Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رأی‌زنی‌های کمیسیون برای اعلام نتایج قسمی انتخابات

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که رأی‌زنی‌ها میان اعضای این کمیسیون روی اعلام نتایج قسمی از بازشماری آرای ۲۷ولایت جریان دارند.

اورنگ زیب، این عضو کمیسیون می‌گوید پس از آن‌که دبیرخانۀ این نهاد نتایج گردآوری شدۀ بازشماری آرای این ۲۷ولایت را با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات درمیان بگذارد، فردا (یک‌شبنه،۱۰قوس) تصمیم شان را در این باره اعلام می‌کنند.

اورنگ زیب در این باره می‌افزاید: «ما سر نتایج قسمی هم بحث کردیم، سر نتایج ابتدایی هم و سر هفت ولایتی که مسدود است و این‌که ما چطور می‌توانیم این هفت ولایت را باز کنیم.»

به گفتۀ اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، روند بازشماری و تفتیش آرا در ۲۷ ولایت تکمیل شده‌است، اما در هفت ولایت دیگر بدلیل اعتراض‌های دسته‌های انتخاباتی – به ویژه دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله - هنوز این روند آغاز نشده‌است.

اورنگ زیب، از این دسته‌های انتخاباتی می‌خواهد تا بیشتر از این مانع آغاز بازشماری آرا در این هفت ولایت نشوند.

اما، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، هشدار داده‌است که اگر ۳۰۰هزار رأیی‌که به باور این دستۀ انتخاباتی نامعتبر استند، باطل اعلام نشوند، روندبازشماری آرا را در هفت ولایت اجازه نمی‌دهد و نیز اعتراضات گسترده‌یی را راه اندازی خواهد کرد.

این دستۀ انتخاباتی، روز گذشته، راه‌پیمایی را در شهر کابل راه اندازی کرد و خواستار ابطال ۳۰۰هزار رأی مورد منازعه شد.

تقابل کمیسیون مستقل انتخابات و دسته‌های انتخاباتی معترض، نهادهای ناظر بر انتخابات را نگران ساخته‌است که مبادا سرانجام انتخابات به یک بن بست بی‌انجامد.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی تیفا اظهار داشت: «خواست ما این است که یک جلسه تسهیل شود توسط ملل متحد و در آنجا تمام شرکا باشند و از کمیسیون تمام سوال‌ها مطرح شوند و دلیل خودرا تخنیکی ارایه کنند و ما برویم به طرف یک راه حل.»

با این همه، دستۀ انتخاباتی اشرف غنی، رییس‌جمهور کنونی کشور که از روند بازشماری آرا پشتیبانی می‌کند، از تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری نگران است.

عبدالقادر هودخیل، ناظر دستۀ انتخاباتی اشرف غنی بیان داشت: «آن‌ها باید تقویم انتخاباتی شان را مراعات کنند و نتایج ابتدایی را اعلام کنند؛ بخاطری‌که این‌جا دسته‌های فرصت طلبی هم استند که از وقت استفاده می‌کنند و این‌گونه اقدامات می‌کنند - مانند روز جمعه که شما مشاهده کردید.»

کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از این گفته‌است که اگر ممناعت‌ها دربارۀ بازشماری آرا در هفت ولایت باقی مانده ادامه پیدا کند، این نهاد از نیروهای امنیتی و حکومت می‌خواهد تا در آغاز بازشماری آرا در این ولایت‌ها مداخله کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد و اکنون که بیش از دو ماه از این زمان می‌گذرد، کمیسیون مستقل انتخابات حتا قادر نشده است که نتایج نخستین آن را اعلام کند.

رأی‌زنی‌های کمیسیون برای اعلام نتایج قسمی انتخابات

دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات، در ولایت‌های پنجشـیر، فاریـاب، جوزجـان، بغلان سمنگان، بدخشان و تخار بسته استند.

تصویر بندانگشتی

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که رأی‌زنی‌ها میان اعضای این کمیسیون روی اعلام نتایج قسمی از بازشماری آرای ۲۷ولایت جریان دارند.

اورنگ زیب، این عضو کمیسیون می‌گوید پس از آن‌که دبیرخانۀ این نهاد نتایج گردآوری شدۀ بازشماری آرای این ۲۷ولایت را با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات درمیان بگذارد، فردا (یک‌شبنه،۱۰قوس) تصمیم شان را در این باره اعلام می‌کنند.

اورنگ زیب در این باره می‌افزاید: «ما سر نتایج قسمی هم بحث کردیم، سر نتایج ابتدایی هم و سر هفت ولایتی که مسدود است و این‌که ما چطور می‌توانیم این هفت ولایت را باز کنیم.»

به گفتۀ اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، روند بازشماری و تفتیش آرا در ۲۷ ولایت تکمیل شده‌است، اما در هفت ولایت دیگر بدلیل اعتراض‌های دسته‌های انتخاباتی – به ویژه دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله - هنوز این روند آغاز نشده‌است.

اورنگ زیب، از این دسته‌های انتخاباتی می‌خواهد تا بیشتر از این مانع آغاز بازشماری آرا در این هفت ولایت نشوند.

اما، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، هشدار داده‌است که اگر ۳۰۰هزار رأیی‌که به باور این دستۀ انتخاباتی نامعتبر استند، باطل اعلام نشوند، روندبازشماری آرا را در هفت ولایت اجازه نمی‌دهد و نیز اعتراضات گسترده‌یی را راه اندازی خواهد کرد.

این دستۀ انتخاباتی، روز گذشته، راه‌پیمایی را در شهر کابل راه اندازی کرد و خواستار ابطال ۳۰۰هزار رأی مورد منازعه شد.

تقابل کمیسیون مستقل انتخابات و دسته‌های انتخاباتی معترض، نهادهای ناظر بر انتخابات را نگران ساخته‌است که مبادا سرانجام انتخابات به یک بن بست بی‌انجامد.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی تیفا اظهار داشت: «خواست ما این است که یک جلسه تسهیل شود توسط ملل متحد و در آنجا تمام شرکا باشند و از کمیسیون تمام سوال‌ها مطرح شوند و دلیل خودرا تخنیکی ارایه کنند و ما برویم به طرف یک راه حل.»

با این همه، دستۀ انتخاباتی اشرف غنی، رییس‌جمهور کنونی کشور که از روند بازشماری آرا پشتیبانی می‌کند، از تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری نگران است.

عبدالقادر هودخیل، ناظر دستۀ انتخاباتی اشرف غنی بیان داشت: «آن‌ها باید تقویم انتخاباتی شان را مراعات کنند و نتایج ابتدایی را اعلام کنند؛ بخاطری‌که این‌جا دسته‌های فرصت طلبی هم استند که از وقت استفاده می‌کنند و این‌گونه اقدامات می‌کنند - مانند روز جمعه که شما مشاهده کردید.»

کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از این گفته‌است که اگر ممناعت‌ها دربارۀ بازشماری آرا در هفت ولایت باقی مانده ادامه پیدا کند، این نهاد از نیروهای امنیتی و حکومت می‌خواهد تا در آغاز بازشماری آرا در این ولایت‌ها مداخله کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد و اکنون که بیش از دو ماه از این زمان می‌گذرد، کمیسیون مستقل انتخابات حتا قادر نشده است که نتایج نخستین آن را اعلام کند.

هم‌رسانی کنید