Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تفتیش ویژۀ بخشی از آرای منازعه‌برانگیز درکمیسیون انتخابات آغاز شد

سرانجام پس از چند روز رأی‌زنی در کمیسیون‌های انتخاباتی برای چگونگی تفتیش بخشی از۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز، کمیسیون مستقل انتخابات امروز (پنج‌شنبه، ۲۴دلو) اعلام کرد که روند تفتیش این آرا آغاز شده‌است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی، هفتۀ پیش فیصله کرد که ۲۳۹هزار رأی از میان ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز باید تفتیش ویژه شوند.

این ۲۳۹هزار رأی، شامل ۱۰۲هزار رأی استعمال شده بیرون از زمان انتخابات و ۱۳۷هزار رأی مشکوک استند.

اما، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌‎گوید که ساعاتی پس از آغاز این روند، نماینده‌گان کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از این نهاد بیرون شدند و این روند نیز متوقف گردید: «برنامۀ خودرا و تفتیش خودرا آغاز کردیم؛ اما متأسفانه همان نماینده‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از طرف رهبری‌اش پس خواسته شدند و ما باز هم منتظر نماینده‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی استیم.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که از میان محل‌های رأی‌دهی چند نمونه به‌گونۀ تصادفی برای تفتیش ویژه گرفته شده‌اند.

اعضای این کمیسیون، می‌گویند که بیشترین این محل‌های رأی‌دهی در کابل و کمترین شان در ولایت لغمان استند.

یونس طغرا، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «در تمام ولایات این‌ها مکلف استند که شیوه‌یی را پیش ببرند که در طرزالعمل‌های شان گنجانیده شده‌اند در تمام ولایات در تمام محلات صندوق‌ها باید باز شوند و بازشماری صورت بگیرد.»

نهادهای ناظر که در نمونه‌گیری از این محل‌ها شرکت کرده‌اند، می‌گویند که نتایج این تفتیش ویژه باید قناعت طرف‌های انتخاباتی را فراهم بسازد.

سمیرا رسا، سخن‌گوی فیفا اظهار داشت: «امیدوار استیم مطابق طرزالعمل و قوانین انتخاباتی این پروسه به پیش برود تا نتیجه‌یی که بدست می‌آید قابل قبول برای طرف‌های انتخاباتی باشد.»

اجمل هودمن، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی محمد اشرف غنی گفت: «پروسۀ تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار بطی پیش می‌رود. من فکر می‌کنم اگر این رقم ادامه پیدا کند وقت زیادی را ما ضایع خواهد کردیم.»

اما، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات از آنان نخواسته است که از این روند نظارت کنند.

نور رحمان اخلاقی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «به ما از طرف کمیسیون انتخابات اطلاعی در زمینۀ این‌که نمونه‌گیری می‌شود داده نشده.»

بربنیاد فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از ۲۳۹هزار رأی منارعه برانگیز، ۱۱۰۳محل رأی‌دهی از آرای خارج از زمان - یعنی پانزده درصد این آرا و ده درصد دیگر یعنی ۳۰۹محل رأی‌دهی از آرای مشکوک، تفتیش ویژه می‌شوند.

تفتیش ویژۀ بخشی از آرای منازعه‌برانگیز درکمیسیون انتخابات آغاز شد

کمیسیون شکایات انتخاباتی، هفتۀ پیش فیصله کرد که ۲۳۹هزار رأی از میان ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز باید تفتیش ویژه شوند.

تصویر بندانگشتی

سرانجام پس از چند روز رأی‌زنی در کمیسیون‌های انتخاباتی برای چگونگی تفتیش بخشی از۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز، کمیسیون مستقل انتخابات امروز (پنج‌شنبه، ۲۴دلو) اعلام کرد که روند تفتیش این آرا آغاز شده‌است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی، هفتۀ پیش فیصله کرد که ۲۳۹هزار رأی از میان ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز باید تفتیش ویژه شوند.

این ۲۳۹هزار رأی، شامل ۱۰۲هزار رأی استعمال شده بیرون از زمان انتخابات و ۱۳۷هزار رأی مشکوک استند.

اما، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌‎گوید که ساعاتی پس از آغاز این روند، نماینده‌گان کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از این نهاد بیرون شدند و این روند نیز متوقف گردید: «برنامۀ خودرا و تفتیش خودرا آغاز کردیم؛ اما متأسفانه همان نماینده‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از طرف رهبری‌اش پس خواسته شدند و ما باز هم منتظر نماینده‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی استیم.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که از میان محل‌های رأی‌دهی چند نمونه به‌گونۀ تصادفی برای تفتیش ویژه گرفته شده‌اند.

اعضای این کمیسیون، می‌گویند که بیشترین این محل‌های رأی‌دهی در کابل و کمترین شان در ولایت لغمان استند.

یونس طغرا، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «در تمام ولایات این‌ها مکلف استند که شیوه‌یی را پیش ببرند که در طرزالعمل‌های شان گنجانیده شده‌اند در تمام ولایات در تمام محلات صندوق‌ها باید باز شوند و بازشماری صورت بگیرد.»

نهادهای ناظر که در نمونه‌گیری از این محل‌ها شرکت کرده‌اند، می‌گویند که نتایج این تفتیش ویژه باید قناعت طرف‌های انتخاباتی را فراهم بسازد.

سمیرا رسا، سخن‌گوی فیفا اظهار داشت: «امیدوار استیم مطابق طرزالعمل و قوانین انتخاباتی این پروسه به پیش برود تا نتیجه‌یی که بدست می‌آید قابل قبول برای طرف‌های انتخاباتی باشد.»

اجمل هودمن، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی محمد اشرف غنی گفت: «پروسۀ تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار بطی پیش می‌رود. من فکر می‌کنم اگر این رقم ادامه پیدا کند وقت زیادی را ما ضایع خواهد کردیم.»

اما، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات از آنان نخواسته است که از این روند نظارت کنند.

نور رحمان اخلاقی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «به ما از طرف کمیسیون انتخابات اطلاعی در زمینۀ این‌که نمونه‌گیری می‌شود داده نشده.»

بربنیاد فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از ۲۳۹هزار رأی منارعه برانگیز، ۱۱۰۳محل رأی‌دهی از آرای خارج از زمان - یعنی پانزده درصد این آرا و ده درصد دیگر یعنی ۳۰۹محل رأی‌دهی از آرای مشکوک، تفتیش ویژه می‌شوند.

هم‌رسانی کنید