تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد احزاب سیاسی از تعلل در آماده سازی دستگاه‌های بایومتریک

احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات نرم افزارهای را که از تکرار رأی جلوگیری نماید، در دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان، نصب نکرده است، و ذخیره‌گاه این دستگاه‌ها را نیز آماده نساخته است.

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌افزایند که، اگر کمیسیون مستقل انتخابات تا پایان این هفته، در بارۀ آماده شدن ذخیره‌گاه دستگاه‌های بایومتریک، به آنان توضیح ندهد، این کار نشان خواهد داد، که یک تقلب سازمان داده شده، در جریان است.

اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ذخیره‌گاه‌های دستگاه‌های ثبت بایومتریک در حال آماده شدن استند. 

احزاب و جریان‌های سیاسی انتقاد میکنند که کمیسیون مستقل انتخابات، برای تأمین شفافیت انتخابات ریاست‌جمهوری و چگونگی جلوگیری از تکرار رأی با دستگاه‌های شناخت بایومتریک اطلاعات لازم نداده است.

همایون جریر، عضو کمیتۀ احزاب و جریان‌های سیاسی در این باره اظهار داشت:«کمیسیون نتوانسته در رابطه به شفافیت انتخابات برای کاندیدا و احزاب معلومات درست بدهد، من به این باور دارم که اپلکیشن‌های که قرار بود نصب شوند و به اساس ان انگشت شناخته شوند و عکس تشخیص شود تا هنوز به دیوایس‌های بایومتریک وصل نشده هم چنان سرور مرکزی مجهز به یوزری نشده که اگر اپلیکشن‌های جدید نصب شوند قابل کار باشد. کاندیدا و احزاب  فیصله کرده اند که کمیسیون ما را مطمین بسازد که انتخابات شفاف خواهد بود .»

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که اگر در روز انتخابات دستگاه‌های شناخت بایومتریک از آرای تکراری جلوگیری نتواند، نتیجه انتخابات برای احزاب و جریان‌های سیاسی قابل قبول نخواهد بود.

نور رحمان اخلاقی، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی گفت:«هیچ معنا ندارد که سرورها فعال نشود اما دستگاه‌های بایومتریک را بفرستیم به ولایت‌ها فعال نشدن سرور به معنای این است که تمام تعهداتی که شده نادیده گرفته شده و طرف نمی خواهد که انتخابات برگزار نماید. ما توقع داریم که تا دو- سه روز دیگر کمیسیون به ما گزارش کامل بدهند به ما که کار فعال شدن سرورها از سوی شرکت درمالوگ به کجا رسیده کمیسیون تعهد دارد که سرور را فعال بسازد و به هر نامزد یک یوزر بدهد و این سرور قابلیت دیلیت و ایدت هیچ "دیتا" را نداشته باشد و تنها دیده شود اگر این سرور فعال نشود معنا این سات که گره خورده به یک تقلب سیستماتیک و سازمان یافته.»

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات تعهد می سپارد که برای تامین شفافیت در انتخابات ریاست‌جمهوری می کوشند.

رحیمه ظریفی- عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«ما نمی گوییم چالشی در کار ما نداریم اما چالشی را نادیده هم قبلن تعیین کرده نمی توانیم، مدیریت انتخابات از لحاظ تخنیکی آماده است، دیوایس‌ها خریداری شدند یافته‌های انتخابات گذشته مطالعه شده تغییرات اورده شده در سطح پالیسی تمام کار های ما تکمیل است.»

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون  مستقل انتخابات  گفت:«سرور تکمیل است همه کارهای ان تکمیل شده و ویب سایت است که آن هم تکمیل است و چیزی که ما وعده کرده این که یوزر به کاندیداها باید داده شود، ان هم تکمیل است ولی باز هم ما آنرا امتحان می کنیم.»

اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات بر آماده‌گی‌های فنی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بی باورند.

صغرا سعادت، سخنگوی  بنیاد تیفا گفت:«یازده روز به انتخابات مانده یک بسیار کم است برای تخنیکی مثل کارهای سرور و آماده سازی آن کمیسیون باید پیش از این دستگاه‌ها را آماده می ساخت که حالا وقت بسیار کم است و مشکل است که کارهای تخنیکی را انجام بدهیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات بیش از بیست و سه هزار دستگاه شناخت بایومتریک را با مواد انتخاباتی به سراسر کشور فرستاده است و قرار است در انتخابات ریاست‌جمهوری به روز ششم ماه میزان از همین دستگاه‌ها کار گرفته شود.

انتقاد احزاب سیاسی از تعلل در آماده سازی دستگاه‌های بایومتریک

اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات بر آماده‌گی‌های فنی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بی باورند.

Thumbnail

احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات نرم افزارهای را که از تکرار رأی جلوگیری نماید، در دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان، نصب نکرده است، و ذخیره‌گاه این دستگاه‌ها را نیز آماده نساخته است.

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌افزایند که، اگر کمیسیون مستقل انتخابات تا پایان این هفته، در بارۀ آماده شدن ذخیره‌گاه دستگاه‌های بایومتریک، به آنان توضیح ندهد، این کار نشان خواهد داد، که یک تقلب سازمان داده شده، در جریان است.

اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ذخیره‌گاه‌های دستگاه‌های ثبت بایومتریک در حال آماده شدن استند. 

احزاب و جریان‌های سیاسی انتقاد میکنند که کمیسیون مستقل انتخابات، برای تأمین شفافیت انتخابات ریاست‌جمهوری و چگونگی جلوگیری از تکرار رأی با دستگاه‌های شناخت بایومتریک اطلاعات لازم نداده است.

همایون جریر، عضو کمیتۀ احزاب و جریان‌های سیاسی در این باره اظهار داشت:«کمیسیون نتوانسته در رابطه به شفافیت انتخابات برای کاندیدا و احزاب معلومات درست بدهد، من به این باور دارم که اپلکیشن‌های که قرار بود نصب شوند و به اساس ان انگشت شناخته شوند و عکس تشخیص شود تا هنوز به دیوایس‌های بایومتریک وصل نشده هم چنان سرور مرکزی مجهز به یوزری نشده که اگر اپلیکشن‌های جدید نصب شوند قابل کار باشد. کاندیدا و احزاب  فیصله کرده اند که کمیسیون ما را مطمین بسازد که انتخابات شفاف خواهد بود .»

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که اگر در روز انتخابات دستگاه‌های شناخت بایومتریک از آرای تکراری جلوگیری نتواند، نتیجه انتخابات برای احزاب و جریان‌های سیاسی قابل قبول نخواهد بود.

نور رحمان اخلاقی، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی گفت:«هیچ معنا ندارد که سرورها فعال نشود اما دستگاه‌های بایومتریک را بفرستیم به ولایت‌ها فعال نشدن سرور به معنای این است که تمام تعهداتی که شده نادیده گرفته شده و طرف نمی خواهد که انتخابات برگزار نماید. ما توقع داریم که تا دو- سه روز دیگر کمیسیون به ما گزارش کامل بدهند به ما که کار فعال شدن سرورها از سوی شرکت درمالوگ به کجا رسیده کمیسیون تعهد دارد که سرور را فعال بسازد و به هر نامزد یک یوزر بدهد و این سرور قابلیت دیلیت و ایدت هیچ "دیتا" را نداشته باشد و تنها دیده شود اگر این سرور فعال نشود معنا این سات که گره خورده به یک تقلب سیستماتیک و سازمان یافته.»

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات تعهد می سپارد که برای تامین شفافیت در انتخابات ریاست‌جمهوری می کوشند.

رحیمه ظریفی- عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«ما نمی گوییم چالشی در کار ما نداریم اما چالشی را نادیده هم قبلن تعیین کرده نمی توانیم، مدیریت انتخابات از لحاظ تخنیکی آماده است، دیوایس‌ها خریداری شدند یافته‌های انتخابات گذشته مطالعه شده تغییرات اورده شده در سطح پالیسی تمام کار های ما تکمیل است.»

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون  مستقل انتخابات  گفت:«سرور تکمیل است همه کارهای ان تکمیل شده و ویب سایت است که آن هم تکمیل است و چیزی که ما وعده کرده این که یوزر به کاندیداها باید داده شود، ان هم تکمیل است ولی باز هم ما آنرا امتحان می کنیم.»

اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات بر آماده‌گی‌های فنی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بی باورند.

صغرا سعادت، سخنگوی  بنیاد تیفا گفت:«یازده روز به انتخابات مانده یک بسیار کم است برای تخنیکی مثل کارهای سرور و آماده سازی آن کمیسیون باید پیش از این دستگاه‌ها را آماده می ساخت که حالا وقت بسیار کم است و مشکل است که کارهای تخنیکی را انجام بدهیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات بیش از بیست و سه هزار دستگاه شناخت بایومتریک را با مواد انتخاباتی به سراسر کشور فرستاده است و قرار است در انتخابات ریاست‌جمهوری به روز ششم ماه میزان از همین دستگاه‌ها کار گرفته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره