تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

نامزدان انتخابات: حکومت مشروعیت ندارد و باید ادارۀ مؤقت ایجاد شود

شماری از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ادامۀ کار حکومت را نامشروع می‌دانند و هشدار میدهند که اجازۀ برگزاری انتخابات ناشفاف را نخواهند داد.

این نامزدان ریاست‌جمهوری در گردهمایی در ورزشگاه کابل خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف، و ایجاد حکومت سرپرست استند. 

از سوی دیگر محمد حنیف اتمر یکی ازنامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، حکومت را ظالم، مانع صلح و عامل بی اتفاقی می داند.

اما ریاست‌جمهوری این اتهام ها رارد می‌کند و برگزاری چنین گردهمایی‌ها را پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت و خلاف قانون می‌گوید.
 
محمد حنیف  اتمر ، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«این حکومت نامشروع است ظالم است و مفسد است. اگر این حکومت ادامه پیدا بکند کارش به صورت غیر قانونی انتخابات و صلح کشور را به خطر روبرو ساخته و بی اتفاقی را در کشور بیشتر می سازد.»

ابراهیم الکوزی الکوزی ، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«این  (رییس جمهورغنی) آنقدر آدم خودخواه است که به هیچ کسی ویا اقوام افغانستان احترام ندارد.»

شهاب حکیمی، نامزد ریاست‌جمهوری گفت:« شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این ها فیصله کردند هرگاه این حکومت متقلب و نامشروع در جایش باقی بماند به هیج صورت تن به انتخابات نخواهند داد.»

این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، حکومت  را به هزینه کردن پول بیت المال برای پیکارهای انتخاباتی و نیز دادن قراردادها به نزدیکان رییس‌جمهور متهم می سازند. 

اتمر می افزاید:« فقط دو روز پیش اعلان کردند که باز بنام به اصطلاح برگزاری از صدومین سالروز استقلال چهارصد میلیون افغانی را این ها تخصص دادند از بیت المال به صورت غیر قانونی که در بودجه نبود.»

عنایت الله حفیظ:، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«آیا تو مغزمتفکر استی که اقتصاد افغانستان را تغییر میدهی که دالر را از پنجاه و شش به هشتاد و یک رساندی.»

درحالی که شماری از این سیاست گران تازه از نشستی از پاکستان آمده اند و نیزقرار است که رییس‌جمهور به زودی به پاکستان برود، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از این گونه سفرها به پاکستان انتقاد می کند. 

نورالحق علومی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«صلح را به بازی نگیرید زنده گی مردم افغانستان را نیز به بازی نگیرد هم دولتمردان ما و هم یک تعداد شخصیت ها ما کوشش می کنند به بازی بگیرند امروز در این کشور فردا در دیگر کشوروبخصوص کشور های که به ما امتحان خود را دادند مثل پاکستان، که از روزی که خدا خلقش کرده با دشمنی با افغانستان و کشور های منطقه است.»

ریاست جمهوری این اتهام ها را رد می کند و می گوید این نامزادن به استقلال کشور باور ندارند و هرگاه سندی ازکارکردهای غیر قانونی حکومت دارند همه گانی بسازند.

شاه حسین  مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور گفت:«این نوع گردهمایی ها میتواند به نحویی کمپاین قبل از وقت باشد ما از نهادهای مسوول می خواهیم که نسبت به کمپاین ها و گردهمایی های که جنبه های کمپاینی دارد توجه داشته باشند.»

در همین حال شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه خواهان ایجاد حکومت سرپرست استند. 
 

انتخابات ۹۸

نامزدان انتخابات: حکومت مشروعیت ندارد و باید ادارۀ مؤقت ایجاد شود

ریاست جمهوری این اتهام ها را رد می کند و می گوید این نامزادن به استقلال کشور باور ندارند و هرگاه سندی ازکارکردهای غیر قانونی حکومت دارند همه گانی بسازند.

Thumbnail

شماری از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ادامۀ کار حکومت را نامشروع می‌دانند و هشدار میدهند که اجازۀ برگزاری انتخابات ناشفاف را نخواهند داد.

این نامزدان ریاست‌جمهوری در گردهمایی در ورزشگاه کابل خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف، و ایجاد حکومت سرپرست استند. 

از سوی دیگر محمد حنیف اتمر یکی ازنامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، حکومت را ظالم، مانع صلح و عامل بی اتفاقی می داند.

اما ریاست‌جمهوری این اتهام ها رارد می‌کند و برگزاری چنین گردهمایی‌ها را پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت و خلاف قانون می‌گوید.
 
محمد حنیف  اتمر ، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«این حکومت نامشروع است ظالم است و مفسد است. اگر این حکومت ادامه پیدا بکند کارش به صورت غیر قانونی انتخابات و صلح کشور را به خطر روبرو ساخته و بی اتفاقی را در کشور بیشتر می سازد.»

ابراهیم الکوزی الکوزی ، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«این  (رییس جمهورغنی) آنقدر آدم خودخواه است که به هیچ کسی ویا اقوام افغانستان احترام ندارد.»

شهاب حکیمی، نامزد ریاست‌جمهوری گفت:« شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این ها فیصله کردند هرگاه این حکومت متقلب و نامشروع در جایش باقی بماند به هیج صورت تن به انتخابات نخواهند داد.»

این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، حکومت  را به هزینه کردن پول بیت المال برای پیکارهای انتخاباتی و نیز دادن قراردادها به نزدیکان رییس‌جمهور متهم می سازند. 

اتمر می افزاید:« فقط دو روز پیش اعلان کردند که باز بنام به اصطلاح برگزاری از صدومین سالروز استقلال چهارصد میلیون افغانی را این ها تخصص دادند از بیت المال به صورت غیر قانونی که در بودجه نبود.»

عنایت الله حفیظ:، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«آیا تو مغزمتفکر استی که اقتصاد افغانستان را تغییر میدهی که دالر را از پنجاه و شش به هشتاد و یک رساندی.»

درحالی که شماری از این سیاست گران تازه از نشستی از پاکستان آمده اند و نیزقرار است که رییس‌جمهور به زودی به پاکستان برود، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از این گونه سفرها به پاکستان انتقاد می کند. 

نورالحق علومی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:«صلح را به بازی نگیرید زنده گی مردم افغانستان را نیز به بازی نگیرد هم دولتمردان ما و هم یک تعداد شخصیت ها ما کوشش می کنند به بازی بگیرند امروز در این کشور فردا در دیگر کشوروبخصوص کشور های که به ما امتحان خود را دادند مثل پاکستان، که از روزی که خدا خلقش کرده با دشمنی با افغانستان و کشور های منطقه است.»

ریاست جمهوری این اتهام ها را رد می کند و می گوید این نامزادن به استقلال کشور باور ندارند و هرگاه سندی ازکارکردهای غیر قانونی حکومت دارند همه گانی بسازند.

شاه حسین  مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور گفت:«این نوع گردهمایی ها میتواند به نحویی کمپاین قبل از وقت باشد ما از نهادهای مسوول می خواهیم که نسبت به کمپاین ها و گردهمایی های که جنبه های کمپاینی دارد توجه داشته باشند.»

در همین حال شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه خواهان ایجاد حکومت سرپرست استند. 
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره