Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت درملوگ ۱.۹میلیون رأی بایومتریک شده را تأیید می‌کند

شرکت درملوگ که مسوولیت فراهم سازی دستگاه‌های بایومتریک را به کمیسیون انتخابات افغانستان دارد، در یک نامه به این کمیسیون تأیید می‌کند که بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار رأی در بانک اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت شده اند.

در این نامه که روز یکشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده، این شرکت گفته است که در باره در حدود ۱۳۷ هزار رأی اختلاف برانگیز را از دستگاه‌های احتیاطی در روز انتخابات قرنطین کرده است.

این نامه در پاسخ به نامه کمیسیون انتخابات فرستاده شده است. این کمیسیون در نامه اش که روز چهارم ماه عقرب فرستاده شده است، از شرکت درملوگ پرسیده است که چرا آرای بایومتریک در سیستم کمیسیون انتخاب (یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳) رأی نشان داده می شود؛ اما اطلاعاتی که نامزدان دیده می توانند (یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۷۰۳) رای را نشان می دهد.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، در باره این نامه به طلوع نیوز گفت: «مبادله مکاتیب یا ایمیل هایی که با درملوگ داریم، بالای تأیید و تشخیص همین دو عدد است که عدد یک میلیون و ۷۹۱ هزار درست است یا یک میلیون و ۹۲۹ هزار و این تفاوت از روی چی است.»

شرکت درملوگ در پاسخ به نامه کمیسیون انتخابات نوشته است که حساب نامزدان در بانک اطلاعاتی، برگه های نتایج هر محل را نشان می‌دهد و هنگامی که تمامی آرای بایومتریک شده این محل ها گردآوری شدند، (یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۷۰۳) ر‌أی ثبت این بانک شدند. 

در کنار آن، ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی بایومتریک شده دیگر در قرنطین استند.

شرکت درملوگ می‌گوید که بربنیاد اطلاعات مرکز اطلاعات، در چندین مورد، کارمندان انتخابات، برگه‌های رأی دهی را صبح وقت، پیش از پایان روز رأی دهی ثبت کرده اند و سپس دستگاه بایومتریک آن محل ها غیرفعال شده اند. اما برای ادامه ثبت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخابات در این محل‌ها، کارمندان، دستگاه‌های احتیاطی را فعال ساخته اند و رأی دهنده گان را ثبت کرده اند. 

یوسف رشید، مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، گفت: «ایمیل شان در این قسمت کافی نیست. یکصدو سی و هفت هزار گفته اند که دستگاه های احتیاطی. اکنون محلات باید مشخص شود و کمیسیون مستقل انتخابات باید بررسی انجام دهند که در کدام محلات شان این ها دستگاه های اصلی که فرستاده بودند کار نکردند یا مشکلات تخنیکی پیدا کردند و این ها از دستگاه های احتیاطی استفاده کردند.»

در نامه شرکت درملوگ آمده است که مواردی وجود دارند که برگه‌های رأی‌دهی بی هیچ رایی در سرور ثبت شده اند. اما پس از آن، برگه دوم نتایج با چند رای از همان مرکز ثبت شده است، اما این بار از دستگاه های احتیاطی بوده است این برگه های دوم بررسی شده اند و بر بنیاد روند رای دهی استند؛ اما در قرنطین قرار دارند؛ زیرا از یک مرکز دو برگه نتایج آمده است.

شرکت درملوگ ۱.۹میلیون رأی بایومتریک شده را تأیید می‌کند

در نامه شرکت درملوگ آمده است که در حدود ۱۳۷ هزار رأی اختلاف برانگیز قرنطین شده اند. 

تصویر بندانگشتی

شرکت درملوگ که مسوولیت فراهم سازی دستگاه‌های بایومتریک را به کمیسیون انتخابات افغانستان دارد، در یک نامه به این کمیسیون تأیید می‌کند که بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار رأی در بانک اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت شده اند.

در این نامه که روز یکشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده، این شرکت گفته است که در باره در حدود ۱۳۷ هزار رأی اختلاف برانگیز را از دستگاه‌های احتیاطی در روز انتخابات قرنطین کرده است.

این نامه در پاسخ به نامه کمیسیون انتخابات فرستاده شده است. این کمیسیون در نامه اش که روز چهارم ماه عقرب فرستاده شده است، از شرکت درملوگ پرسیده است که چرا آرای بایومتریک در سیستم کمیسیون انتخاب (یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳) رأی نشان داده می شود؛ اما اطلاعاتی که نامزدان دیده می توانند (یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۷۰۳) رای را نشان می دهد.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، در باره این نامه به طلوع نیوز گفت: «مبادله مکاتیب یا ایمیل هایی که با درملوگ داریم، بالای تأیید و تشخیص همین دو عدد است که عدد یک میلیون و ۷۹۱ هزار درست است یا یک میلیون و ۹۲۹ هزار و این تفاوت از روی چی است.»

شرکت درملوگ در پاسخ به نامه کمیسیون انتخابات نوشته است که حساب نامزدان در بانک اطلاعاتی، برگه های نتایج هر محل را نشان می‌دهد و هنگامی که تمامی آرای بایومتریک شده این محل ها گردآوری شدند، (یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۷۰۳) ر‌أی ثبت این بانک شدند. 

در کنار آن، ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی بایومتریک شده دیگر در قرنطین استند.

شرکت درملوگ می‌گوید که بربنیاد اطلاعات مرکز اطلاعات، در چندین مورد، کارمندان انتخابات، برگه‌های رأی دهی را صبح وقت، پیش از پایان روز رأی دهی ثبت کرده اند و سپس دستگاه بایومتریک آن محل ها غیرفعال شده اند. اما برای ادامه ثبت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخابات در این محل‌ها، کارمندان، دستگاه‌های احتیاطی را فعال ساخته اند و رأی دهنده گان را ثبت کرده اند. 

یوسف رشید، مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، گفت: «ایمیل شان در این قسمت کافی نیست. یکصدو سی و هفت هزار گفته اند که دستگاه های احتیاطی. اکنون محلات باید مشخص شود و کمیسیون مستقل انتخابات باید بررسی انجام دهند که در کدام محلات شان این ها دستگاه های اصلی که فرستاده بودند کار نکردند یا مشکلات تخنیکی پیدا کردند و این ها از دستگاه های احتیاطی استفاده کردند.»

در نامه شرکت درملوگ آمده است که مواردی وجود دارند که برگه‌های رأی‌دهی بی هیچ رایی در سرور ثبت شده اند. اما پس از آن، برگه دوم نتایج با چند رای از همان مرکز ثبت شده است، اما این بار از دستگاه های احتیاطی بوده است این برگه های دوم بررسی شده اند و بر بنیاد روند رای دهی استند؛ اما در قرنطین قرار دارند؛ زیرا از یک مرکز دو برگه نتایج آمده است.

هم‌رسانی کنید