Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهروندان کشور خواهان شفافیت در روند شمارش آرا هستند

شهروندان کشور خواهان ایجاد شفافیت در روند شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری روزشنبه (۶میزان) درکشور استند.

کسانی که درانتخابات روز شنبه درکشور رأی داده اند انتظار دارند تا از هر گزینه ممکن برای جلوگیری ازتقلب و ایجاد شفافیت در روند شمارش ارا کار گرفته شود.

یک تن از باشنده گان کابل گفت:« من رآی دادم و تاکید ما برهمین است که از رأی مردم درست حفاظت شود و تقلب نشود و حق به حق دار برسد و خواست ما از کمیسیون انتخابات این است که کسی که واقعآ اکثریت آرا را دارد به عنوان زعیم کشور انتخاب شود.»

آنان می‌افزایند که برای صلح وامنیت وآینده روشن رآی داده اند.

باشنده دیگر گفت:« بخاطری رای دادیم که در وطن ما آرامی و صلح بیاید و این جنگ و کشتار خلاص شود.»

این شهروندان از حکومت می خواهند تا جلو تقلب را بگیرند.

باشنده دیگر گفت:« از دولت خواهش مندیم که جلو تقلب را بگیرد بخاطریکه مردم دیگر از تقلب خسته شده اند.»

کمیسیون مستقل انتخابات کمتر ازسه هفته وقت دارد تا نتایج نهایی را اعلام نماید.

درصورتی که هیچ یک ازنامزدان انتخابات ریاست جمهوری نتواند آرای پنجاه به اضافه یک را به دست آورد دور دوم انتخابات در درازای دوماه میان دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده اند برگزار خواهد شد.

از سوی هم تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله روز یک شنبه (۷میزان) گفته است که به منظور شفافیت در انتخابات به آرای بایومتریک ناشده اعتبار داده نشود.

این تیم در یک تویت گفته است که:"رهبران تیم انتخاباتی ثبات و هم‌گرائی بر پاس‌داری و حفاظت از آرای پاک مردم تاکید کرده و تصمیم گرفتند تا به منظور حصول اطمینان از اعتبار و شفافیت انتخابات به آرای بایومتریک ناشده اعتبار داده نشود."

درهمین حال، شورای نامزدان ریاست جمهوری نگرانی جدی‌اش را درباره وجود مشکلات ونواقص درروند انتخابات ابراز کرده است.

دریک اعلامیه این شورا آمده است که هرچند انتخابات یک نقطه عطف مردم سالاری و یگانه راه برای بیرون رفت از بحران کنونی درکشور است، اما اعلامیه می‌افزاید که این روند درافغانستان از همان آغاز با مشکلات ونواقص جدی روبه رو بوده است.

اعلامیه می‌افزاید که اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اکنون انتظار اعلام نتایج نهایی این انتخابات را ازسوی کمیسیون می‌کشد و پس از آن موضع گیری‌اش را اعلام خواهد کرد.

شهروندان کشور خواهان شفافیت در روند شمارش آرا هستند

تیم ثبات و همگرایی روز یک شنبه (۷میزان) گفته است که به منظور شفافیت در انتخابات به آرای بایومتریک ناشده اعتبار داده نشود.

تصویر بندانگشتی

شهروندان کشور خواهان ایجاد شفافیت در روند شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری روزشنبه (۶میزان) درکشور استند.

کسانی که درانتخابات روز شنبه درکشور رأی داده اند انتظار دارند تا از هر گزینه ممکن برای جلوگیری ازتقلب و ایجاد شفافیت در روند شمارش ارا کار گرفته شود.

یک تن از باشنده گان کابل گفت:« من رآی دادم و تاکید ما برهمین است که از رأی مردم درست حفاظت شود و تقلب نشود و حق به حق دار برسد و خواست ما از کمیسیون انتخابات این است که کسی که واقعآ اکثریت آرا را دارد به عنوان زعیم کشور انتخاب شود.»

آنان می‌افزایند که برای صلح وامنیت وآینده روشن رآی داده اند.

باشنده دیگر گفت:« بخاطری رای دادیم که در وطن ما آرامی و صلح بیاید و این جنگ و کشتار خلاص شود.»

این شهروندان از حکومت می خواهند تا جلو تقلب را بگیرند.

باشنده دیگر گفت:« از دولت خواهش مندیم که جلو تقلب را بگیرد بخاطریکه مردم دیگر از تقلب خسته شده اند.»

کمیسیون مستقل انتخابات کمتر ازسه هفته وقت دارد تا نتایج نهایی را اعلام نماید.

درصورتی که هیچ یک ازنامزدان انتخابات ریاست جمهوری نتواند آرای پنجاه به اضافه یک را به دست آورد دور دوم انتخابات در درازای دوماه میان دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده اند برگزار خواهد شد.

از سوی هم تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله روز یک شنبه (۷میزان) گفته است که به منظور شفافیت در انتخابات به آرای بایومتریک ناشده اعتبار داده نشود.

این تیم در یک تویت گفته است که:"رهبران تیم انتخاباتی ثبات و هم‌گرائی بر پاس‌داری و حفاظت از آرای پاک مردم تاکید کرده و تصمیم گرفتند تا به منظور حصول اطمینان از اعتبار و شفافیت انتخابات به آرای بایومتریک ناشده اعتبار داده نشود."

درهمین حال، شورای نامزدان ریاست جمهوری نگرانی جدی‌اش را درباره وجود مشکلات ونواقص درروند انتخابات ابراز کرده است.

دریک اعلامیه این شورا آمده است که هرچند انتخابات یک نقطه عطف مردم سالاری و یگانه راه برای بیرون رفت از بحران کنونی درکشور است، اما اعلامیه می‌افزاید که این روند درافغانستان از همان آغاز با مشکلات ونواقص جدی روبه رو بوده است.

اعلامیه می‌افزاید که اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اکنون انتظار اعلام نتایج نهایی این انتخابات را ازسوی کمیسیون می‌کشد و پس از آن موضع گیری‌اش را اعلام خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید