفاع آلمان که در سفری به افغانستان آمده است می‌گوید که امیداور است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هر چه زودتر اعلام شود.

او در یک نشست خبری با رییس جمهور اشرف غنی در کابل تأکید کرد که برلین افغانستان را در رسیدن به صلح کمک خواهد کرد.

او همچنان از آماده گی آلمان برای تمدید ماموریت درحدود یک هزار نظامی این کشور در افغانستان خبر می‌دهد.

وزیردفاع آلمان پس از آن که در شهر مزار شریف از آماده گی برای تمدید ماموریت یک هزار نظامی کشور در افغانستان خبر داد، برای دیدار با رییس جمهور غنی به کابل آمد.

کرامپ – کارنباور، وزیر دفاع آلمان، گفت: «ما امید وار استیم نتایج انتخابات آزادی که انجام شده است، به زودی اعلام شود و تمامی جناح های دخیل این نتایج را بپذیرند تا یک دولت مستحکم و قوی  تشکیل شود که بتواند مذاکرات صلح را تقویت ببخشد.»

او افزود: «ما یک هدف  مشترک داریم و آن هدف که مردم افغانستان در آینده در یک محیط امن زنده گی کنند و ما دست به دست هم بدهیم و همکاری می کنیم.»

در همین حال، رییس جمهور غنی با ستایش از کمک های آلمان به افغانستان می گوید که این کشور در روند صلح نقش سازنده یی داشته است.

آقای غنی گفت: «ما در مورد ابعاد مختلف آینده افغانستان صحبت کردیم و از تاکید شما که بر از این که هم یک صلح باعزت و پایدار بیایدکه آلمان اولین نقش تسهیل کننده را در ایجاد مفاهمه ایجاد کرده است.»

آلمان از کشورهای کمک کننده با افغانستان است و در سال های اخیر در کنار هفت میلیارد دالر کمک به افغانستان نقش سازنده یی در روند صلح افغانستان نیز داشته است.

افغانستان

امیدواری وزیر دفاع آلمان از اعلام زود نتایج انتخابات افغانستان

وزیر دفاع آلمان می‌گوید که برلین افغانستان را در رسیدن به صلح کمک خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

وزیر دفاع آلمان که در سفری به افغانستان آمده است می‌گوید که امیداور است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هر چه زودتر اعلام شود.

او در یک نشست خبری با رییس جمهور اشرف غنی در کابل تأکید کرد که برلین افغانستان را در رسیدن به صلح کمک خواهد کرد.

او همچنان از آماده گی آلمان برای تمدید ماموریت درحدود یک هزار نظامی این کشور در افغانستان خبر می‌دهد.

وزیردفاع آلمان پس از آن که در شهر مزار شریف از آماده گی برای تمدید ماموریت یک هزار نظامی کشور در افغانستان خبر داد، برای دیدار با رییس جمهور غنی به کابل آمد.

کرامپ – کارنباور، وزیر دفاع آلمان، گفت: «ما امید وار استیم نتایج انتخابات آزادی که انجام شده است، به زودی اعلام شود و تمامی جناح های دخیل این نتایج را بپذیرند تا یک دولت مستحکم و قوی  تشکیل شود که بتواند مذاکرات صلح را تقویت ببخشد.»

او افزود: «ما یک هدف  مشترک داریم و آن هدف که مردم افغانستان در آینده در یک محیط امن زنده گی کنند و ما دست به دست هم بدهیم و همکاری می کنیم.»

در همین حال، رییس جمهور غنی با ستایش از کمک های آلمان به افغانستان می گوید که این کشور در روند صلح نقش سازنده یی داشته است.

آقای غنی گفت: «ما در مورد ابعاد مختلف آینده افغانستان صحبت کردیم و از تاکید شما که بر از این که هم یک صلح باعزت و پایدار بیایدکه آلمان اولین نقش تسهیل کننده را در ایجاد مفاهمه ایجاد کرده است.»

آلمان از کشورهای کمک کننده با افغانستان است و در سال های اخیر در کنار هفت میلیارد دالر کمک به افغانستان نقش سازنده یی در روند صلح افغانستان نیز داشته است.

هم‌رسانی کنید