تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تناقض گفته‌های کمیشنران دربارۀ بودجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری

اعضای کمیسیون انتخابات اطلاعات متناقض را به مردم می‌دهند

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، در روزهای اخیر هرکدام آمار متناقضی را دربارۀ شمار ثبت نام شده‌گان و بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به رسانه‌ها داده‌اند.

حواعلم نورستانی، رییس این کمیسیون روز یک‌شنبه (۲۶جوزا) گفت که بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۶ میلیون دالر درنظر گرفته شده و طرح آن، نهایی است: «جمعأ بودجۀ ما ۱۴۶ میلیون دالر برای همه انتخابات است.»

اما پسانتر، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ۱۵۰ میلیون دالر است: «خریداری بایومتریک و وسایل بایومتریک و ترانسپورت بایومتریک می‌شود که مکمل بودجه شده دقیقأ ۱۵۰میلیون دالر.»

این در حالی است که یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، آمارهای رییس کمیسیون و رییس دبیرخانۀ این نهاد دربارۀ بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را نادرست می‌داند و آماری دیگری را ارایه می‌کند.

رحیمه ظریفی در این باره می‌افزاید: «بودجه دقیق انتخابات ۱۴۹ اعشاریه هشت میلیون دالر است که یک بستۀ کامل انتخاباتی است.»

نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات، بودجۀ  ۱۴۶ میلیون دالری را برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید کرده‌است.

مروه امینی، سخن‌گوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «رقمی که به نهادهای ناظر شریک شده، ۱۴۶ میلیون دالر برای انتخابات ریاست‌جمهوری است. ناهماهنگی در کمیسیون انتخابات بسیار جدی است و این نشان می‌دهند که رهبری کمیسیون انتخابات بربنیاد تقسیم اوقات و برنامه به پیش نمی‌روند و این کار بر باور مردم آسیب می‌زند.»
 
این‌ها تمامی تناقض گویی‌هایی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیستند؛ حوا علم نورستانی، آمار جالبی از ثبت نام شده‌گان در ولایت غزنی را همگانی می‌سازد، در حالی‌که ۷۰ درصد محل‌های ثبت نام‌ها در غزنی بسته استند: «۲۰۵۹تن نام‌های شان را ثبت کرده‌اند.»

این همه می‌رسانند که در کمیسیون مستقل انتخابات، کارها به‌گونۀ درستی آن به پیش نمی‌روند و بی‌نظمی‌هایی وجود دارند؛ چنان‌که محمد عبدالله، یک عضو کمیسیون انتخابات روز گذشته بر این مشکلات اذعان کرد.

او، روز گذشته در نشستی در کمیسیون مستقل انتخابات گفت که در این نهاد مشکلات مدیریتی، رهبری و مالی وجود دارند: «به شکلی از اشکال اگر این مشکلات را اگر ازبین برده نتوانیم حداقل کاهش بدهیم؛ این مشکلات از مشکلات رهبری شروع می‌شود مشکلات مدیریت است، مشکلات مالی و اداری است.»

با این همه، قرار است این اعضای کمیسیون انتخابات، تا سه ماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کنند.

تناقض گفته‌های کمیشنران دربارۀ بودجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری

نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات، بودجۀ  ۱۴۶ میلیون دالری را برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

اعضای کمیسیون انتخابات اطلاعات متناقض را به مردم می‌دهند

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، در روزهای اخیر هرکدام آمار متناقضی را دربارۀ شمار ثبت نام شده‌گان و بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به رسانه‌ها داده‌اند.

حواعلم نورستانی، رییس این کمیسیون روز یک‌شنبه (۲۶جوزا) گفت که بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۶ میلیون دالر درنظر گرفته شده و طرح آن، نهایی است: «جمعأ بودجۀ ما ۱۴۶ میلیون دالر برای همه انتخابات است.»

اما پسانتر، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ۱۵۰ میلیون دالر است: «خریداری بایومتریک و وسایل بایومتریک و ترانسپورت بایومتریک می‌شود که مکمل بودجه شده دقیقأ ۱۵۰میلیون دالر.»

این در حالی است که یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، آمارهای رییس کمیسیون و رییس دبیرخانۀ این نهاد دربارۀ بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را نادرست می‌داند و آماری دیگری را ارایه می‌کند.

رحیمه ظریفی در این باره می‌افزاید: «بودجه دقیق انتخابات ۱۴۹ اعشاریه هشت میلیون دالر است که یک بستۀ کامل انتخاباتی است.»

نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات، بودجۀ  ۱۴۶ میلیون دالری را برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید کرده‌است.

مروه امینی، سخن‌گوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «رقمی که به نهادهای ناظر شریک شده، ۱۴۶ میلیون دالر برای انتخابات ریاست‌جمهوری است. ناهماهنگی در کمیسیون انتخابات بسیار جدی است و این نشان می‌دهند که رهبری کمیسیون انتخابات بربنیاد تقسیم اوقات و برنامه به پیش نمی‌روند و این کار بر باور مردم آسیب می‌زند.»
 
این‌ها تمامی تناقض گویی‌هایی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیستند؛ حوا علم نورستانی، آمار جالبی از ثبت نام شده‌گان در ولایت غزنی را همگانی می‌سازد، در حالی‌که ۷۰ درصد محل‌های ثبت نام‌ها در غزنی بسته استند: «۲۰۵۹تن نام‌های شان را ثبت کرده‌اند.»

این همه می‌رسانند که در کمیسیون مستقل انتخابات، کارها به‌گونۀ درستی آن به پیش نمی‌روند و بی‌نظمی‌هایی وجود دارند؛ چنان‌که محمد عبدالله، یک عضو کمیسیون انتخابات روز گذشته بر این مشکلات اذعان کرد.

او، روز گذشته در نشستی در کمیسیون مستقل انتخابات گفت که در این نهاد مشکلات مدیریتی، رهبری و مالی وجود دارند: «به شکلی از اشکال اگر این مشکلات را اگر ازبین برده نتوانیم حداقل کاهش بدهیم؛ این مشکلات از مشکلات رهبری شروع می‌شود مشکلات مدیریت است، مشکلات مالی و اداری است.»

با این همه، قرار است این اعضای کمیسیون انتخابات، تا سه ماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کنند.

هم‌رسانی کنید